Zdraví až do důchodu díky změně profese

V rámci projektu „Horizontální profesní přestup: nová profesní šance pro starší zaměstnance“ byl pod vedením Institutu práce a zdraví Německého zákonného úrazového pojištění vytvořen digitální ukazatel, který má zaměstnancům usnadnit hledání nové profese s přihlédnutím např. ke zdravotním znevýhodněním. Má podporovat malé a středně velké podniky při personálním plánování.


Demografický vývoj v Německu vede k tomu, že výdělečně činné osoby budou muset pracovat déle. Četní zaměstnanci však pracují v profesi, kterou vzhledem ke zdravotní zátěži pravděpodobně nebudou schopni vykonávat až do věku odchodu do důchodu. Hrozí nebezpečí sociálního sestupu zapříčiněného nezaměstnaností nebo důchodem vypočítaným z nižšího příjmu. Navíc odcházející zaměstnance často nelze adekvátně nahradit. Již dnes citelný nedostatek odborných sil by zvláště u malých a středně velkých podniků vedl ke snižování konkurenceschopnosti.
Na tyto problémy lze částečně reagovat tím, že starší zaměstnanci jsou včas kvalifikováni pro jinou, méně zatěžující profesi. Změna profese by měla probíhat horizontálně, tzn., že nejde o převzetí lehčí a jednodušší činnosti, nýbrž o novou profesní orientaci navázáním na dosavadní (profesní) biografii. Proto byl spuštěn projekt „Horizontální profesní přestup: nová profesní šance pro starší zaměstnance“, který je podporován Spolkovým ministerstvem práce a sociálních věcí a je odborně veden Spolkovým ústavem pro bezpečnost práce a pracovní lékařství.

Odborný koncept
Hlavním úkolem projektu je vytvoření elektronického vyhledávače vhodných přestupních profesí. Ten obsahuje databanku, v níž mají být v budoucnu uloženy všechny v Německu uznávané učební obory a obory dalšího vzdělávání. Ke každé profesi náleží profil, který je přiřazen k jedné nebo více profesním skupinám, všeobecným profesním charakteristickým znakům, specifikám kvalifikací a kompetencí (např. minimální školní či profesní absolutorium, odborné i nadoborové znalosti a dovednosti) a ke specifickým požadavkům a zátěžím (např. fyzické, psychické, vnější vlivy).
Osobní profil, který sestavuje uživatel, obsahuje charakteristické znaky způsobilostí (např. školní či profesní absolutorium, další znalosti a zkušenosti), přání a zájmy, omezení (fyzická, psychická, vnější vlivy). Vyplňování osobních profilů jednotlivými uživateli probíhá zcela anonymně. Akademické profese vyhledávač v současné době neobsahuje. Koncepčně je možné, aby byly později zařazeny.
Struktura profesních a osobních profilů byla vytvořena na základě znalostí z ergonomie, pedagogiky profesní přípravy, psychologie a ekonomiky. Existuje také spolupráce s dvěma sdruženími řemeslnických profesí, která se výrazně podílejí na shromažďování profesních profilů. Na základě smlouvy o spolupráci se Spolkovou agenturou práce jsou přebírány informace z databanky BERUFENET.

Srovnávání osobních a profesních profilů
Databanka vyhledávače obsahuje algoritmus, který určuje, jak charakteristické znaky osobního profilu přiřazovat ke znakům profesního profilu. Přitom lze preferovat jednotlivé charakteristické znaky nebo jejich skupiny. Výsledkem srovnání profilů je výstup obsahující seznam možných přestupních profesí. Seznamy jsou zpracovány diferencovaně podle kategorií zdraví, preference a kvalifikace. Při navrhování možných přestupních profesí jde o elektronicky vygenerované první informace, které v žádném případě nemohou nahradit osobní poradenský pohovor s důrazem na individualitu. Nízkoprahový přístup k vyhledávači má potenciální uživatele motivovat k tomu, aby včas mysleli na profesní budoucnost v současné a možná i v nové profesi. Digitální ukazatel má pouze ukázat šíři spektra vhodných směrů pro přestup v profesi.

Přeložila Jana Šatopletová
Pramen: Zieschang, Hanna, Bräunig, Dietmar, Hausmann, Denise. Gesund bis zur Rente durch einen Berufswechsel : das Projekt »Horizontaler Berufsumstieg: eine neue berufliche Chance für ältere Beschäftigte«. BWP 2014, Nr. 2, S. 40–41.