Nová klasifikace ISCED 2011

Mezinárodní klasifikace vzdělání  ISCED 2011 používá trojmístný číselný kód. Od roku 2016 bude uvedena na všech dodatcích k osvědčení.

Do roku 2015 se údaj o úrovni ISCED na dodatcích uváděl podle klasifikace ISCED 97. Nová klasifikace je přesnější a používá trojmístný číselný kód. První číslo kódu označuje úroveň programu či dosaženého vzdělání (jejich počet je nyní 8), druhé číslo kódu označuje kategorii zaměření (všeobecné – 4, odborné – 5), třetí vypovídá o tom, do jaké míry program /dosažené vzdělání umožňuje další postup ve studiu. Nová klasifikace rozlišuje rovněž vzdělávací programy (ISCED 2011-P) a dosažené vzdělání (ISCED 2011-A).

Na dodatcích k osvědčení je uveden údaj o ISCED (ISCED 2011-A – v tabulce níže v pravém sloupci) v kolonkách „Úroveň osvědčení, resp. získaného vzdělání (národní nebo mezinárodní)“ a „Navazující úrovně vzdělávání /odborné přípravy“ spolu s údajem o EQF (Evropském rámci kvalifikací). Mezinárodně srovnatelné údaje o úrovni vzdělání (podle ISCED i EQF) umožňují porovnání a porozumění kvalifikaci v cizí zemi, a jsou proto důležité pro každého, kdo hledá pracovní nebo studijní příležitosti v zahraničí.

Více informací najdete také zde


Dodatek k osvědčení je doklad připojený k osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výučnímu listu, vysvědčení o maturitní zkoušce). Více o dodatcích k osvědčení a dalších dokumentech Europassu najdete na www.europass.cz.


Dosažené vzdělání a stávající vzdělávací programy v ČR – převodník mezi klasifikacemi KKOV (Klasifikace kmenových oborů vzdělání), ISCED 97 a ISCED 2011

Kategorie 

KKOV

 

Dosažené vzdělání

ISCED 97 ISCED 2011-P 

(vzdělávací programy)

ISCED 2011-A 

(dosažené vzdělání)

  Preprimární vzdělávání 0 020 020
  Primární vzdělávání 1 100 100
B Základy vzdělání 

ukončení vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole speciální – 10 ročníků

2B 244 244
C Základní vzdělání 

úspěšné ukončení vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole, na nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo v odpovídající části osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře; úspěšné ukončení kursu pro získání základního vzdělání

Střední vzdělání

praktická škola jednoletá a dvouletá pro absolventy základní školy speciální

2A 

2C

244 

253

244 

253

J Střední vzdělání 

bez výučního listu – délka studia 2 roky

3C 353 353
E Střední vzdělání s výučním listem 

především pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním – délka studia 2 roky

3C 353 353
E Střední vzdělání s výučním listem 

především pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním – délka studia 3 roky

3C 353 353
H Střední vzdělání s výučním listem 

délka studia 3 roky

3C 353 353
H Zkrácené studium s výučním listem 

(druhá kvalifikace po absolvování středního vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou)

4C 353 353
K Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

všeobecné (gymnaziální) vzdělání – délka studia 4 roky

3A 344 344
L Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

odborné vzdělání s odborným výcvikem – délka studia 4 roky

3A 354 354
L5 Nástavbové studium poskytující vzdělání s maturitní zkouškou 

po získání středního vzdělání s výučním listem – délka studia 2 roky

4A 354 354
M Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

odborné – délka studia 4 roky

3A 354 354
Střední vzdělávání s maturitní zkouškou 

lyceum

3A 344 344
  Zkrácené studium s maturitní zkouškou 

(druhá kvalifikace po absolvování středního vzdělání s maturitní zkouškou)

4A 354 354
  Jazyková škola (pomaturitní studium) 4A 454 454
N Vyšší odborné vzdělání 

zkratka udělovaného titulu DiS. – délka studia 3–3,5 roku

5B 655 650
P Vyšší odborné vzdělání na konzervatoři* 

zkratka udělovaného titulu DiS.

5B 554* 550
R Vysokoškolské – bakalářský studijní program 

zkratky udělovaných titulů Bc., BcA. – délka studia 3–4 roky

5A 645 640
T Vysokoškolské – magisterský studijní program 

dlouhé pěti až šestileté programy nenavazující na bakalářské programy, zkratky udělovaných titulů MUDr., MDDr., MVDr.

5A 746 740
T Vysokoškolské – magisterský studijní program 

navazující na bakalářský program, zkratky udělovaných titulů Mgr., MgA., Ing. Mgr., Ing. Arch., – délka studia 2– 3, roky po vykonání rigorózní zkoušky Pharm.Dr., JUDr., PhDr., RNDr., ThLic., ThDr.

5A 747 740
V vysokoškolské – doktorský studijní program 

zkratky udělovaných titulů Ph.D., Th.D. – délka studia 3-4 roky

6 844 840

Zdroj: MŠMT, ČSÚ, ReferNet, 2015