Koncepce dovedností STEM má přispět ke zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti Austrálie

Zkratkové slovo STEM se v Austrálii používá od konce 90. let 20. století. Zastupuje zdánlivě jednoduchý seznam čtyř vědních oborů (přírodních věd, techniky, inženýrství a matematiky), ale zároveň reprezentuje komplexní koncepci propojující vzdělávání, profesní oblast a produktivitu.

Většina státních úřadů, podniků a poskytovatelů vysokoškolského vzdělávání v Austrálii se domnívá, že se kompetence v oblasti přírodních věd, techniky, inženýrských oborů a matematiky (STEM) nerozvíjejí tak rychle, jak je požadováno, navzdory jejich významu pro inovace, produktivitu, prosperitu a mezinárodní postavení země. Tuto domněnku často šíří také média.

Národní centrum pro výzkum odborného vzdělávání (National Centre for Vocational Education Research – NCVER) proto provedlo podrobný průzkum STEM dovedností, jehož výsledky shrnulo ve zprávách What is STEM? The need for unpacking its definitions and applications a Measuring STEM in vocational education and training.

 NCVER popisuje STEM jako střechu zakrývající budovu, která je postavena na základech potřebných pro každodenní život – například na čtenářské a matematické gramotnosti. K úspěchu na všech úrovních vzdělávání a pracovního života jsou kromě toho nezbytné sociálně-emocionální dovednosti, jako je zvídavost, houževnatost a empatie. Další místnosti pomyslné budovy jsou obsazeny pokročilými kognitivními dovednostmi, k nimž patří kritické a kreativní myšlení a dovednosti vztahující se k technickým povoláním.

Vysvětlení koncepce vzdělávání STEM

STEM je zkratkové slovo zastupující přírodní vědy, techniku, inženýrské obory a matematiku, které se učí buď tradičním způsobem podle specifik dané disciplíny, nebo multidisciplinární formou. Obě metody se zaměřují na výsledky a cílí na řešení výzev reálného světa. Vzdělávání a odborná příprava STEM vytváří vztah mezi výše uvedenými disciplínami s cílem rozvíjet schopnosti lidí prostřednictvím podpory technického a vědeckého vzdělávání se silným důrazem na kritické a kreativní myšlení. Tento přístup by měl být implementován od základní školy po terciární vzdělávání, za účelem poskytnout národu čtyři typy intelektuální a na dovednostech založené investice:

  • učitele a vzdělavatele, kteří jsou schopni učit základní STEM znalosti a dovednosti integrovaným a inspirativním způsobem;
  • vědce, inženýry a specialisty na digitální technologie, kteří zkoumají a vyvíjejí technologické postupy potřebné pro úspěch národní ekonomiky a nakonec také pro řešení globálních výzev;
  • technologicky zdatné pracovníky, kteří jsou schopni vytvářet, navrhovat, podporovat a obsluhovat komplexní a rozvíjející se technologické inovace;
  • vědecky a technologicky gramotné občany, kteří dokážou porozumět světu kolem sebe a kriticky jej zkoumat, reagovat na něj a vylepšovat jej. 

Integrované STEM vzdělávání

Termín interdisciplinární a integrované STEM vzdělávání lze vysvětlit jako fúzi vědních oborů využívaných k pochopení a řešení problémů týkajících se reálného světa. Toho je možné dosáhnout porozuměním společenským potřebám, používáním kritického a kreativního myšlení, výzkumných a experimentálních dovedností. Pojem STEM lze v tomto smyslu chápat jako základní kompetence založené na interdisciplinární znalosti přírodovědných a technických oborů, schopnosti inovativního myšlení a nacházení řešení. Tento druh vzdělávání a učení je stále vzácný a obtížně se měří nebo kontroluje.

Tradiční předmětové vzdělávání

Tradiční vzdělávání představuje běžný způsob výuky jednotlivých STEM předmětů, jako je matematika a přírodní vědy ve školách nebo inženýrství v dalším vzdělávání. Důraz je zde kladen na učení znalostí a dovedností specifických pro danou disciplínu.

Rozdíl mezi jednotlivými předměty umožňuje standardizované testování, národní a mezinárodní srovnávání a podávání statistických zpráv. Národní testování, jímž je v Austrálii Národní hodnoticí program pro čtenářskou a matematickou gramotnost (NAPLAN), a mezinárodní testování, k němuž patří například PISA (Programme for International Student Assessment), často citují média jako STEM kapacitu dané země.

Koncepce STEM ovlivnila v Austrálii řadu strategií a politik v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti s cílem zlepšení inovací, produktivity a mezinárodní konkurenceschopnosti země. Politické iniciativy usilují o zatraktivnění přírodovědných a technických disciplín a zvýšení množství lidí – zvláště dívek a žen –, kteří zvolí profesní dráhu v těchto oborech.

Přeložila Alena Nová
(zkráceno)

Siekmann, Gitta. What is STEM? The need for unpacking its definitions and applications [online]. National Centre for Vocational Education Research (NCVER), 2016 [cit. 2017-01-11].

Dostupné z WWW: https://www.ncver.edu.au/publications/publications/all-publications/what-is-stem-the-need-for-unpacking-its-definitions-and-applications#