Zpráva - Podpora a rozvoj jednotného systému výkaznictví preventivních aktivit v roce 2017

27.jpg

Na implementaci systému výkaznictví preventivních aktivit škol spolupracuje Národní ústav pro vzdělávání s Klinikou adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Systém je provozován jako samostatná on-line struktura a je umístěný na webových stránkách www.preventivni-aktivity.cz.

Systém má poskytovat jednoduchý a účinný nástroj pro komunikaci mezi školami (školními metodiky prevence), pedagogicko-psychologickými poradnami (metodiky prevence v PPP) a krajskými úřady (krajskými školskými koordinátory prevence). Cílem tvorby a rozvoje on-line systému jednotného sledování preventivních aktivit je především podpora kvality preventivní práce škol a školských zařízení.

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v novelizované podobě ve své příloze číslo 3 „Standardní činnosti ŠMP“ ukládá jako povinnost školního metodika prevence mj. „Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech (…) školskému poradenskému zařízení,“ (bod číslo 4) a také „(…) předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a plánů prevence“ (bod číslo 5).

Jak mají tuto legislativní povinnost jednotliví aktéři v praxi naplňovat, není stanoveno. Pokud kraj, poradny a školy vyhodnotí, že je pro ně vhodný a výhodný právě on-line systém jednotného sledování preventivních aktivit vyvíjený Národním ústavem pro vzdělávání a partnery, tento systém mohou včetně poskytované podpory používat zdarma. Škola, poradna a kraj ale mohou využívat i jiný způsob předávání informací o realizaci preventivních aktivit na školách a výskytu rizikového chování. Školní metodici prevence v takovém případě předávají informace a data způsobem, který jim určí příslušná pedagogicko-psychologická poradna a její zřizovatel. Instituce nemají povinnost využívat právě zde popisovaný systém sledování preventivních aktivit. Přesto se v současné době již jedná o nejrozšířenější nástroj pro sledování preventivních aktivit v České republice.

Národní ústav pro vzdělávání v rámci podpory a rozvoje sytému sledování preventivních aktivit pracoval v roce 2017 na třech hlavních oblastech: příprava nového (revidovaného) výkazu preventivních aktivit, poskytování technické podpory uživatelům a propagace systému za účelem zapojení většího počtu škol.

   

Revize obsahu výkazu preventivních aktivit

Hlavním cílem pro rok 2017 bylo na základě podrobné evaluace revidovat obsah výkazu preventivních aktivit. Na základě analýz zpětných vazeb od všech úrovní uživatelů sebraných v roce 2016 se zjistilo, že některé informace, které jsou z hlediska poraden a krajů pro tvorbu preventivních plánů a dalších potřeb důležité, výkaz používaný pro školní rok 2016/2017 neobsahuje nebo je obsahuje v podobě, se kterou se následně špatně pracuje. Ze strany školních metodiků prevence se ozývaly kritické hlasy k formulaci některých otázek a k části číslo čtyři výkazu o preventivních aktivitách školy (systém jako celek byl hodnocen pozitivně). Část číslo čtyři se věnovala sledování tzv. nespecifické primární prevence, tj. aktivitám škol, které mají obecný preventivní charakter, ale nesměřují cíleně na konkrétní typ rizikového chování. Na základě vyhodnocení získaných dat se ukázalo, že jednotlivé školy se v identifikaci toho, co považují za nespecifickou primární prevenci, velmi liší. Někteří školní metodici prevence vyplnili v této části desítky různých aktivit školy, včetně školou nabízených či doporučovaných kroužků, návštěv kin a dalších kulturních akcí. Shoda na tom, kde leží hranice nespecifické prevence, neexistovala ani mezi metodiky prevence z jednotlivých pedagogicko-psychologických poraden. Právě jim má systém poskytovat oporu v jejich práci a podpoře škol, v případě tohoto bodu ale nebyl nalezen uspokojivý konsensus, co a jak chtějí jednotlivé poradny v tomto směru sledovat a od škol vykazovat. Oblast nespecifické prevence byla z těchto důvodů v nové revidované verzi výkazu pro školní rok 2017/2018 vypuštěna.

K zapracování výstupu z evaluace za předchozí období a práci na přípravě nové upravené verze výkazu byla v průběhu roku 2017 vytvořena pracovní skupina k obsahové revizi systému. Činnost pracovní skupiny probíhala od března do července, a to jak formou osobního setkání, tak tvorbou a připomínkováním materiálů prostřednictvím e-mailů. Výstupem činnosti pracovní skupiny je nový (revidovaný) výkaz v rámci on-line systému sledování preventivních aktivit pro rok 2017/2018, jehož finální podobu připravili pracovníci Národního ústavu pro vzdělávání. Revidovaný výkaz byl spuštěn na začátku školního roku 2017/2018 tak, aby ho školní metodici prevence mohli využívat v průběhu celého školního roku.

Vedle již zmiňovaného vypuštění části o nespecifické prevenci se změnily zejména formulace některých otázek a variant odpovědí. Celkově se změny ve struktuře a obsahu systému dají charakterizovat tak, že důraz je nyní více kladen na práci se školním preventivním programem jako celkem a méně na sledování dílčích aktivit a činností školy. Ukazuje se totiž, že kvalitní práce školy v oblasti prevence bývá téměř vždy rámována kvalitním zpracováním preventivního programu školy a aktivní prací s ním. Nová podoba výkazu proto klade důraz na přípravu školního preventivního programu, jeho naplňování a následnou evaluaci na konci školního. Pro školu tak vyhodnocení a reflexe prováděných aktivit může být cennou informací jak při přípravě preventivního programu školy na další školní rok, tak v další práci na školním klimatu. Struktura výkazu i formulace jednotlivých otázek se snaží být k tomuto směřování návodná.

  

Poskytování technické podpory uživatelům

Důležitým úkolem pro rok 2017 bylo poskytovat rychlou a efektivní podporu uživatelům systému z řad škol (nejčastěji tedy školním metodikům prevence, ale také ředitelům škol či zástupcům ředitelů), metodikům prevence v pedagogicko-psychologických poradnách a krajským školským koordinátorům prevence.

Z důvodu poskytování podpory pro uživatele v průběhu celého roku nepřetržitě fungoval e-mailový helpdesk, na který přišlo za rok 2017 cca 400 podnětů. Nejčastějším typem zpráv byly dotazy na zapomenutá hesla, přihlašovací jména či e-maily. Na druhém místě byly prosby o deaktivaci starého a založení nového účtu v případě změny školního metodika prevence na škole. Ostatní dotazy se objevovaly pouze v řádu jednotek. Několik uživatelů čelilo problémům s kompatibilitou systému výkaznictví a starých verzí internetových prohlížečů. Pár uživatelů se na helpdesk také obracelo pro explicitnější vysvětlení určitých pojmů a přesnější definice u zadání některých otázek. Několik málo dotazů na výklad jednotlivých otázek společně s pozitivními výstupy z evaluace systému od uživatelů vede k závěru, že celkově je systém pro cílovou skupinu obsahově srozumitelný a přehledný.

 

Propagace systému

Systém výkaznictví byl v průběhu roku 2017 hojně propagován, a to při využití různých příležitostí. Nejčastěji byl zmiňován na konferencích k tématu prevence rizikového chování nebo na setkání metodiků pedagogicko-psychologických poraden a školních metodiků prevence v jednotlivých krajích. Mezi největší akce, kde byl pracovníky NÚV systém prezentován, patří konference k tématu prevence rizikového chování pořádaná v říjnu Národním institutem pro další vzdělávání v Praze a v Brně nebo pořádání semináře o systému výkaznictví v rámci konference PPRCH konané ve dnech 18. - 19. září 2017 v Praze. Představení systému spojené s motivováním školních metodiků prevence k jeho využívání se uskutečnilo i na konferenci primární prevence Moravskoslezského kraje konané na začátku října 2017. Prezentace sytému proběhla také na konferenci s názvem Prevence v kontextu ústavní výchovy pořádané Národním ústavem pro vzdělávání 7. 11. 2017 v Praze.

V závěrečné zprávě o realizaci úkolu za rok 2016 jsme uváděli, že do systému přistupuje celkem 1134 registrovaných škol. V prosinci 2017 již můžeme konstatovat, že do systému přistupuje celkem 2350 registrovaných škol (údaj platný k 8. 12. 2017). Za dobu jednoho roku tedy došlo více než ke zdvojnásobení počtu uživatelů systému, což považujeme za úspěch. Zároveň to ale v celkovém počtu všech základních a středních škol v České republice znamená přibližně 43 % škol, které systém využívají, zatímco přibližně 57 % jednotný on-line systém nevyužívá. Identifikujeme tudíž stále velký potenciál pro další růst počtu uživatelů v následujících obdobích. Pokračování podpory a rozvoje on-line systému jednotného sledování preventivních aktivit škol předpokládáme také v roce 2018.