Národní ústav pro vzdělávání

Ředitelství ústavu

Ředitel ústavu

Personální oddělení

Tisková mluvčí

Kancelář ředitele

Interní auditor

Projektová kancelář

Sekce pro všeobecné vzdělávání

Oddělení pro koncepci kurikula

Oddělení pro matematické, přírodovědné a digitální vzdělávání

Oddělení pro jazykovědné, společenskovědní a umělecké vzdělávání

Oddělení pro preprimární a primární vzdělávání, společné vzdělávání

Sekce pro kvalifikace, počáteční a další odborné vzdělávání, uznávání výsledků předchozího učení

Oddělení pro analýzy trhu práce a vzdělávání

Oddělení pro rozvoj a správu Národní soustavy kvalifikací

Oddělení pro kurikulum odborného vzdělávání

Oddělení pro další vzdělávání a podporu procesů uznávání

Oddělení Národního informačního centra pro mládež (NICM)

Oddělení pro mezinárodní spolupráci

Oddělení pro komunikaci s veřejností a publikační činnost

Sekce pedagogicko-psychologického poradenství, prevence a institucionální výchovy

Oddělení revizní pracoviště

Oddělení pro tvorbu diagnostických a intervenčních nástrojů

Oddělení pro rovné příležitostí ve vzdělávání, školské a školní poradenské služby

Oddělení pro ústavní a ochrannou výchovu a prevenci rizikového chování

Oddělení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Oddělení školské poradenské zařízení

4. Sekce ekonomická

Oddělení finanční účtárny

Oddělení mzdové účtárny

Oddělení ICT

Oddělení veřejných zakázek

Oddělení hospodářské činnosti