Jak se stát autorizovanou osobou?

Žadatel o autorizaci pro konkrétní dílčí kvalifikaci si může požádat u příslušného autorizujícího orgánu o autorizaci v okamžiku, kdy jsou kvalifikační a hodnoticí standardy příslušné dílčí kvalifikace zveřejněny v informačním systému NSK (www.narodni-kvalifikace.cz )

Žadateli mohou pomoci informace uvedené na webových stránkách příslušného autorizujícího orgánu, kde je ke stažení formulář žádosti o autorizaci a další požadavky a pokyny. Poté žadatel předloží vyplněnou žádost spolu s dalšími požadovanými dokumenty autorizujícímu orgánu. Za každou žádost zaplatí správní poplatek. Pokud žádá o autorizaci právnická osoba, musí v žádosti uvést tzv. autorizovaného zástupce, s nímž má uzavřen pracovně právní vztah a zmíněné požadavky na odbornou způsobilost pak musí splňovat tento autorizovaný zástupce.

Pokud žadatel splní všechny požadavky stanovené zákonem o uznávání výsledků dalšího vzdělávání i hodnotícím standardem dané dílčí kvalifikace, autorizující orgán mu udělí autorizaci, která platí pět roků.

Konkrétní požadavky na autorizovanou osobu pro danou kvalifikaci naleznete v hodnoticím standardu v dalších informacích - odstavec: „ Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby“.

Všechny potřebné doklady k autorizaci naleznete na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/pro-zadatele-o-autorizaci

Je zde také seznam všech kvalifikací v gesci příslušných ministerstev – a odkazy na jejich stránky, a kontaktní osoby, na které se s nejasnostmi můžete obrátit.

Na stránkách MŠMT jsou uvedeny možné kurzy pro autorizované osoby, např. pro doplnění pedagog. minima, pokud autorizovaná osoba nemá pedagogické vzdělání, praxi atd. http://www.msmt.cz/vzdelavani/kurzy-pro-autorizovane-osoby