Metodická podpora a vzdělávání krajských školských koordinátorů prevence v roce 2016

Krajští školští koordinátoři prevence (KŠKP) zastávají klíčovou roli v systému podpory školské primární prevence rizikového chování. Jejich úkolem je mj. metodické vedení metodiků prevence v pedagogicko-psychologických poradnách a participace na zajišťování podmínek pro kvalitní práci školních metodiků prevence a dalších pedagogů podílejících se na primární prevenci na jednotlivých školách. Krajští koordinátoři jsou také zodpovědní za vytváření a naplňování krajské koncepce prevence, monitorují situaci na školách ve svém regionu a podílejí se na koncipování a směřování dotačních programů pro oblast prevence. Podrobně je role KŠKP blíže definována např. v Metodickém doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j. 21291/2010-28.

Národní ústav pro vzdělávání realizoval ve spolupráci s Oddělení prevence MŠMT v roce 2016 pro krajské koordinátory prevence cílenou metodickou podporu a systematické vzdělávání. Cílem je především zkvalitňování práce KŠKP a tím i zlepšení kvality celkové úrovně systému primární prevence rizikového chování v každém kraji v České republice. Uskutečněné akce měly rovněž za cíl sjednotit práci koordinátorů prevence napříč ČR, umožnit sdílení zkušeností, podpořit šíření dobré praxe a fungovat jako prevence syndromu vyhoření těchto pracovníků.

Ve dnech 17. a 18. května 2016 se v Praze uskutečnila dvoudenní konference organizovaná MŠMT, určená primárně pro metodiky prevence z pedagogicko-psychologických poraden a krajské školské koordinátory prevence. Pracovníci NÚV na ní prezentovali několik témat týkajících se prevence a vedli dvouhodinový seminář určený k mapování aktuálních vzdělávacích potřeb KŠKP. Na základě toho byl sestaven přehled témat, kterým se v rámci vzdělávání a metodické podpory NÚV pro rok 2016 věnoval.

První naplánované dvoudenní vzdělávací a metodické setkání proběhlo ve dnech 27. a 28. června v prostorách NÚV na Proseku. Školení bylo věnováno spíše základním odborným tématům, např. jak poznat kvalitní programy prevence a jak by měl vypadat kvalitní preventivní program školy (obsah prvního dne) a dále právním otázkám k prevenci obecně či legislativního ukotvení možnosti testovat žáky na drogy (obsah druhého dne).

Následující dvoudenní školení uspořádal NÚV ve spolupráci s Oddělením prevence MŠMT ve dnech 19. a 20. října 2016. Program školení se tentokrát zaměřoval zejména na aktuální jev šikany. Teoretický rámec šikany a postup pro její okamžité řešení představil účastníkům akce doktor Michal Kolář, dále byly představeny praktické ukázky řešení šikany v praxi. Druhý den se na toto téma navázalo více ze široka přednáškou o budování pozitivního sociálního klima školy coby efektivního prostředku pro prevenci šikany ještě před jejím vznikem. Diskutovány rovněž byly právní aspekty šikany a legislativní rámec pro boj se šikanou.

V závěrečné části říjnového metodického setkání proběhl sběr zpětných vazeb a zhodnocení, jak přítomní krajští koordinátoři prevence hodnotí poskytované služby za rok 2016 a jestli mají zájem pokračovat v podobném formátu i pro rok 2017. Všemi přítomnými byla vyjádřena velká spokojenost s takto nastavenou podobou vzdělávání a metodické podpory, která odpovídala aktuálním potřebám pro výkon jejich praxe a pomáhala také zlepšovat vertikální spolupráci v systému PPRCH. Pro rok 2017 je tak plánováno pokračování vzdělávacích a metodických seminářů s cílem dále zkvalitnit vertikální spolupráci v systému PPRCH.

DSC_2650.JPG