NÚV dnes na expertním kulatém stole s europoslankyní Dlabajovou

Výsledky projektů POSPOLU, UNIV, NSK a Koncept se odrazily v tematické zprávě, která byla předložena Evropskému parlamentu

Expertní kulatý stůl za účasti NÚV se uskuteční 17. září 2015 v Kongresovém centrum Vavruška, Karlovo náměstí 317/5, Praha 2.

Diskuse bude zaměřena na 

- prezentaci tematické zprávy Vytvoření konkurenceschopného pracovního trhu EU pro 21. století: přizpůsobení dovedností a kvalifikací poptávce a pracovním příležitostem jako cesta k překonání krize, kterou Evrospkému parlamentu předožila poslankyně Dlabajová

- bilanci projektů realizovaných v ČR, které svým zaměřením souvisejí s vybranými tematickými oblastmi zprávy

- doporučení pro další opatření v ČR


Vybrané tematické oblasti zprávy Vytvoření konkurenceschopného pracovního trhu EU pro 21. století: přizpůsobení dovedností a kvalifikací poptávce a pracovním příležitostem jako cesta k překonání krize

1. Poskytovat předpovědi vzhledem k měnícímu se trhu práce, obzvláště ve vztahu k výzvám týkajících se globalizace, předpovídání pracovních míst a kompetencí, plánovat budoucí dovednosti a kvalifikace. Uvědomovat si důležitost automatizace jako trendu. 

2. Klást důraz na kvalitu vzdělávání a výcviku. Do vzdělávacích programů zahrnout rozvoj vůdcovství, managementu, podnikavosti a finanční gramotnosti, poradenství v oblasti business start-upů a komunikačních technologií; mít jako prioritu další rozvoj odborného výcviku a vzdělávání. Zajistit profesní vývoj učitelů, pomoci jim využívat nejvhodnější vyučovací metody a rozvoj kompetencí pro 21. století.

3. Validovat neformální a informální učení jako cestu k uznání kompetencí získaných pomocí neformálního vzdělání, podpora jejich implementace do politik celoživotního učení. 

4. Rozvíjet kolektivní přístupy jako síť zaměstnavatelů za účelem narušení bariér, které brání zaměstnavatelům uskutečňovat více ambiciózní plány pro rozvoj pracovní síly. Systematické zapojení klíčových hráčů pracovního trhu - s cílem podporovat spojení mezi vzděláváním, výcvikem a pracovními místy a za účelem garance kompetentní budoucí pracovní síly. 

Odpovídající projektové aktivity: 

ad 1. Překvap, Národní soustava povolání 

ad 2. Pospolu, TA ČR Německé RVP, 

ad 3. Národní soustava kvalifikací, UNIV, Koncept 

ad 4. Sektorové rady, Sektorové dohody, Pakty, observatoře, Stáže pro mladé

text zprávy va angličtině: Zprava_europoslankyne_Dott._Martiny_Dlabajove.pdf Zprava_europoslankyne_Dott._Martiny_Dlabajove.pdf (303,14 KB