Rozumíme současnému světu? ptali se účastníci konference o globálním rozvojovém vzdělávání

Vztahu globálního rozvojového vzdělávání a průřezových témat RVP se ve svém příspěvku věnovala  Markéta Pastorová z NÚV. V e stručnosti rovněž představila novou metodickou podporu pro výuku témat s globálním přesahem.  Konference se uskutečnila 11. listopadu 2015 v rámci Evropského roku pro rozvoj 2015. Uspořádalo ji Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s MŠMT, NÚV, Českou rozvojovou agenturou, NIDV a Českým fórem pro rozvojovou spolupráci.

Konference si kladla za cíl rozšířit povědomí pedagogických pracovníků i zřizovatelů škol o významu globálního rozvojového vzdělávání. Zúčastnil se jí náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa a náměstek ministryně školství Jaroslav Fidrmuc. Dále vystoupil ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek a zástupce Global Education Network Europe (GENE) Helmuth Hartmeyer. Odpolední blok byl věnován výměně zkušeností z praxe a načerpání inspirace od škol, které se této oblasti dlouhodobě věnují a obdržely certifikát Světová škola.

Globální rozvojové vzdělávání je celoživotní vzdělávací proces, který přispívá k pochopení rozdílů mezi životem lidí v rozvojových a rozvinutých zemích a usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které je ovlivňují. Rozvíjí dovednosti a podporuje hodnoty a postoje, aby lidé byli schopni a ochotni se aktivně podílet na řešení lokálních a globálních problémů.

Globální rozvojové vzdělávání je součástí průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Toto téma akcentuje ve vzdělávání evropskou dimenzi, podporuje globální myšlení a mezinárodní porozumění. Prolíná všemi vzdělávacími oblastmi, podporuje tradiční evropské hodnoty, k nimž patří humanismus, svobodná lidská vůle, morálka, uplatňování práva a osobní zodpovědnost spolu s racionálním uvažováním, kritickým myšlením a tvořivostí. Globální rozvojové vzdělávání zaujímá v rámci tohoto průřezového tématu významné místo.


konf.jpg

Národní ústav pro vzdělávání se tématy globálního rozvojového vzdělávání dlouhodobě zabývá. „V současnosti můžeme učitelům nabídnout nově vytvořený metodický materiál, který je rozčleněn do tří okruhů: Svět nás zajímá, Objevujeme svět a Žijeme ve společném světě. Významné je to, že vznikl ve spolupráci s několika dalšími organizacemi a pojali jsme ho jako ‚most k realizaci‘ témat, která jsou obzvlášť v této době nanejvýš aktuální,“ upozorňuje Markéta Pastorová z NÚV.

Metodické materiály a další informace najdete zde: http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=4005.