Proběhlé školení klinických psychologů žádajících o akreditaci pro zjišťování psychické způsobilosti

Národní ústav pro vzdělávání uspořádal ve spolupráci s MŠMT v březnu 2016 Školení klinických psychologů žádajících o akreditaci pro zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízeních institucionální výchovy a preventivně výchovné péče (v souladu s ustanovením § 18a zákona č. 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

A. Předpoklady pro zařazení:

Do školení bude zařazen klinický psycholog, který zašle listovní poštou na adresu NÚV přihlášku spolu s přílohami. Oznámení o otevření školení obdrží přihlášení zájemci nejpozději do pěti pracovních dnů po termínu uzávěrky přihlášek, a to nejpozději měsíc před termínem kurzu.

Přihláška ke školení osob žádajících o akreditaci podle ustanovení § 18a zákona č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů musí obsahovat:

  • jméno, příjmení, titul, celé datum narození
  • adresu pro listovní poštu
  • e-mailovou adresu a telefonické spojení
  • povinné přílohy

Povinnými přílohami k přihlášce jsou:

1) Úředně ověřená kopie dokladu o specializované způsobilosti k výkonu povolání klinického psychologa podle § 22 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních (zák. č. 96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), kterou je doklad o úspěšném dokončení specializačního vzdělávání atestační zkouškou, resp. „Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru klinický psycholog” vydané Ministerstvem zdravotnictví.

2) Doklad prokazující splnění praxe delší než 7 let, z níž nejméně 5 let je v oblasti psychodiagnostiky dospělých (v souladu s § 18a odst. 1 písm. b) zákona č. 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Tímto dokladem je potvrzení zdravotnického zařízení, které je zaměstnavatelem klinického psychologa, nebo potvrzení správního úřadu, který vydal rozhodnutí o registraci zdravotní péče tohoto psychologa; není-li z potvrzení správního úřadu jasně patrná oblast jeho klinicko psychologické praxe, přiloží psycholog k potvrzení správního úřadu čestné prohlášení, že splňuje podmínku nejméně 5 let praxe v oblasti psychodiagnostiky dospělých.

Tyto dokumenty budou po absolvování školení přiloženy k Žádosti o akreditaci podle § 18a zákona č. 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nebo budou psychologovi vráceny.

Zájemce, který nezašle spolu s přihláškou uvedené přílohy, nebude do školení zařazen.

 

B. INFORMACE O ŠKOLENÍ:

Školení zahrnuje:

1)      vzdělávací program s následujícími okruhy

a)     Ústavní a ochranná výchova a preventivně výchovná péče ve školských zařízeních

-   Systém ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče ve školství

-   Klienti diagnostických a výchovných ústavů, dětských domovů, středisek výchovné péče (nejčastější důvody umístění v zařízeních institucionální výchovy a poskytování preventivně výchovné péče, specifika osobnostního a sociálního vývoje klientů, nejčastěji řešené problémy v zařízeních institucionální výchovy a v SVP)

-   Pedagogičtí pracovníci ve školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pedagogičtí pracovníci ve střediscích výchovné péče (kategorie, odborná kvalifikace pro jednotlivé kategorie, obsah činnosti, psychické předpoklady pro výkon činnosti)

b)      Postup při zjišťování psychické způsobilosti

-   Struktura, obsah, délka trvání a podmínky vyšetření. Metodologická stránka procedurální a profesně etická stránka vyšetření. Interpretace výsledků, vystavování posudku, sdělování výsledku. Profesní odpovědnost akreditované osoby.

c)      Informace před psychologickým vyšetřením a způsob jejího poskytování žadateli. Vyřizování stížností žadatelů. Nakládání s dokumentací o žadateli.

2)      písemné zpracování modelového postupu při zjišťování psychické způsobilosti pedagogického pracovníka zvolené kategorie a typu školského zařízení

3)      závěrečný pohovor, jehož obsahem bude odůvodnění zvoleného postupu před odbornou komisí.

 

Rozsah školení:

Vzdělávací program: 30 hodin (žadatel o akreditaci má povinnost účastnit se nejméně 24 hodin)

Závěrečný pohovor:   2 hodiny (pohovory budou probíhat ve skupinkách po 3-4 žadatelích o akreditaci)

 

Výše kurzovného:

10 000,- Kč

účastníci obdrží fakturu na kurzu

 

Maximální počet účastníků v jednom běhu:

25 osob

 

Termín: 7.-10.3.2016

 

Místo konání:            

Vzdělávací program:                          NÚV, Novoborská 372, 190 00 Praha 9 - Prosek

Závěrečné pohovory:                         MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

 

Přidělený počet kreditů v systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů: 12

  

Přihlášky:

Předběžně můžete elektronicky zaslat přihlášku na lucie.myskova@nuv_cz.

Přihlášku spolu s přílohami zasílejte listovní poštou na adresu:

Národní ústav pro vzdělávání

PhDr. Lucie Myšková, Ph.D.

Novoborská 372/8

190 00 Praha 9 - Prosek