Jak motivovat žáky

Fungují stipendia, odměny za práci nebo příslib pracovního místa. Zjistil to projekt Pospolu, který ověřuje vzájemnou spolupráci mezi školami a podniky. V projektu vzniklo 26 partnerství škol a firem, ve kterých je zapojeno dohromady téměř 140 subjektů. Tyto školy a firmy mají už dlouholetou zkušenost se vzájemnou spoluprací a osvědčené postupy, jak nejlépe připravit žáky na trh práce, jak je motivovat a vzdělávat.


Většina zástupců škol a firem spolupracujících s projektem Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) se shoduje v tom, že jejich vzájemná propracovaná spolupráce v různých formách se promítá do vyšší kvality přípravy žáků odborných škol, a tím i do jejich výhledového lepšího uplatnění na trhu práce. K motivaci žáků školy ve spolupráci s firmami využívají systém odměn, kreditů a prospěchových nebo jiných stipendií. Prostřednictvím výuky přímo ve firmě se řada zaměstnavatelů snaží nejen vychovat si z absolventů vlastní pracovní sílu, ale také si tuto pracovní sílu na určitou dobu zajistit poskytováním stipendií.
Stipendia poskytuje žákům například firma MOTOR JIKOV Group a. s., která také odměňuje žáky úměrně k jejich kvalitě práce a docházce. Výši odměny žáka za práci ve vlastním výcvikovém středisku určují pomocí hodnoticího formuláře, kde je stanoven koeficient, kterým se násobí základní sazba odměny žáka za produktivní práci na hodinu – ta činí 60 Kč. Koeficient zahrnuje kvalitu práce, docházku a i celkový přístup žáka k práci. Pohybuje se v rozmezí od 0 do 1. Žáci mohou být také zařazeni do stipendijního programu firmy, kde mají smluvně zajištěno zaměstnání po složení závěrečné zkoušky. Pokud žák ve firmě nenastoupí, vyplacenou částku musí vrátit firmě zpět.Systém prospěchových a dalších stipendií má rovněž Vítkovická střední průmyslová škola v Ostravě-Hrabůvce. Stipendijní systém zahrnuje prospěchová stipendia a stipendia pro žáky preferovaných oborů, kam patří např. obory Slévač, Modelář,
Nástrojař a Strojní mechanik. Cílem stipendií je podpořit zájem žáků o studium a motivovat je k dosahování nadprůměrných výsledků. Po ukončení studia je se stipendistou uzavřena pracovní smlouva na dobu neurčitou. Stipendista se zavazuje odpracovat ve společnosti nejméně tři roky u tříletých preferovaných učebních oborů a čtyři roky u maturitních oborů.
Žáky motivuje také možnost
získat pracovní místo ve firmě
Partnerství Střední průmyslové školy dopravní, a. s., Praha a Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s., připravilo pro žáky tzv. absolventský program, určený pro žáky posledního ročníku, kteří chtějí po ukončení svého vzdělávání získat zaměstnání v Dopravním podniku. Přihlášky do programu žáci podávají před ukončením studia. Pro program bylo ve firmě vytvořeno celkem 20 speciálních absolventských míst, která jsou přidělována podle aktuální potřeby různým útvarům ve firmě, ve kterých se nejdéle do dvou let uvolní odchodem zaměstnance do důchodu pracovní místo. Po úspěšném absolvování oboru vzdělání je absolvent umístěn na absolventské místo a firma s ním uzavře pracovní smlouvu na jeden rok s tříměsíční zkušební dobou. Podle individuální potřeby firmy je po jednom roce možné prodloužit smlouvu maximálně o další jeden rok. Po ukončení pracovní smlouvy je na přímém nadřízeném, zda nabídne absolventovi setrvání ve firmě a pracovní smlouvu na dobu neurčitou, nebo pracovní poměr ukončí. Absolventské místo je po uvolnění k dispozici pro další ročník programu. Výhodou tohoto programu je to, že absolvent je zapracováván zkušeným pracovníkem, který následně odchází do důchodu, a je tak dána možnost přenosu zkušeností mezi generacemi. Náklady spojené s programem hradí firma.
Střední odborná škola Třineckých železáren používá k motivaci žáků kreditní systém. Ten umožňuje žákům získat v každém školním roce určitý počet kreditů za celkový prospěch, za hodnocení odborného výcviku a za odborné soutěže a reprezentaci školy. Část kreditů mohou žáci také ztratit v důsledku kázeňských opatření a nedodržování zásad BOZP. Žáci, kteří za tři roky vzdělávání dosáhnou stanoveného počtu kreditů a úspěšně absolvují závěrečné zkoušky, se mohou stát přímo zaměstnanci Strojíren a staveb Třinec, a. s.
Další informace o projektu Pospolu najdete na www.projektpospolu.cz.
Lucie Šnajdrová