Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV)

Základ pro pozdější Národní ústav odborného vzdělávání byl položen v září 1950, kdy vzniklo Studijní a informační středisko pro hospodářské nauky odborných škol, jehož cílem byla podpora výuky na ekonomických a dalších odborných školách, do jejichž programů byly nově začleněny zásady centrálního řízení a plánování hospodářství. Středisko sídlilo v budově Státního ústavu těsnopisného na Senovážném náměstí.

V červnu 1953 bylo středisko reorganizováno na Studijní a informační ústav odborného školství, který se kromě odborných předmětů věnoval také předmětům všeobecným, a začal vytvářet učební osnovy i učebnice.

husova.jpgPo další reorganizaci se v září 1958 změnil název na Ústav odborného školství (ÚOŠ), do jehož kompetence začalo patřit také učňovské školství. Jedním z nejdůležitějších úkolů ústavu bylo v té době prosazení výuky teoretických předmětů, nejen odborných, ale i všeobecně vzdělávacích, do všech učebních oborů. Ústav se na konci 50. let dvakrát přestěhoval, nejprve do Mezibranské ulice a později do Nosticova paláce na Maltézském náměstí.

V listopadu 1962 se ústav stal vědeckovýzkumným pracovištěm pod názvem Výzkumný ústav odborného školství (VÚOŠ), v tomto období se téměř všichni pracovníci ústavu podíleli na revizi učebních oborů. V roce 1967 se VÚOŠ přestěhoval do sídla ministerstva školství v Karmelitské ulici.

karlovo.jpgNásledky událostí roku 1968 se postupně odrazily ve změně vedení a do jisté míry i v činnosti ústavu. V 70. letech vytváří ústav v rámci další školské reformy nové učební dokumenty, přičemž zvláštní pozornost se věnuje přípravě na dělnická povolání.

V roce 1974 se ústav přestěhoval na Karlovo náměstí, kde zůstal až do roku 1995. V průběhu 80. let se VÚOŠ věnuje tvorbě učebních dokumentů pro SOŠ a usiluje o posílení všeobecně vzdělávací složky odborného vzdělávání.

Činnost NÚOV v posledních letech

Po roce 1989 ústav zahajuje rozsáhlou inovaci učebních dokumentů s cílem přizpůsobit vzdělávací nabídku rychle se měnícím požadavkům tržního hospodářství. VÚOŠ také navazuje kontakty s partnerskými institucemi v Evropské unii a spolupracuje s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). V roce 1995 se ústav přestěhoval do prostor bývalého domova mládeže ve Weilově ulici v Hostivaři, na podzim 1999 se jeho součástí stal Státní těsnopisný ústav.

V roce 2001 je VÚOŠ přejmenován na Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV). Název odráží posun směrem k instituci, která se zabývá především formulací koncepce a strategie vývoje odborného vzdělávání a péčí o vzdělávací programy. V následujícím období NÚOV zřizuje samostatné oddělení analýz potřeb trhu práce, které se zabývá uplatněním absolventů škol. Součástí NÚOV se stává Centrum fiktivních firem (CEFIF).

weilova.jpgV letech 2005 až 2008 v NÚOV vzniká Národní centrum Europass, které pomáhá zájemcům získat tento soubor dokumentů. NÚOV realizuje šest systémových projektů, na něž přispívá Evropský sociální fond. Připravuje rámcové vzdělávací programy pro všechny obory vzdělání a pomáhá školám při přípravě školních vzdělávacích programů.

V období 2009–2010 jsou postupně zahajovány národní projekty MŠMT, které NÚOV realizuje s finanční podporou Evropského sociálního fondu. Tyto projekty pomáhají školám při kurikulární reformě a přispívají k zavádění nové závěrečné zkoušky v učebních oborech, k rozvoji kariérového poradenství a celoživotního učení.