Prodloužení projektu UNIV 3 otevírá cestu k ověření dalších vzdělávacích programů

TZ červen 2015 -  Projekt ministerstva školství nazvaný UNIV 3 postupně směřuje ke svému ukončení. Výstupní data naznačují, že projekt naplnil - a v mnoha ohledech překročil - stanovené cíle, a že jej lze hodnotit jako úspěšný. Nedávná informace o jeho prodloužení vyvolala mezi vzdělávacími institucemi nebývalý zájem o další spolupráci, a otevírá tak cestu k ověření dalších vzdělávacích programů.

Projekt UNIV 3 navazuje na úspěšné projekty UNIV a UNIV 2 KRAJE, které se od roku 2005 zaměřily na postupnou přeměnu středních odborných škol v centra celoživotního učení.

V rámci UNIV 3 již bylo připraveno přes čtyři stovky konkrétních modulových rekvalifikačních programů, které budou po ukončení projektu k dispozici všem subjektům poskytujícím rekvalifikační vzdělávání. Současně budou využívány i v procesu akreditace rekvalifikací. Bylo snahou řešitelů projektu, aby každý program zpracovávaly dvě instituce, a to proto, aby byl opravdu široce použitelný.

Zásadním a výchozím prvkem projektu UNIV 3 bylo od počátku navázání vytvářených vzdělávacích programů na standardy Národní soustavy kvalifikací (NSK), tedy na oficiální databázi dovedností a znalostí potřebných pro úspěšné složení zkoušky v konkrétních profesních kvalifikacích.

Celkem se v projektu uskutečnilo bezmála 700 takových pilotních ověření pro různé kvalifikace. Přitom na začátku projektu bylo v NSK schváleno jen asi 300 standardů profesních kvalifikací.

Projekt UNIV 3 se tak stal - v nadsázce řečeno - „zkušebním provozem“ projektu NSK. Pilotáže v praxi ověřily nejen kvalitu vytvořených vzdělávacích programů, ale právě i nastavení požadavků obsažených ve standardech NSK. K pilotním ověřováním se vyjadřovali především zaměstnavatelé v krajích, autorizující orgány i úřady práce.

Udržitelnost projektu

Během řešení projektu UNIV 3 i dalších projektů UNIV, které mu předcházely, se střední odborné školy staly platnými hráči na trhu poskytování dalšího vzdělávání. Jedním ze základních aspektů úspěšnosti projektu je ovšem trvalá udržitelnost jeho principů. Další činnost projektu se proto zaměřuje též na inovaci systému akreditací na MŠMT. Proto se také připravuje elektronický systém pro podávání a vyřizování žádostí o akreditace. Podle Mgr. Marie Kaňkové, která se na MŠMT  zabývá agendou udělování akreditací pro realizaci rekvalifikačních programů, je cílem především maximální zjednodušení celého procesu akreditací. Zároveň systém umožní nahlížet do udělených akreditací, takže si kdokoli bude moci ověřit, zda konkrétní organizace disponuje aktuálně potřebnou akreditací. 

Jakmile bude jednou podána žádost přes tento elektronický informační systém, budou v něm všechny údaje uloženy. Než bude systém spuštěn, budou zpracovány metodiky, které budou vyvěšeny na stránkách MŠMT. Systém bude spouštěn v průběhu roku 2015.

660 pilotních ověřování

Projekt UNIV 3 vstoupuje do své závěrečné fáze. Na kontě má přes 660 realizovaných pilotních ověřování vytvořených vzdělávacích programů DV, tedy mnohem více, než bylo původně plánováno.

Podle hlavní manažerky projektu UNIV 3 Renáty Drábové počet pilotáží dokládá, že se projektu podařilo splnit vytčený cíl. Ale nejde jen o toto číslo. Školy jako tvůrci a poskytovatelé dalšího vzdělávání nabyly jistotu. Po určitých počátečních rozpacích, kdy nevěděly, jak pilotní ověřování zvládnou, musel ve finální fázi management projektu naopak odmítat školy a vzdělávací instituce, které se nabízely, že by pilotovaly další a další profesní kvalifikace.

Propagační kampaň

Za účelem zvýšení povědomí o nabídce projektu UNIV 3 probíhala rok do května 2015 široká celorepubliková propagační kampaň. Upozorňovala na možnost nechat si ověřit a uznat dosavadní znalosti a dovednosti. Snahou bylo oslovit potenciální účastníky napříč generacemi. Trochu překvapující byl pro řešitele projektu sociodemografický profil, který ukázal, že kampaň oslovila především ženy, a to ve věkovém rozmezí 25 - 34 let.

Prodloužení projektu

Vzhledem k tomu, že se očekává schválení standardů dalších sad profesních kvalifikací, MŠMT dalo souhlas s prodloužením projektu o další čtyři měsíce - tedy do 31.10.2015. Prodloužení projektu povede ke zvýšení počtu programů, ke zvýšení počtu pilotních ověřování, a tím ve finále ke zvýšení počtu ověřených standardů i počtu osob, které se na ověřování budou podílet. Mezi vzdělávacími institucemi je o ověřování stále vysoký zájem, proto informaci o prodloužení projektu všichni s radostí přivítali.

Bližší informace o projektu UNIV 3 poskytnou:

Mgr. Renáta Drábová, hlavní manažerka projektu UNIV 3, NÚV Praha, tel.: 274 022 361

Ing. Jarmila Halouzková, zástupce hlavní manažerky pro PR projektu

UNIV 3, tel.: 274 022 307

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Weilova 1271/6
102 00 Praha 10
Tel.: 274 022 111
www.nuv.cz