Některé podniky marně hledají pracovníky - pomůže NSK

Česká ekonomika se stále ještě nevzpamatovala z krizového období a počet nezaměstnaných zůstává vysoký. Práci hledá každý čtrnáctý Čech. Přesto si řada zaměstnavatelů stěžuje, že má problém najít dostatek kvalifikovaných lidí. Nesoulad na trhu práce by měla pomoci řešit i užší spolupráce řešitelů projektu Národní soustava kvalifikací s Úřadem práce ČR. Díky ní by mohli uchazeči o zaměstnání získat ještě snadnější přístup k širšímu spektru rekvalifikačních kurzů. Shodli se na tom účastníci konference, která se konala v Praze 4. listopadu 2013.


Vyřešení tohoto nesouladu na trhu práce je jedním z cílů projektu Národní soustava kvalifikací. Lidé, jejichž původní obor zaměstnavatelé zrovna nepoptávají, mohou absolvovat rekvalifikaci a složit zkoušky z profesní kvalifikace. Získají tak celostátně platné certifikáty, které jsou pro zaměstnavatele důkazem, že skutečně mají patřičné znalosti i dovednosti v dané profesi. A nemusí se tak vracet zpátky do školních lavic a usilovat o výuční list nebo maturitní vysvědčení. Díky spolupráci Úřadu práce ČR s Národní soustavou kvalifikací a zaměstnavateli bude nabídka rekvalifikačních kurzů i jejich obsah více odpovídat poptávce na trhu práce. „Pokud je cílem rekvalifikačních kurzů, aby lidé, kteří se nemohou uplatnit ve svém oboru, získali v co nejkratší době nové znalosti a dovednosti a zvýšili tak své šance k návratu na trh práce, je nezbytné, aby rekvalifikace přesně odpovídaly potřebám zaměstnavatelů,“ řekla na konferenci generální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková. Myšlenku podpořil i viceprezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Somr: „Profesní kvalifikace jsou vlastně objednávkou zaměstnavatelů. Standardy profesních kvalifikací vznikají jako odraz skutečných potřeb v podnicích a firmách. Jejich velkou výhodou na rozdíl od počátečního vzdělávání je flexibilita. Díky projektu Národní soustava kvalifikací tak můžeme reagovat na poptávku zaměstnavatelů v řádech několika měsíců.“ Účastníci konference se dále shodli, že zaměstnavatele už nebude v budoucnu zajímat, kde a jak dlouho člověk studoval. Hlavní pro ně bude to, zda má dotyčný uchazeč prokazatelné dovednosti a znalosti. „Národní soustava kvalifikací není jen jeden z řady projektů Evropské unie – je to doposud chybějící DNA, která bude nositelkou společného jazyka na trhu práce,“ doplnil hlavní manažer projektu Národní soustava kvalifikací Ivo Jupa.

Druhá šance
Rekvalifikační kurzy nabízí druhou šanci nejen lidem, kteří přišli o práci, ale i čerstvým absolventům škol. Právě ti patří mezi nejohroženější skupiny uchazečů o zaměstnání na trhu práce. Rekvalifikační kurzy jsou obvykle zakončeny kvalifikační zkouškou. Když ji účastník úspěšně složí, obdrží certifikát s celorepublikovou platností, který dokládá jeho nově nabytou způsobilost.
Během ledna až srpna 2013 prošlo kvalifikačními kurzy 25 692 uchazečů o zaměstnání. Úřad práce ČR poskytl zájemcům o prohloubení vzdělání či změnu profese celkem 194 714 tis. Kč. Částka zahrnuje i prostředky z Evropského sociálního fondu. Mezi nejčastější typy rekvalifikace patří kurzy zaměřené na získání základních i speciálních počítačových dovedností, na účetnictví či sociální a zdravotnickou oblast, svářečské kurzy nebo různé řidičské zkoušky. Nejčastěji se rozhodují pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí lidé mezi 20–24 a 35–39 lety. Nejpočetněji jsou mezi účastníky kurzů zastoupeni uchazeči s výučním listem, maturitou a základním vzděláním.

NSK pomáhá získat novou kvalifikaci
Národní soustava kvalifikací je průběžně budovaný, státem podporovaný a občany i zaměstnavateli využitelný registr profesních kvalifikací existujících na pracovním trhu v ČR. Pomáhá všem, kdo se vydávají na cestu za lepší prací s cílem získat plnohodnotnou kvalifikaci a lepší pracovní uplatnění. Dosud bylo schváleno cca 600 profesních kvalifikací, zájemci vykonali přes 82 000 zkoušek a bylo akreditováno 653 rekvalifikačních kurzů. Rozvoj a implementaci Národní soustavy kvalifikací zajišťuje do poloviny roku 2015 stejnojmenný projekt MŠMT financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řešitelem projektu je Národní ústav pro vzdělávání.
Více na www.narodni-kvalifikace.cz,
www.nuv.cz/nsk2,
www.vzdelavaniaprace.cz.