Ve Finsku důvěřují učitelům

Úspěšnost finského vzdělávání je založena na kvalitním vzdělávání učitelů. Profese učitele je regulovaná a legislativa stanovuje, jaké studium, kvalifikace a pracovní praxe se požadují pro jednotlivé učitelské posty. 88 % učitelů ve Finsku splňuje stanovené požadavky.


V základním a středním školství (všeobecně vzdělávací a odborné školy) a ve vzdělávání dospělých pracuje přibližně 63 500 učitelů. Většinu tvoří ženy. V základním školství je jich víc než 70 %, v odborném jejich počet překračuje polovinu. Většinu učitelů zaměstnávají obce.
O přijímání studentů rozhodují vysoké školy
Učitelé musejí absolvovat magisterské studium, s výjimkou učitelů mateřských škol, po nichž je požadováno studium bakalářské. Učitelské vzdělávání je ve Finsku populární studijní obor, a proto si vysoké školy mohou vybírat nejvhodnější a nejmotivovanější uchazeče o studium. Vysoké školy samy rozhodují o přijímacích kritériích a přijímání studentů. K hodnocení studijních kompetencí a postojů k profesi jsou používány vstupní testy. Při přijímání budoucích učitelů odborných škol se hodnotí i kompetence v příslušném oboru. Vysoké školy samostatně rozhodují také o obsahu vzdělávání učitelů.
Účelem je vychovávat učitele, kteří se ve své práci budou zaměřovat na výzkum, budou schopni samostatně řešit problémy a využívat nejnovější poznatky v pedagogice a ve vyučovaných předmětech. Vzdělávání všech učitelů obsahuje také studium pedagogiky a řízenou vyučovací praxi ve školách, jejíž součástí je vyučování, poradenské pohovory a seznamování s úkoly, které se vztahují k různým problémům každodenního života ve školách. Záměrem je, aby se studenti stali samostatnými a odpovědnými učiteli, kteří se budou sami dále rozvíjet, zdokonalovat se ve svém vyučovacím předmětu a spolupracovat s ostatními členy učitelského sboru.
Vzdělávání učitelů se stále rozvíjí
Kvalitativní a kvantitativní potřeby rozvoje vzdělávání učitelů jsou pravidelně zkoumány prostřednictvím různých evaluací, prognóz a analýz shromážděných dat. Rozvíjí se obsah vzdělávání učitelů zahrnující i vyučování a vedení žáků vyžadujících větší míru podpory, vytváření učebního prostředí, využívání informačních a komunikačních technologií, problémy vztahující se k multikulturní společnosti, ke spolupráci mezi školou a rodinou a ke spolupráci se světem práce.
Práce učitelů je velmi samostatná
Učitelé mají velkou profesní svobodu a možnost ovlivňovat svou práci a vývoj pracovního společenství. Mohou se rozhodovat o tom, které vyučovací metody a pomůcky chtějí používat. Finský systém je založen na důvěře v učitele a vzdělávání učitelů.
Neexistuje žádná školní inspekce.
Pravidelné další vzdělávání
Za vzdělávání při zaměstnání zodpovídají učitelé i jejich zaměstnavatelé, obvykle obce, přitom minimální trvání vzdělávání jsou tři dny ve školním roce. Státem financované vzdělávání učitelů při zaměstnání podporuje i ministerstvo školství.
Pramen: Ministry of Education and Culture. Teacher education in Finland. 1/2014.
http://www.oph.fi/