Nové testy řečových dovedností žáků-cizinců

České školy (od mateřských až po střední) navštěvuje více než třicet tisíc žáků pocházejících ze zahraničí, z toho asi polovina chodí do základních škol. Počet žáků-cizinců se navíc každým rokem zvyšuje. Tito žáci jsou v mnoha případech znevýhodněni nedostatečnou znalostí českého jazyka a je nutné jim poskytnout jazykovou podporu.


Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze proto vytvořila standardizované diagnostické testy řečových dovedností žáků-cizinců 1. a 2. stupně základních škol. Při tvorbě testů se vycházelo ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a Evropského jazykového portfolia. Diagnostický instrument umožňuje testování ve čtyřech řečových dovednostech – čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, úroveň psaného projevu a schopnost konverzace – vše od nulových znalostí jazyka až po úroveň B1 v případě starších žáků. V současné době se při zařazování žáka-cizince do běžné výuky vychází ze vstupního pohovoru a věku žáka. Diagnostický test může napomoci objektivnímu zařazení žáka, sledování jeho pokroku i vytvoření vzdělávacího plánu „na míru“. Pravidelné testování slouží k motivaci žáka, uvědomění si slabých a silných stránek a pomůže sledovat individuální pokrok dítěte v průběhu času. Pokud by byl takovýto žákův „jazykový profil v češtině“ zpřístupněn všem vyučujícím, kteří s daným žákem pracují, umožnilo by to zefektivnit výuku i v ostatních předmětech. Vyučující by mohl výklad, cvičení, formu zkoušení nebo testování přizpůsobit tomu, ve kterých řečových dovednostech je žák-cizinec nejsilnější. Naopak vhodnou formou, např. pomocí skupinové práce či práce na projektu, by mohl pedagog rozvíjet žákovy řečové dovednosti i v jiných předmětech.Kde hledat informace:
Kostelecká, Yvona a kol.: Žáci-cizinci v základních školách. Fakta, analýzy, diagnostika. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 2013.
Šindelářová, J. – Škodová, S.: Metodika práce s žáky-cizinci na základních školách. Praha: MŠMT 2012. http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/metodika-prace-s-zaky-cizinci-na-zakladnich-skolach.
Mgr. Jitka Altmanová a PhDr. Jitka Tůmová