Kariérové poradenství napříč Evropou

Členským státům Evropské unie a dalším zemím pomáhá při rozvoji celoživotního kariérového poradenství Evropská síť pro oblast politik celoživotního poradenství (ELGPN).

Síť v současné době čítá 31 členů a jejím cílem je podporovat spolupráci členských států v souladu s rezolucemi Rady Evropy pro podporu celoživotního poradenství (2004; 2008). Jedná se tak nejen o koncepční kolektivní práci, nýbrž také o zajištění přímých dopadů na systémy celoživotního kariérového poradenství v jednotlivých státech.

V období 2011–2012 byla připravena příručka pro tvůrce politik, tzv. Resource Kit, která má jednotlivým státům pomoci k revizi systému celoživotního kariérového poradenství, k identifikaci slabších míst a jejich rozvoji na základě nejlepších praktik ostatních členů sítě. Členské země byly vyzvány, aby příručku adaptovali podle národních souvislostí a používali ji k řešení palčivých témat během let 2012–2014. Společně s příručkou byl rovněž vytvořen glosář pojmů, který představuje společné chápání odborné terminologie v kariérovém poradenství.

Členské státy pracují na modernizaci a posílení vlastních politik a systémů poradenství, v rámci čtyř stěžejních priorit. Jsou to rozvoj dovedností pro řízení vlastní kariéry, dostupnost služeb, zajištění kvality a koordinace služeb. Zároveň přispívají k naplňování strategie Europe 2020, zejména by měly zajistit, aby děti získávaly kompetence pro zapojení do dalšího učení a na trh práce už od raného věku.

Mandát Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro vedení pracovní skupiny v České republice má Národní ústav pro vzdělávání. Dalšími členy národního týmu jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí a Euroguidance. Český tým se v současnosti zaměřuje v sektoru zaměstnanosti na dostupnost poradenských služeb pro mladé a v sektoru vzdělávání se zabývá rozvojem dovedností pro řízení vlastní kariéry (Career Management Skills – CMS). Dovednosti CMS jsou určené pro žáky a studenty základních a středních škol, ale i pro dospělé, hlavně ty, kteří jsou ohroženi nezaměstnaností.

Snažíme se dosáhnout zkvalitnění kariérového vzdělávání na školách prostřednictvím CMS, a proto provádíme revizi vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, která je jako průřezové téma průběžně začleňována do školních vzdělávacích programů již od roku 2007. Kromě toho vyhodnocujeme znalosti a dovednosti učitelů participujících na výuce této vzdělávací oblasti a poskytujeme jim metodickou podporu.

Cílem naší práce s tématem CMS (a nejen s ním) je usnadnit absolventům škol přechody ze vzdělávání na trh práce, z jednoho zaměstnání do jiného nebo ze zaměstnání zpět do vzdělávání. Absolvent, který má dovednosti pro řízení vlastní kariéry, je schopen získávat informace jak o sobě samém, tak o vzdělávání a práci a využít je pro nalezení vlastní životní dráhy, v níž studijní a pracovní kariéra zaujímá jedno z ústředních míst.

Jiří Tillner