Analýza činností metodiků prevence v pedagogicko‑psychologických poradnách

V listopadu 2014 bylo formou online dotazníku realizováno šetření zaměřené nejen na činnosti, kterým se metodici prevence v pedagogicko-psychologických poradnách (PPP) věnují. Dále se šetření zaměřovalo na zmapování podmínek pro jejich práci (výše úvazku a jeho kombinace, časová vytíženost), jejich kvalifikační zázemí (vzdělání, další vzdělání a praxe). V kontextu připravované novely vyhlášky byly mapovány konkrétní aktivity spadající do náplně práce v rámci primární prevence rizikového chování (PPRCH). Tyto činnosti byly mapovány ve vztahu k jejich variabilitě, časové zátěži, typu rizikového chování, úrovni prevence (všeobecná, selektivní, indikovaná) řešené v praxi metodiků prevence. Dále byla mapována spolupráce metodiků prevence v PPP a dalších subjektů v rámci PPRCH a rovněž jejich vzdělávací potřeby.

V ČR je aktuálně 96 metodiků prevence v PPP. Vyplněný dotazník byl navrácen od 35 respondentů, tj. 36,5 % z celkového počtu metodiků prevence v PPP. 

Hlavní výsledky šetření a navrhovaná doporučení naleznete ZDE - fin_2015_09_Mapovani_cinnosti_metodiku_prevence_v_PPP_v_ramci_PPRCH.pdf Mapovani cinnosti metodiku prevence v PPP v ramci PPRCH.pdf

   

Předběžné výsledky šetření byly prezentovány mj. na odborném semináři k oblasti primární prevence rizikového chování pořádaném MŠMT v září v Plzni. Prezentace je dostupná zde - Metodik_prevence_v_PPP_Plzen_2015.pptx Metodik prevence v PPP Plzen 2015.pptx