Jazykový vývoj neslyšících dětí

Kochleární implantáty pomohly mnoha neslyšícím dětem naučit se mluvit a usnadnily jim život. Stále se uvažovalo o tom, že by mohly existovat rozdíly v mluvené řeči mezi neslyšícími dětmi a dětmi, které slyší normálně. Vědci však nedávno zjistili, že tyto rozdíly jsou jen nepatrné.


Morfologie a syntax, neboli způsob, kterým jsou různé formy slov spojovány, patří k nejobtížnějším aspektům učení se jazyku. Zatím se ale nevědělo, zda je to pro dítě s kochleárním implantátem náročnější než pro normálně slyšící dítě. Projekt MORLAS (Morfologicko-syntaktické jazykové dovednosti neslyšících dětí s kochleárním implantátem: spojená lingvistická studie o nizozemštině a němčině), financovaný Evropskou unií, se proto zaměřil na posuzování řečové úrovně dětí s kochleárním implantátem, které vstupují do základní školy, a zkoumal jejich porozumění morfologii a syntaxi. Studie zahrnovala německy a nizozemsky mluvící děti proto, aby se zjistilo, zda jsou mezi různými jazyky nějaké rozdíly.
Výzkumní pracovníci nejprve vytvořili teoretický rámec, který kvantifikoval rozdíly v morfologicko-syntaktické struktuře mezi oběma jazyky a umožnil srovnávat výsledky mezi německy a nizozemsky mluvícími dětmi. Byla shromážděna data od deseti dětí s kochleárním implantátem a deseti normálně slyšících dětí ve Flandrech (nizozemština) a od deseti dětí s kochleárním implantátem a třiceti normálně slyšících dětí ve Vídni (němčina).
V projektu MORLAS se zjistilo, že mezi německy a nizozemsky mluvícími dětmi existují jen nepatrné rozdíly. Děti s kochleárním implantátem většinou vykazovaly stejné styly učení jako normálně slyšící děti s výjimkou tvoření množného čísla podstatných jmen, které jim šlo o trochu hůře. Tato informace může pomoci učitelům a rodičům zlepšit lingvistický vývoj dětí s kochleárním implantátem.
Přeložila Anna Konopásková
Pramen: Language development in deaf children. Research*EU, 2014, No 35, p. 18–19. http://cordis.europa.eu/research-eu/magazine_en.html