Od února začala realizace projektu UNIV 3

Nový projekt propojí rekvalifikace směřující k přípravě na vykonání zkoušky a proces uznávání

Na úspěšné projekty UNIV a  UNIV 2 KRAJE, jejichž primárním cílem byla a je proměna středních odborných škol v centra celoživotního učení, navazuje projekt Podpora procesů uznávání, zkráceně označovaný jako UNIV 3. Jeho realizace byla zahájena v únoru letošního roku. Na projektu budou tentokrát participovat nejen pracovníci středních škol, ale také institucí dalšího vzdělávání, především těch, které realizují rekvalifikace. Projektové aktivity budou probíhat ve všech krajích ČR s výjimkou hlavního města Prahy.

V rámci projektu UNIV 3 bude připraveno 350 modulových rekvalifikačních programů. Ty budou po ukončení projektu k dispozici všem subjektům poskytujícím rekvalifikační vzdělávání a současně budou využívány i v procesu akreditace rekvalifikací. Připravené rekvalifikační programy budou vytvořeny podle standardů Národní soustavy kvalifikací (NSK). Jejich cílem je příprava na vykonání zkoušky podle uvedených standardů. Na tvorbě rekvalifikačních programů se budou podílet jak školy, tak instituce dalšího vzdělávání; vytvořené programy musí nejen splňovat požadavky stanovené standardy NSK, ale musí také vyhovovat různým skupinám poskytovatelů rekvalifikací, např. školám a institucím dalšího vzdělávání.

Další aktivita projektu se zaměří na pilotní ověřování procesu uznávání podle standardů NSK: celkem se uskuteční 600 pilotních ověřování pro různé kvalifikace. Projekt se do určité míry stane „zkušebním provozem“ projektu NSK. Cílem pilotáží je v praxi ověřit nastavení požadavků obsažených ve standardech. Do ověřování budou vedle škol a vzdělávacích institucí zapojeni především představitelé zaměstnavatelů, autorizujících orgánů a úřadů práce. Důraz bude v projektu kladen na propojení rekvalifikací směřujících k přípravě na vykonání zkoušky a procesu uznávání; jde např. o to charakterizovat postupy, které umožní, aby se zájemce o přípravu na zkoušku nemusel účastnit programu v jeho plném rozsahu. Zapojí se pouze do těch částí, které směřují ke kompetencím, jimiž zatím nedisponuje, anebo disponuje v nedostatečné míře. Součástí činností směřujících do oblasti ověřování procesů uznávání bude také příprava tzv. konkrétních zadání, tedy zcela konkrétních úkolů a úloh pro účastníky zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb. Konkrétní zadání budou po ukončení projektu k dispozici všem autorizovaným osobám. Pracovníci středních škol a institucí dalšího vzdělávání, participující na realizaci projektu, budou na svou projektovou činnost připraveni na seminářích týkajících se např. tvorby modulových programů podle standardů NSK, role hodnotitele (mimo projekt autorizované osoby) v procesu uznávání atd. Tato příprava je podstatná nejen pro kvalitní zajištění průběhu projektových aktivit, ale jejím cílem je zajistit dostatek odborně připravených pracovníků pro oblast přípravy modulových programů a uznávání i po ukončení projektu.

Další projektové činnosti budou zaměřeny na inovaci systému akreditací na MŠMT. Jedná se jak o vytvoření řady metodik pro kontrolní činnost pracovníků ministerstva školství v této oblasti, tak o přípravu elektronického systému pro podávání a vyřizování žádostí o akreditace a inovaci metodik týkajících se žádostí o akreditaci. Nedílnou součástí projektu je propagační kampaň zaměřená na oblast uznávání. Směřovat bude k široké veřejnosti, kterou chce seznámit s procesy uznávání, s novou možností získání kvalifikace.


Bližší informace o projektu UNIV 3 poskytnou: PhDr. Jana Bydžovská, hlavní manažerka projektu, NÚV Praha, tel: 274 022 312 PhDr. Helena Marinková, Ph.D., obsahová manažerka projektu, NÚV Praha, tel. 274 022 311 Ing. Jarmila Halouzková, zástupce hlavního manažera pro PR, NÚV Praha, tel. 274 022 307 Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Weilova 1271/6 102 00 Praha 10 Tel.: 274 022 111 www.nuov.cz/univ