Odborné vzdělávání

Nabídka publikací z těchto oblastí odborného vzdělávání: kurikulum, NSK, další vzdělávání a uznávání kvalifikací, nová závěrečná zkouška, profilová maturita, Cefif, STÚ, kariérové poradenství, uplatnění absolventů, spolupráce škol se zaměstnavateli.

Další publikace hledejte pomocí vyhledávače, v katalogu knihovny nebo na stránkách jednotlivých projektů.


2016

Přechod absolventů středních škol na trh práce - III. etapa – šetření 2015

Průzkum absolventů středních odborných škol šest let od ukončení studia na střední škole. Trhlíková, Jana. Praha: NÚV, 2016. 40 stran.

Nabídka volných míst evidovaných Úřadem práce ČR se zaměřením na nabídku pro absolventy škol a mladistvé - 2016

Doležalová, Gabriela. Praha: NÚV, 2016. 48 stran.

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii – 2015/16

Vojtěch, Jiří - Paterová, Pavla. Praha: NÚV 2016, 48 stran.

Absolventi středních škol a trh práce: EKONOMICKÁ ODVĚTVÍ

Doležalová G., Vojtěch J. a kolektiv autorů. Praha: NÚV 2016. 39 stran.

Přechod absolventů středních škol na trh práce - I. etapa - šetření 2015. Profily vybraných skupin učebních a maturitních oborů

Trhlíková, Jana. Praha: NÚV, 2016. 55 stran.

Přechod absolventů středních škol na trh práce – I. etapa - šetření 2015. Srovnání vybraných skupin učebních a maturitních oborů

Trhlíková, Jana. Praha: NÚV, 2016. 55 stran.

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2015

Doležalová G. - Koucký J. - Paterová P. - Trhlíková J. - Úlovec M. - Vojtěch J. a další. Praha: NÚV, 2016. 76 stran.  ISBN: 978-80-7481-153-1 (tištěná verze), ISBN: 978-80-7481-154-8  (pdf).

Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK

Pracovní verze z ledna 2016. Autor: Miroslav Kadlec.

Zajišťování transparentnosti a kvality při zavádění ECVET v ČR

Pracovní verze ze září 2016. Autoři: Helena Slivková, Martina Kaňáková, Miroslav Kadlec.

2015

Přechod absolventů středních škol na trh práce - I. etapa. Srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů

Trhlíková, Jana. Praha: NÚV, 2015. 53 stran.

Analýza profesní struktury pracovních sil a struktury absolventů z pohledu sféry vzdělávání – 2014

Doležalová, Gabriela. Praha: NÚV, 2015. 68 stran.

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2015

Úlovec, Martin. Praha: NÚV, 2015. 48 stran. 

Souhrnná závěrečná zpráva o projektu

Projekt Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi) byl ukončen k 31. říjnu 2015. Při této příležitosti bychom Vám rádi poděkovali za spolupráci a popřáli hodně úspěchů při navazování a rozvoji partnerských vztahů mezi odbornými školami a firmami.

Možnosti spolupráce školy se zaměstnavateli v oboru vzdělání 39-41-L/01 Autotronik

Publikace vydaná v roce 2015  pro skupinu oborů 39 Speciální a interdisciplinární obory.

Naše škola koná novou závěrečnou zkoušku ve firmě

Metodický materiál vydaný v roce 2015 k zajištění praktické zkoušky podle jednotného zadání na reálném pracovišti – ve firmě, v podniku, v soukromé podnikatelské instituci.

POSPOLU - Podpora spolupráce škol a firem

Informační brožura o aktivitách projektu. Aktualizovaná verze z roku 2015.

Plánovací kalendář pro školy a zaměstnavatele

Publikace vydaná v roce 2015 v projektu Pospolu. Plánovací kalendář pomůže při plánování a realizaci spolupráce v jednotlivých měsících. Projekt Pospolu se téměř tři roky věnoval podpoře spolupráce škol a zaměstnavatelů v odborném vzdělávání.

Prvky ECVET a jejich využití v počátečním odborném vzdělávání na národní úrovni

Publikace vydaná v roce 2015 přibližuje Evropský systém přenosu kreditů v odborném vzdělávání a přípravě (ECVET). Přináší konkrétní ukázky praktického využití ECVET podniky a školami zapojenými do projektu Pospolu. 

Kaučuky, jejich zpracování a využití v průmyslu

Publikace vydaná v roce 2015 pro skupinu oborů 28 Technická chemie a chemie silikátů.

Ověřování odborných znalostí a dovedností žáků - sbírka úloh pro truhláře

Publikace vydaná v roce 2015 pro skupinu oborů 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie.

Dopravní prostředky, stroje pro dopravu a montáž

Tyto studijní texty byly vydány v roce 2015 pro III. ročník oboru vzdělání: 23-65-H/01 STROJNÍK.

Metodika nabízí příklady dobré praxe z oblasti integrace žáků se znevýhodněním

Dvě publikace vydané v roce 2015 mohou sloužit  jako zdroj inspirace pro využití jednotlivých nástrojů v praxi i pro případnou spolupráci s místními neziskovými organizacemi či dalšími sociálními partnery.

Spolupráce škol a firem v oborech vzdělání Cukrář a Pekař

Metodický inspiromat vydaný v roce 2015 v projektu Pospolu pro skupinu oborů 29 Potravinářství a potravinářská chemie.  

Jak připravit žáky na reálné pracovní prostředí. Návrh metodiky odborného výcviku

Metodický inspiromat pro skupinu oborů 66 Obchod byl vydán v r. 2015 v  projektu Pospolu.

Evaluační nástroje k ověřování odborných kompetencí žáků se zdravotním postižením

Publikace vydaná v roce 2015 pro skupinu oborů 32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů.

Profilová část maturitní zkoušky: praktická zkouška, maturitní práce a její obhajoba

Publikace vydaná v projektu Pospolu v r. 2015 pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie.

Vývoj a změny kvalifikačních potřeb trhu práce v ČR v letech 2000 – 2025

Lepič, Martin – Koucký, Jan – Ryška, Radim – Zelenka, Martin. Praha: NÚV 2015. 74 stran.

Prevence a intervence předčasných odchodů ze středních škol

Příručka opatření. Trhlíková, Jana. Praha: NÚV, 2015. 97 stran.  

Česko-anglický a anglicko-český odborný slovník

Slovník byl vydán v roce 2015 pro stavební, strojírenské a elektrotechnické obory.

Nejpoužívanější typy senzorů v průmyslové automatické výrobě

Publikace z roku 2015 pro skupinu oborů 23 Strojírenství a strojírenská výroba.

Inspiromat pro technické obory

Publikace vydaná v roce 2015 pro strojírenské, elektrotechnické, hornické obory a obory informačních technologií.

Řízení jakosti

Publikace pro lycea a strojírenské obory byla vydána v r. 2015 v rámci projektu Pospolu.

Metodické materiály pro obory vzdělání kadeřník, kosmetické služby, vlasová kosmetika

Publikace pro skupinu oborů 69 Osobní a provozní služby byla vydána v r. 2015 v projektu Pospolu.

Jednotné závěrečné zkoušky – podpora žáků učebních oborů

Závěrečná zpráva projektu Nová závěrečná zkouška 2 vydaná v roce 2015.

Profilová část maturitní zkoušky

Publikace vydaná v r. 2015 v projektu Pospolu pro obor vzdělání 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy.

Vývojové trendy textilního a oděvního oboru - odborný inspiromat

Publikace vydaná v r. 2015 v projektu Pospolu pro skupinu oborů vzdělání 31 Textilní výroba a oděvnictví.

Profilová část maturitní zkoušky

Publikace vydaná v r. 2015 v projektu Pospolu pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost.

Koncepční studie a navrhovaná opatření

Analytický dokument projektu Pospolu vydaný v r. 2015. 

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2014

Doležalová G., Paterová P., Trhlíková J., Úlovec M., Úlovcová H., Vojtěch J., Tillner J., Praha: NÚV, 2015. 100 stran. ISBN 978-80-7481-102-9.

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

Tato nová metodika z roku 2015 byla zveřejněna elektronicky v rámci udržitelnosti projektu NZZ_2.

Instruktor 2015 - Příběhy instruktorů oceněných v projektu Pospolu

V rámci projektu Pospolu byla v prosinci 2014 vyhlášena Cena Pospolu pro instruktora ve firmě, a to ve dvou kategoriích – v kategorii 1 pro firmy a školy zapojené do projektu Pospolu a v kategorii 2 pro firmy a školy mimo něj. 

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Publikace z roku 2015 shrnuje principy rozvoje spolupráce řešené v modelech spolupráce škol a zaměstnavatelů. 

Profilová část maturitní zkoušky: Praktická zkouška

Publikace projektu Pospolu z roku 2015 pro obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví – Pozemní stavby.

Příprava žáků ke vstupu na trh práce

Publikace pro skupinu oborů 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie byla vydána v projektu Pospolu v r. 2015.

Profilová část maturitní zkoušky: maturitní práce s obhajobou a její alternativy

Publikace projektu Pospolu z r. 2015 pro obor vzdělání 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba.

Co žádá praxe aneb jak připravit žáky pro praktický profesní život

Publikace projektu Pospolu z roku 2015 pro skupinu oborů vzdělání 43 Veterinářství a veterinární prevence (43-41-M/01 Veterinářství).

Workshopy ke zvýšení motivace žáků oboru vzdělání Sociální činnost

Publikace projektu Pospolu z roku 2015 pro skupinu oborů 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče.

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v EU – 2014/15

Vojtěch, Jiří – Paterová, Pavla. Praha: NÚV, 2015. 48 stran.


 

2014

Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání – 2013

Doležalová, Gabriela. Praha: NÚV, 2014. 40 stran.

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění - 2014

Šetření názorů absolventů VOŠ  tři roky po ukončení studia. Trhlíková, Jana. Praha: NÚV, 2014. 63 stran.

Praktické vyučování v maturitních oborech

Publikace Pospolu z roku 2014 - pro skupinu oborů 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus.

Brožura Odborné školy a firmy Pospolu

V prosinci 2014 vyšla v NÚV informační brožura, na jejímž vzniku se podílel tým řešitelů projektu Pospolu. Její obsah vystihuje podtitul brožury „ Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami“. 

Rozvoj čtenářských dovedností potřebných v praxi a při studiu vysokých škol

Publikace projektu Pospolu z roku 2014 je určená skupině oborů 72 Publicistika, knihovnictví a informatika.

Úspěšnost absolventů středních škol ve vysokoškolském studiu, předčasné odchody ze vzdělávání - 2014

Pikálková, Simona – Vojtěch, Jiří – Kleňha, David. Praha: NÚV, 2014. 52 stran.

Přechod absolventů středních škol na trh práce - vybrané skupiny maturitních a učebních oborů - 2014

Trhlíková, Jana. Praha: NÚV, 2014. 59 stran.

Vyhodnocení závěrečných zkoušek podle jednotného zadání 2013/2014

Publikace byla vydána v projektu Nová závěrečbá zkouška 2 v roce 2014.

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – srovnání 2004 – 2013

Úlovec, Martin. Praha: NÚV, 2014. 45 stran.

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2014

Úlovec, Martin - Vojtěch, Jiří. Praha: NÚV, 2014. 56 stran.

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2013

Burdová J., Doležalová G., Chamoutová D., Strádal J., Šťastnová P., Tillner J., Trhlíková J., Úlovcová H., Vojtěch J., Vongreyová J.; Praha: NÚV, 2014. 96 stran. ISBN 978-80-7481-031-2.

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v kvartérním sektoru 2014

Doležalová, Gabriela. Praha: NÚV, 2014. 45 stran.

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných

Doležalová, Gabriela. Praha: NÚV, 2014. 41 stran.

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – komparační analýza 2014

Úlovec, Martin. Praha: NÚV, 2014. 35 stran.

Praktické vyučování v prostředí se složitou a nákladnou technologií a zařízením ve firmě

Publikace projektu Pospolu vydaná v r. 2014 pro skupinu oborů 41 Zemědělství a lesnictví.

Systémový rozvoj dalšího vzdělávání

Koncepční studie  projektu Koncept - dopracovaná verze, leden 2014.

Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání - 2013

Kuchař, Pavel – Vojtěch, Jiří – Kleňha, David. Praha: NÚV, 2014. 75 stran.

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii – 2013/14

Vojtěch, Jiří - Paterová, Pavla. Praha: NÚV, 2014. 46 stran.

Inovace metodiky pro práci pedagoga

Inovace metodiky, která vznikla v  projektu RAMPS-VIP III v roce 2014.  

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole 2013/2014

Publikace projektu NZZ_2 z roku 2014 přináší školám návod, jak zacházet s jednotným zadáním při přípravě závěrečných zkoušek, jak pracovat s informačním systémem nové závěrečné zkoušky a další užitečné informace.

Nový leták projektu UNIV 3

Propagační leták vznikl v  rámci publicity projektu  v roce 2014. 

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů

Trhlíková, Jana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2014. 52 stran.

Metodické materiály pro obory vzdělání Kadeřník, Kosmetické služby, Vlasová kosmetika

Publikace pro skupiny oborů 69 Osobní a provozní služby

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v terciárním sektoru - 2014

Doležalová, Gabriela. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2014. 40 stran.

Kreativní podnikání ve školách: Doporučení pro vzdělávací politiku z projektu CENTRES

Publikace z roku 2014. 


 

2013

Metodika tvorby témat jednotného zadání pro školní rok 2013/2014

Tato metodická příručka z roku 2013 je určena editorovi jednotného zadání závěrečné zkoušky příslušného oboru vzdělání ve školním roce 2013–2014. 

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

PhDr. Jana Vongreyová. NÚV  2013.  32 stran.

Zpráva o předčasných odchodech ze vzdělávání

Přehled opatření a příklady dobrých praxí v zahraničí a v ČR.  Jiří Tillner. 57 stran. NÚV 2013.

Workshopy ke zvýšení motivace žáků oboru vzdělání Zdravotnický asistent k výkonu povolání

Publikace projektu Pospolu z r. 2013 je určena skupině oborů 53 Zdravotnictví.

Realizace odborné praxe

Publikace Pospolu z roku 2013 pro vedení škol a učitele odborných vyučovacích předmětů, pro žáky a pro sociální partnery skupiny oborů 63 Ekonomika a administrativa.

Rozvoj čtenářských dovedností potřebných v praxi a při studiu vysokých škol uměleckého zaměření

Publikace projektu Pospolu z roku 2013 nejen pro skupinu oborů 82 Umění a užité umění.

Předčasné odchody žáků ze středních škol - názory pracovníků škol a úřadů práce na nástroje prevence a intervence

Trhlíková, Jana. Praha: NÚV 2013, 60 stran.

Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu – 2012

Šťastnová, Pavlína - Tillner, Jiří. Praha: NÚV 2013, 64 stran.

Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol - technické obory

Zpráva ze šetření zaměstnavatelů vybraných technických oborů. Doležalová, Gabriela. Praha: NÚV 2013. 44 stran.

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2013

Burdová, Jeny - Vojtěch, Jiří. Praha: NÚV, 2013. 59 stran.

Vyhodnocení závěrečných zkoušek 2012/2013

Vyhodnocení závěrečných zkoušek podle jednotného zadání vydané v roce 2013. Z pohledu škol, editorů a odborníků z praxe. Autoři: Libor Berný, Jana Motyková, Dana Kočková

UNIV3 - rekvalifikacím začala nová etapa

Publikace projektu z roku 2013.

Spolupráce podniků se středními školami, vyššími odbornými a vysokými školami

Vongreyová, Jana. Praha: NÚV, 2013. 14 stran.

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v sekundárním sektoru - 2012

Doležalová, Gabriela – Vojtěch, Jiří. Praha: NÚV, 2013. 41 stran.

Návrh koncepce Integrovaného systému kariérového poradenství

Strádal Jiří a kol. Praha: NÚV, 2013. 40 stran.

Systémový rozvoj dalšího vzdělávání. Přílohy

Publikace vznikla v r. 2013 v projektu Koncept. 

Systémový rozvoj dalšího vzdělávání. Koncepční studie.

Tato významná publikace byla vytvořena v roce 2013 v projektu Koncept.

Kuchařským mistrem v marketingu pro vzdělávací instituce

Publikace projektu Koncept z roku 2012. 

Absolventi středních škol a trh práce

Publikace věnované jednotlivým odvětvím byly vydány v roce 2013.

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2012

Burdová J., Drahoňovská P., Eliášková I., Chamoutová D., Koucký J., Lepič M., Šťastnová P., Trhlíková J., Úlovcová H., Vojtěch J., Tillner J. ; Praha: NÚV, 2013. 88 stran. ISBN 978-80-87652-99-2.  

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Brožura byla vydána v roce 2013 v projektu Koncept.

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii – 2012/13

Vojtěch, Jiří - Chamoutová, Daniela. Praha: NÚV, 2013. 43 stran.

Využití kvalifikace absolventů středních škol na trhu práce

Zpráva ze šetření absolventů škol. Trhlíková, Jana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2013. 40 stran.

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole 2012/2013

Publikace projektu NZZ_2 z roku 2013.  


 

2012

Kvalifikační potřeby trhu práce

Analýza vývoje a projekce odvětvových, profesních a vzdělanostních struktur pracovních míst v ČR a EU. Lepič, Martin - Koucký Jan. Praha: NÚV 2012, 80 stran. 

Předčasné odchody ze vzdělávání na středních školách

Kvalitativní analýza rozhovorů s experty a příklady dobrých praxí. Trhlíková, Jana. Praha: NÚV 2012, 40 stran. 

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2012

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela. Praha, NÚV 2012, 44 stran.  

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Hlaďo, Petr - Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 44 stran.

Metodika tvorby jednotného zadání 2012/2013

Publikace projektu NZZ_2 z roku 2012. Autor Romana Jezberová.  

Vyhodnocení závěrečných zkoušek 2011/2012

Publikace projektu NZZ_2 z roku 2012.

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Šťastnová, Pavlína – Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 40 stran.

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 38 stran.

Metodika naplňování NSK

Zpracováno v projektu NSK2.  Praha, duben 2012.  

Jednotky výsledků učení a vzdělávací moduly na podporu mobility v rámci ECVET

Příručka vydaná v roce 2012 si klade za cíl pomoci středním školám při zavádění systému ECVET v návaznosti na školní vzdělávací programy (ŠVP), a tím i pomoci odborným školám v kurikulární reformě.

Další vzdělávání pod lupou

Publikace projektu Koncept z roku 2012. 

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii – 2011/12

Vojtěch, Jiří - Chamoutová, Daniela; Praha: NÚV, 2012. 50 stran.

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2011

Burdová J. – Doležalová G. – Chamoutová D. – Kleňhová M. – Skácelová P. – Šťastnová P. – Trhlíková J. – Úlovcová H. – Vojtěch J.; Praha: NÚV, 2012. 100 stran. ISBN 978-80-87063-93-4.

Koncepce nové závěrečné zkoušky

Publikace projektu NZZ, vydaná v roce 2012. Autor Romana J ezberová.

Kvalita pro učňovské školství

Publikaci vydal NÚV v roce 2012 na závěr projektu Nová závěrečná zkouška. ISBN 978-80-87063-86-6

Kuchařským mistrem v marketingu pro vzdělávací instituce

Publikace projektu Koncept z roku 2012. 

Kuchařka marketingu pro vzdělávací instituce

Publikace z roku 2012 vznikla v rámci projektu Koncept.

Sborník příspěvků ze závěrečné konference projektu Kurikulum S

Sborník vydaný v r. 2012 je složen z příspěvků, které zazněly na závěrečné konferenci projektu Kurikulum S.

Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol

Dvoudílná metodická příručka z r. 2012 je určena pedagogickým pracovníkům středních odborných škol.

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

Příručka projektu NZZ z roku 2012 pro školní rok 2011/2012.

Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách

Metodická příručka projektu Kurikulum S z roku 2012.

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

Příručka byla vydána v projektu NZZ v roce 2012.


 

2011

Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu – 2010

Studie z r. 2011 mapuje poptávku zaměstnavatelů, reprezentovanou inzercí v denním tisku a na internetu na podzim 2010.

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Publikace projektu NZZ z roku 2011.

Metodika tvorby jednotného zadání oborů kategorie H

Publikace projektu NZZ z roku 2011.

Vyhodnocení připomínek škol k jednotným zadáním 2010/2011

Vyhodnocení bylo vydáno v projektu NZZ v roce 2011.

Vzdělávání tvůrců jednotných zadání

Publikace projektu NZZ z roku 2011.

Monitorování průběhu závěrečné zkoušky podle jednotného zadání 2010/2011

Publikace projektu NZZ z roku 2011.

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2011, 52 stran.

Přiřazovací zpráva ČR

Národní přiřazovací zpráva ČR popisuje výsledek i celý proces přiřazování kvalifikací k jednotnému Evropskému rámci kvalifikací (EQF) v České republice, 2011.

Vyhodnocení názorů odborníků z praxe na jednotné zadání závěrečné zkoušky

Vyhodnocení vzniklo v projektu NZZ v roce 2011.

Absolventi škol se zdravotním postižením a trh práce

Zpráva z průzkumu mezi školami a zaměstnavateli. Trhlíková, Jana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2011, 35 stran.

Pomáháme odborným školám s reformou

Informace o projektu Kurikulum S - Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Moderní odborná škola – Názory učitelů pilotních škol na kurikulární reformu

Publikace vydaná v r. 2011 přináší výsledky výzkumného šetření mezi řediteli škol, koordinátory tvorby ŠVP a řadovými učiteli na pilotních školách.

Dálkové studium ve středním odborném vzdělávání

Cíle, očekávání a názory účastníků studia - 2010/11. Skácelová, Pavla – Vojtěch, Jiří. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2011, 39 stran.

Analýza profesní struktury pracovních sil a struktury absolventů z pohledu sféry vzdělávání - 2010

Doležalová, Gabriela - Vojtěch, Jiří. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2011, 68 stran.

Žákovské projekty – cesta ke kompetencím

Publikace z roku 2011 je další metodickou příručkou vydanou v rámci projektu Kurikulum S.

Výukové strategie v praxi pilotních škol

Publikace vydaná v roce 2011 sleduje výuku podle pilotních ŠVP ve školách zapojených do projektu Kurikulum S.

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Projekt NZZ, 2011. Ve školním roce 2010 - 2011 se příprava jednotného zadání poprvé soustředila rovněž na obory kategorie E.

Úspěšnost absolventů středních škol ve vysokoškolském studiu, předčasné odchody ze vzdělávání - 2011

Kleňhová, Michaela. – Vojtěch, Jiří. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2011. 56 stran.

Metodika tvorby jednotného zadání H

Projekt NZZ 2011 - školní rok 2011/2012.

Metodika tvorby jednotného zadání E

Projekt NZZ 2011 - školní rok 2011/2012.

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2011

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2011, 66 stran.

Vyhodnocení připomínek škol k jednotným zadáním 2010/2011

Statistické vyhodnocení 668 dotazníků, které školy vyplnily. Projekt NZZ, 2011.

Vzdělávání tvůrců jednotných zadání

Metodická pomoc pro tvůrce jednotných zadání, 2011.

Monitorování průběhu závěrečné zkoušky podle jednotného zadání 2010/2011

Publikace projektu NZZ, 2011.

Příklady dobré praxe SOŠ a SOU

Sborník z roku 2011 obsahuje třicet dva příkladů dobré praxe tematicky rozdělených do osmi kapitol.

Vyhodnocení názorů odborníků z praxe na jednotné zadání závěrečné zkoušky

Publikace z roku 2011 obsahuje shrnující informace o výsledcích expertního posuzování a dalším využití získaných poznatků.

Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu - 2010

Šťastnová, Pavlína. Praha: NÚOV 2011, 77 stran.

Sociální partnerství odborných škol

Sborník z konference 2011.

Spolupráce odborných škol s jejich sociálními partnery

Studie z roku 2011 představuje výsledky kvantitativního a kvalitativního šetření o míře spolupráce oslovených škol a sociálních partnerů při tvorbě školních vzdělávacích programů a při realizaci výuky.

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2010

Burdová, Jeny – Doležalová, Gabriela – Chamoutová, Daniela – Kleňhová, Michaela – Skácelová, Pavla – Trhlíková, Jana – Úlovcová, Helena – Vojtěch, Jiří.  Praha: NÚOV 2011, 99 stran. ISBN 978-80-87063-38-5.

Vzdělanostní a oborová struktura 2010/11

Vojtěch, Jiří - Chamoutová, Daniela. Praha: NÚOV, 2011. 52 stran.

Národní přiřazovací zpráva České republiky

Pracovní verze publikace k přiřazovacímu procesu v České republice, 2011.

Publikace Odborné školy a jejich sociální partneři

Brožura vydaná v roce 2011 představuje výsledky šetření na vybraných odborných školách týkajícího se sociálního partnerství odborných škol.

Realizace závěrečné zkoušky podle jednotného zadání ve školním roce 2010/2011

Materiál z roku 2011 je určen ředitelům a pracovníkům škol, které budou připravovat závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Dovědí se, jak mají s jednotným zadáním bezpečně nakládat a jaká jsou obecná pravidla pro přípravu jednotlivých zkoušek.  

Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání

Kleňhová, Michaela. – Vojtěch, Jiří. Praha: NÚOV, 2011. 84 stran.

Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání – 2009

Doležalová, G. - Vojtěch, J.; Praha: NÚOV, 2011. 50 stran.


 

2010 - 2000

Koncepce nové závěrečné zkoušky – verze 2010

Materiál obsahuje aktuální podobu vývoje Nové závěrečné zkoušky v učebních oborech zpracovanou v NÚOV na podzim roku 2010.

Čeština pro žáky-cizince

Kolektiv autorů. Vydal VÚP v Praze, 2010. ISBN 978-80-87000-45-8.

Studijní a pracovní záměry absolventů středních škol se zdravotním postižením

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Trhlíková, J. Praha: NÚOV, 2010.

Regionální konzultační centra - rok pomoci odborným školám

Brožura představuje konzultační centra v jednotlivých krajích, součástí jsou i s jejich zástupci.

Vyhodnocení připomínek škol k jednotným zadáním ve školním roce 2009/2010

Publikace projektu Nová závěrečná zkouška z roku 2010. Jednotná zadání posuzovaly školy a 74 odborníků z praxe.

Žáci a studenti se zdravotním postižením ve středním a vyšším odborném vzdělávání – vzdělanostní a oborová struktura

Trhlíková, Jana – Vojtěch, Jiří. Praha: NÚOV, 2010.

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2010

Burdová, J. – Chamoutová, D.; Praha: NÚOV 2010.

Analýza realizované vzdělávací nabídky středních škol ve školních rocích 1998/99, 2003/04 a 2008/09

Skácelová, Pavla - Vojtěch, Jiří. Praha: NÚOV, 2010.

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2009

Úlovcová, H. – Vojtěch, J. – Trhlíková, J. – Chamoutová, D. – Skácelová, P. – Burdová, J. Praha: NÚOV 2010, 88 stran. ISBN 978-80-87063-28-6.

Vzdělávání tvůrců jednotných zadání - kategorie H

pro obory vzdělání kategorie H

Vzdělávání tvůrců jednotných zadání - kategorie E

pro obory vzdělání kategorie E

Metodika tvorby jednotného zadání - obory kategorie H

Metodika tvorby jednotného zadání školní rok 2010/2011, obory vzdělání kategorie H. Romana Jezberová a kol. Vydal Národní ústav odborného vzdělávání v Praze 2010.

Metodika tvorby jednotného zadání - obory kategorie E

Autor: E. Romana Jezberová a kol. Vydal NÚOV, 2010.

Monitorování průběhu závěrečné zkoušky podle jednotného zadání

Věra Vašáková a kol. Vydal NÚOV 2010.

Vyhodnocení názorů odborníků z praxe na JZZZ ve školním roce 2009/2010

Věra Vašáková a kol. Vydal NÚOV, 2010.

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků

Vojtěch, Jiří - Chamoutová, Daniela. Praha: NÚOV, 2010.

Realizace závěrečné zkoušky podle jednotného zadání

Romana Jezberová a kol. Vydal NÚOV, 2010.

Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem

Trhlíková, J. Praha, NÚOV 2009.

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2009

Chamoutová D. Praha, NÚOV 2009.

Finanční gramotnost - úlohy a metodika

Publikace z r. 2009 vznikla v rámci rezortního projektu MŠMT a navazuje na publikaci Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol. 

Role odborného vzdělávání v období ekonomické krize

Materiál z r. 2009. Které kroky je třeba podporovat, aby byly problémy spojené s ekonomickou krizí rychleji překonány?

NZZ - Vyhodnocení dotazníkového šetření na školách

Romana Jezberová a kol. 2009.

Studijní materiál pro vzdělávání editorů a autorů jednotných zadání

Libor Berný, Romana Jezberová, Renáta Drábová, Vít Valeš. 2009.

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve šk. r. 2009/2010

Romana Jezberová a kol.

Monitorování práce s webovým portálem IS NZZ na školách

Věra Vašáková a kol. Vydal Národní ústav odborného vzdělávání Praha, 2009.

Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol v období ekonomické krize - 2009

Skácelová, P. – Vojtěch, J. Praha NÚOV 2009.

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2008

Úlovcová, H. - Vojtěch, J. - Trhlíková, J. - Kalousková, P. - Chamoutová, D. - Křížová, E. - Koucký, J. - Lepič, M. - Skácelová, P. Praha, NÚOV 2009. ISBN 978-80-87063-21-7.

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů

Burdová, J. - Paterová, P. Praha, NÚOV, 2009.

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky – 2009/2010.

Romana Jezberová a kol.

Wordprocessing pro Word 2003

Valeš, V. – Valešová, I. Praha, NÚOV – STÚ 2009.

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2008/09

Vojtěch, J. - Chamoutová, D. – Skácelová, P., Praha, NÚOV 2009.

Strategie získání zaměstnání absolventů středních a vyšších odborných škol a jejich postoje k práci

Doplňující analýzy založené na datech ze šetření přechodu absolventů na trh práce realizovaných v NÚOV. Trhlíková J. Praha, NÚOV 2009.

Historie fiktivních firem

Vydal NÚOV v roce 2008. Fiktivní firmy jsou netradičním způsobem výuky na středních školách, který se v ČR rozvíjí od r. 1992. Jejich činnost umožňuje Centrum fiktivních firem.

Impuls pro učňovské školství

Publikace z roku 2008 podává souhrnnou informaci o pojetí a vývoji nové závěrečné zkoušky.

Koncepce nové závěrečné zkoušky

Romana Jezberová a kol. Projekt Kvalita I. Vydal NÚOV, 2008. ISBN 978-80-87063-10-1.

Rozhodování žáků při volbě vzdělávací cesty a úspěšnost vstupu na trh práce

Trhlíková, J. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J. Praha, NÚOV 2008.

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění – II. etapa

Trhlíková, J. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J. Praha, NÚOV 2008.  

Přístupy k řízení kvality v odborném vzdělávání

Příklady pokynů, doporučení, modelů, nástrojů, rámců a standardů kvality  z vybraných zemí západní a severní Evropy. Sestavil Stanislav Michek. NÚOV 2008.

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Irena Palánová a Miloš Rathouský. NÚOV 2008.

Analýza školních vzdělávacích programů – 2007

Kofroňová, O. – Vojtěch, J. Praha, NÚOV 2008.

Vývoj kvalifikačních požadavků na pracovním trhu v ČR a v zahraničí

Koucký, J. – Lepič, M. Praha, NÚOV 2008.

Příručka příkladů dobré praxe

Příručka projektu Pilot S, 2008. Příklady z praxe učitelů SOŠ a SOU zapojených do projektu.

Anglicko-český a česko anglický slovník odborného vzdělávání

Slovník je převzat z přílohy Zpravodaje V/2007.

Průvodce současným odborným vzděláváním

Vydal NÚOV v roce 2008, v rámci projektu Partnerství a kvalita.

Připravenost absolventů středních odborných škol na uplatnění v praxi

Srovnání situace absolventů s výučním listem, s maturitou i odborným výcvikem a s maturitou tři roky od ukončení studia. Trhlíková, J. - Vojtěch, J. - Úlovcová. H. Praha, NÚOV 2008.

Odborné vzdělávání a sociální partnerství

PaK, 2008. Příručka pro účastníky studijní cesty.

Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání

Hana Čiháková, Martina Kaňáková, Miloš Rathouský, vydal NÚOV 2008. Projekt PaK.

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu

Miroslav Kadlec, Jan Peška, Jiří Strádal, Mario Stretti. Projekt PaK, 2008.

Kvalita odborného vzdělávání a role sociálních partnerů

Kolektiv autorů. Projekt PaK, 2008.

Partnerství škol a zaměstnavatelů

Kolektiv autorů. Projekt PaK, 2008.

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2008

Burdová, J. - Chamoutová, D. Praha, NÚOV 2008.

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol - souhrnný pohled

Kalousková, P. - Vojtěch, J. Praha, NÚOV 2008.

Potřeby zaměstnavatelů z pohledu analýzy inzertní nabídky zaměstnání a názorů pracovníků personálních agentur - 2008

Šťastnová, P. - Kalousková, P. - Úlovcová, H. - Vojtěch, J. Praha, NÚOV 2008.

Přechod absolventů maturitních oborů SOU do praxe a jejich uplatnění na trhu práce

Křížová, E. - Trhlíková, J. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J. Praha, NÚOV 2008.

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků ve středním a vyšším vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se situací v Evropské unii – 2007/08

Vojtěch, J. - Chamoutová, D. Praha, NÚOV 2008.

Tabulky u státní zkoušky

Slavíčková, M. – Valešová, I., Praha, NÚOV – STÚ 2008.

Obchodní dopisy nejen u státní zkoušky

Slavíčková, M. – Valešová, I., Praha, NÚOV – STÚ 2008.

Písemnosti bez předtištěných odvolacích údajů

Levová, J. – Valešová, I., Praha, NÚOV – STÚ 2008.

Chyby u státní zkoušky

Drábová, M. – Valešová, I., Praha, NÚOV – STÚ 2008.

Rozvoj kvality odborného vzdělávání v Evropě

Michek, S. (Eds.). Praha, NÚOV 2007. ISBN 978-80-87063-03-3.  

Analýza profesní struktury pracovních sil v České republice z pohledu sféry vzdělávání – 2006

Doležalová, G. – Sukup, R. – Vojtěch, J. Praha, NÚOV 2007.

Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol

Publikace z r. 2007 ukazuje, co se finanční gramotností rozumí, a nabízí příklady dobré praxe.

Dlouhodobý záměr vzdělávání

Zpracováno v r. 2007 na základě § 9 - 11 a § 185 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).  

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v kvartérním sektoru

Kalousková, P. Praha, NÚOV 2007.

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2007

Chamoutová D. – Burdová J. Praha, NÚOV 2007.

Úspěšnost absolventů středních škol ve vysokoškolském studiu, předčasné odchody ze vzdělávání - 2007

Kleňhová, M. – Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2007.

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii – 2006/07

Vojtěch, J. – Chamoutová, D.; Praha, NÚOV 2007.

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2006

Úlovcová, H. – Vojtěch, J. – Festová, J. – Trhlíková, J.– Doležalová, G. – Kalousková, P – Kleňhová, M. – Šťastnová, P. Praha, NÚOV 2007. ISBN 978-80-85118-00-1. 

Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol – 2006

Burdová, J. – Trhlíková, J. – Vojtěch, J. Praha, NÚOV 2007.

Přechod absolventů SOŠ do praxe a jejich uplatnění na trhu práce – II. etapa

Trhlíková, J. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J. Praha, NÚOV 2007.

Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU

PhDr. Jana Kašparová a kol. Praha, Národní ústav odborného vzdělávání 2007. ISBN 978-80-85118-12-4.

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání

Michek, S. a kol. Praha, NÚOV 2006.

Strategie celoživotního učení ČR

Zprac. kol. pod vedením Z. Somra, editor O. Kofroňová. Vydal NÚOV, 2006.

Vývoj profesních nároků ve vybraných odvětvích národního hospodářství a náměty pro jejich reflexi v odborném vzdělávání

Doležalová, G. Praha, NÚOV 2006.

Potřeby zaměstnavatelů z pohledu analýzy inzertní nabídky zaměstnání a názorů pracovníků personálních agentur - 2006

Šťastnová, P. – Kalousková, P. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J. Praha, NÚOV 2006.

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v terciární sféře

Kalousková, P. Praha, NÚOV 2006.

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2006

Festová, J. - Vojtěch, J. Praha, NÚOV 2006.

Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání - 2006

Kleňhová, M. - Vojtěch, J. Praha, NÚOV 2006.  

Uplatnění absolventů škol na trhu práce - 2005

Úlovcová, H. - Vojtěch, J. - Festová, J. - Trhlíková, J. - Doležalová, G. - Kofroňová, O. - Kalousková, P. Praha, NÚOV 2006.

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se situací v Evropské unii - 2005/06

Vojtěch, J. - Doležalová, G. - Festová, J. Praha, NÚOV 2006.

Přechod absolventů SOU do praxe a jejich uplatnění na trhu práce – III. etapa

Trhlíková, J. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J. Praha, NÚOV 2006.

Odvětvová a profesní struktura pracovníků ve zpracovatelském průmyslu a ostatních odvětvích v ČR v kontextu se sférou vzdělávání

Sukup, R. - Doležalová, G. - Vojtěch, J. Praha, NÚOV 2005.

Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání – 2005

Vojtěch, J. - Doležalová, G. Praha, NÚOV 2006.

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění. – I. etapa

Trhlíková, J. - Úlovcová, H. - Vojtěch, J. Praha, NÚOV 2005.

Nezaměstnanost absolventů škol se střední a vyšším odborným vzděláním - 2005

Festová, J. - Vojtěch, J. Praha, NÚOV 2005.

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků ve středním a vyšším vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se situací v Evropské unii 2004/05

Vojtěch, J. – Festová, J. - Sukup, R. Praha, NÚOV 2005.

Korektura textu

Levová, J. – Slavíčková, M. – Valešová, I. Praha, NÚOV – STÚ 2005.

Profesní nároky sektorů a odvětví – 2004

(šetření vědecko-technických parků v České republice) Sukup, R. Praha, NÚOV 2004.

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů pro vstup na trh práce – 2004

(šetření v sekundárním sektoru) Kalousková, P. – Štastnová, P. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J. Praha, NÚOV 2004.

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2004

Festová, J.; Praha, NÚOV 2004.

Přechod absolventů středních škol do praxe a jejich uplatnění. SOŠ – I. etapa

Trhlíková, J. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2004.

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků ve středním a vyšším vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce 2003/2004

Vojtěch, J. – Festová, J. - Sukup, R.; Praha, NÚOV 2004.

Uplatnění absolventů škol na trhu práce - 2004

Praha, NÚOV 2004.

Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol - 2004

Vojtěch, J. – Trhlíková, J. Praha, NÚOV 2004.

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2003

Festová, J. - Vojtěch, J. Praha, NÚOV 2003.

Analýza profesní struktury pracovních sil v ČR z pohledu sféry vzdělávání – 2003

Sukup, R. – Vojtěch, J. Praha, NÚOV 2003.

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků ve středním a vyšším vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce – 2002/03

Vojtěch, J. – Festová, J. Praha, NÚOV 2003.

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2003

Vojtěch, J. – Úlovcová, H. – Trhlíková, J. – Festová, J . Praha, NÚOV 2003.

Přechod absolventů SOU do praxe a jejich uplatnění – II. etapa

Trhlíková, J. – Vojtěch, J. – Úlovcová, H. Praha, NÚOV 2003.

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2002

Festová, J. - Vojtěch, J. Praha, NÚOV 2002.

Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání - 2002

Vojtěch, J. - Festová, J. Praha, NÚOV 2002.

Nezaměstnanost absolventů škol ve středním a vyšším odborným vzděláním - 2001

Úlovcová, H. - Vojtěch, J. Praha, NÚOV 2001.

Přechod absolventů středních škol do praxe a jejich uplatnění

Pracovní texty projektu „Uplatnění absolventů škol: analýza a výhled“ 12/2000. Úlovcová, H. - Berný, L. - Šťastnová, P. - Vymětalová, S. Praha, ÚIV - NÚOV - CSVŠ, 2000.

Historie psacího stroje

Konůpek, J. – Valešová, I., Praha, NÚOV – STÚ 2000.