Publikace vydané v letech 2010 - 2000

Pojetí dějepisu v kurikulech povinného vzdělávání vybraných evropských zemí s akcentem na dějiny 20. století

Přehledová studie. Zpracovali Mgr. Aleš Franc, Mgr. Radka Topinková, PaedDr. Markéta Pastorová. vydal VÚP v Praze, 2010.

Informační a komunikační technologie ve škole

Kolektiv autorů Vydal VÚP v Praze, 2010. ISBN: 978-80-87000-31-1.

Výběr z Inspiromatů

Sborník příspěvků z Metodického portálu Kolektiv autorů Vydal VÚP v Praze, 2010. ISBN: 978-80-87000-30-4.

Vzdělávání nadaných dětí a žáků

Přehled základních dokumentů. Kolektiv autorů. Vydal VÚP v Praze, 2010.

Kurikulárni reforma na gymnáziích v rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských škol

Výzkumná zpráva Kolektiv autorů Vydal VÚP v Praze, 2010. ISBN 978-80-87000-36-6.

Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji

Studie kol.autorů Vydal VÚP v Praze, 2010.

Zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR

Modelová verze Vydal VÚP v Praze, 2010.

Gramotnosti ve vzdělávání

Příručka pro učitele Kolektiv autorů Vydal VÚP v Praze, 2010. ISBN: 978-80-87000-41-0.

Vyhledáváme rozumově nadané žáky

Metodická příručka Kolektiv autorů Vydal VÚP v Praze, 2010 ISBN 978-80-87000-42-7.

Učitel v informační síti

Sborník příspěvků z národní konference Metodického portálu pořádané 10. listopadu 2010 v Brně Kolektiv autorů Vydal VÚP v Praze, 2010. ISBN 978-80-87000-44-1.

Podpora učitelů gymnázií

Informační brožura projektu KURIKULUM G,  VÚP 2010. ISBN 978-80-87000-46-5.

Finanční gramotnost

Analýza vydaná v roce 2010. Téma: zapracování finanční gramotnosti do ŠVP středních odborných škol.

Koncepce nové závěrečné zkoušky – verze 2010

Materiál obsahuje aktuální podobu vývoje Nové závěrečné zkoušky v učebních oborech zpracovanou v NÚOV na podzim roku 2010.

Čeština pro žáky-cizince

Kolektiv autorů. Vydal VÚP v Praze, 2010. ISBN 978-80-87000-45-8.

Studijní a pracovní záměry absolventů středních škol se zdravotním postižením

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Trhlíková, J. Praha: NÚOV, 2010.

Regionální konzultační centra - rok pomoci odborným školám

Brožura představuje konzultační centra v jednotlivých krajích, součástí jsou i s jejich zástupci.

Vyhodnocení připomínek škol k jednotným zadáním ve školním roce 2009/2010

Publikace projektu Nová závěrečná zkouška z roku 2010. Jednotná zadání posuzovaly školy a 74 odborníků z praxe.

Žáci a studenti se zdravotním postižením ve středním a vyšším odborném vzdělávání – vzdělanostní a oborová struktura

Trhlíková, Jana – Vojtěch, Jiří. Praha: NÚOV, 2010.

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2010

Burdová, J. – Chamoutová, D.; Praha: NÚOV 2010.

Analýza realizované vzdělávací nabídky středních škol ve školních rocích 1998/99, 2003/04 a 2008/09

Skácelová, Pavla - Vojtěch, Jiří. Praha: NÚOV, 2010.

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2009

Úlovcová, H. – Vojtěch, J. – Trhlíková, J. – Chamoutová, D. – Skácelová, P. – Burdová, J. Praha: NÚOV 2010, 88 stran. ISBN 978-80-87063-28-6.

Vzdělávání tvůrců jednotných zadání - kategorie H

pro obory vzdělání kategorie H

Vzdělávání tvůrců jednotných zadání - kategorie E

pro obory vzdělání kategorie E

Metodika tvorby jednotného zadání - obory kategorie H

Metodika tvorby jednotného zadání školní rok 2010/2011, obory vzdělání kategorie H. Romana Jezberová a kol. Vydal Národní ústav odborného vzdělávání v Praze 2010.

Metodika tvorby jednotného zadání - obory kategorie E

Autor: E. Romana Jezberová a kol. Vydal NÚOV, 2010.

Monitorování průběhu závěrečné zkoušky podle jednotného zadání

Věra Vašáková a kol. Vydal NÚOV 2010.

Vyhodnocení názorů odborníků z praxe na JZZZ ve školním roce 2009/2010

Věra Vašáková a kol. Vydal NÚOV, 2010.

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků

Vojtěch, Jiří - Chamoutová, Daniela. Praha: NÚOV, 2010.

Realizace závěrečné zkoušky podle jednotného zadání

Romana Jezberová a kol. Vydal NÚOV, 2010.

Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem

Trhlíková, J. Praha, NÚOV 2009.

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2009

Chamoutová D. Praha, NÚOV 2009.

Bobřík informatiky

Výběr úloh z národních kol soutěže z let 2008 a 2009. Vydal VÚP v Praze, 2009. ISBN: 978-80-87000-26-7.

Finanční gramotnost - úlohy a metodika

Publikace z r. 2009 vznikla v rámci rezortního projektu MŠMT a navazuje na publikaci Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol. 

Role odborného vzdělávání v období ekonomické krize

Materiál z r. 2009. Které kroky je třeba podporovat, aby byly problémy spojené s ekonomickou krizí rychleji překonány?

NZZ - Vyhodnocení dotazníkového šetření na školách

Romana Jezberová a kol. 2009.

Studijní materiál pro vzdělávání editorů a autorů jednotných zadání

Libor Berný, Romana Jezberová, Renáta Drábová, Vít Valeš. 2009.

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve šk. r. 2009/2010

Romana Jezberová a kol.

Monitorování práce s webovým portálem IS NZZ na školách

Věra Vašáková a kol. Vydal Národní ústav odborného vzdělávání Praha, 2009.

Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol v období ekonomické krize - 2009

Skácelová, P. – Vojtěch, J. Praha NÚOV 2009.

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2008

Úlovcová, H. - Vojtěch, J. - Trhlíková, J. - Kalousková, P. - Chamoutová, D. - Křížová, E. - Koucký, J. - Lepič, M. - Skácelová, P. Praha, NÚOV 2009. ISBN 978-80-87063-21-7.

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů

Burdová, J. - Paterová, P. Praha, NÚOV, 2009.

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky – 2009/2010.

Romana Jezberová a kol.

Wordprocessing pro Word 2003

Valeš, V. – Valešová, I. Praha, NÚOV – STÚ 2009.

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2008/09

Vojtěch, J. - Chamoutová, D. – Skácelová, P., Praha, NÚOV 2009.

Strategie získání zaměstnání absolventů středních a vyšších odborných škol a jejich postoje k práci

Doplňující analýzy založené na datech ze šetření přechodu absolventů na trh práce realizovaných v NÚOV. Trhlíková J. Praha, NÚOV 2009.

Historie fiktivních firem

Vydal NÚOV v roce 2008. Fiktivní firmy jsou netradičním způsobem výuky na středních školách, který se v ČR rozvíjí od r. 1992. Jejich činnost umožňuje Centrum fiktivních firem.

Impuls pro učňovské školství

Publikace z roku 2008 podává souhrnnou informaci o pojetí a vývoji nové závěrečné zkoušky.

Koncepce nové závěrečné zkoušky

Romana Jezberová a kol. Projekt Kvalita I. Vydal NÚOV, 2008. ISBN 978-80-87063-10-1.

Rozhodování žáků při volbě vzdělávací cesty a úspěšnost vstupu na trh práce

Trhlíková, J. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J. Praha, NÚOV 2008.

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění – II. etapa

Trhlíková, J. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J. Praha, NÚOV 2008.  

Přístupy k řízení kvality v odborném vzdělávání

Příklady pokynů, doporučení, modelů, nástrojů, rámců a standardů kvality  z vybraných zemí západní a severní Evropy. Sestavil Stanislav Michek. NÚOV 2008.

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Irena Palánová a Miloš Rathouský. NÚOV 2008.

Analýza školních vzdělávacích programů – 2007

Kofroňová, O. – Vojtěch, J. Praha, NÚOV 2008.

Vývoj kvalifikačních požadavků na pracovním trhu v ČR a v zahraničí

Koucký, J. – Lepič, M. Praha, NÚOV 2008.

Příručka příkladů dobré praxe

Příručka projektu Pilot S, 2008. Příklady z praxe učitelů SOŠ a SOU zapojených do projektu.

Anglicko-český a česko anglický slovník odborného vzdělávání

Slovník je převzat z přílohy Zpravodaje V/2007.

Průvodce současným odborným vzděláváním

Vydal NÚOV v roce 2008, v rámci projektu Partnerství a kvalita.

Připravenost absolventů středních odborných škol na uplatnění v praxi

Srovnání situace absolventů s výučním listem, s maturitou i odborným výcvikem a s maturitou tři roky od ukončení studia. Trhlíková, J. - Vojtěch, J. - Úlovcová. H. Praha, NÚOV 2008.

Odborné vzdělávání a sociální partnerství

PaK, 2008. Příručka pro účastníky studijní cesty.

Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání

Hana Čiháková, Martina Kaňáková, Miloš Rathouský, vydal NÚOV 2008. Projekt PaK.

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu

Miroslav Kadlec, Jan Peška, Jiří Strádal, Mario Stretti. Projekt PaK, 2008.

Kvalita odborného vzdělávání a role sociálních partnerů

Kolektiv autorů. Projekt PaK, 2008.

Partnerství škol a zaměstnavatelů

Kolektiv autorů. Projekt PaK, 2008.

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2008

Burdová, J. - Chamoutová, D. Praha, NÚOV 2008.

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol - souhrnný pohled

Kalousková, P. - Vojtěch, J. Praha, NÚOV 2008.

Potřeby zaměstnavatelů z pohledu analýzy inzertní nabídky zaměstnání a názorů pracovníků personálních agentur - 2008

Šťastnová, P. - Kalousková, P. - Úlovcová, H. - Vojtěch, J. Praha, NÚOV 2008.

Přechod absolventů maturitních oborů SOU do praxe a jejich uplatnění na trhu práce

Křížová, E. - Trhlíková, J. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J. Praha, NÚOV 2008.

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků ve středním a vyšším vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se situací v Evropské unii – 2007/08

Vojtěch, J. - Chamoutová, D. Praha, NÚOV 2008.

Tabulky u státní zkoušky

Slavíčková, M. – Valešová, I., Praha, NÚOV – STÚ 2008.

Obchodní dopisy nejen u státní zkoušky

Slavíčková, M. – Valešová, I., Praha, NÚOV – STÚ 2008.

Písemnosti bez předtištěných odvolacích údajů

Levová, J. – Valešová, I., Praha, NÚOV – STÚ 2008.

Chyby u státní zkoušky

Drábová, M. – Valešová, I., Praha, NÚOV – STÚ 2008.

Rozvoj kvality odborného vzdělávání v Evropě

Michek, S. (Eds.). Praha, NÚOV 2007. ISBN 978-80-87063-03-3.  

Analýza profesní struktury pracovních sil v České republice z pohledu sféry vzdělávání – 2006

Doležalová, G. – Sukup, R. – Vojtěch, J. Praha, NÚOV 2007.

Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol

Publikace z r. 2007 ukazuje, co se finanční gramotností rozumí, a nabízí příklady dobré praxe.

Dlouhodobý záměr vzdělávání

Zpracováno v r. 2007 na základě § 9 - 11 a § 185 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).  

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v kvartérním sektoru

Kalousková, P. Praha, NÚOV 2007.

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2007

Chamoutová D. – Burdová J. Praha, NÚOV 2007.

Úspěšnost absolventů středních škol ve vysokoškolském studiu, předčasné odchody ze vzdělávání - 2007

Kleňhová, M. – Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2007.

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii – 2006/07

Vojtěch, J. – Chamoutová, D.; Praha, NÚOV 2007.

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2006

Úlovcová, H. – Vojtěch, J. – Festová, J. – Trhlíková, J.– Doležalová, G. – Kalousková, P – Kleňhová, M. – Šťastnová, P. Praha, NÚOV 2007. ISBN 978-80-85118-00-1. 

Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol – 2006

Burdová, J. – Trhlíková, J. – Vojtěch, J. Praha, NÚOV 2007.

Přechod absolventů SOŠ do praxe a jejich uplatnění na trhu práce – II. etapa

Trhlíková, J. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J. Praha, NÚOV 2007.

Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU

PhDr. Jana Kašparová a kol. Praha, Národní ústav odborného vzdělávání 2007. ISBN 978-80-85118-12-4.

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání

Michek, S. a kol. Praha, NÚOV 2006.

Strategie celoživotního učení ČR

Zprac. kol. pod vedením Z. Somra, editor O. Kofroňová. Vydal NÚOV, 2006.

Vývoj profesních nároků ve vybraných odvětvích národního hospodářství a náměty pro jejich reflexi v odborném vzdělávání

Doležalová, G. Praha, NÚOV 2006.

Potřeby zaměstnavatelů z pohledu analýzy inzertní nabídky zaměstnání a názorů pracovníků personálních agentur - 2006

Šťastnová, P. – Kalousková, P. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J. Praha, NÚOV 2006.

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v terciární sféře

Kalousková, P. Praha, NÚOV 2006.

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2006

Festová, J. - Vojtěch, J. Praha, NÚOV 2006.

Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání - 2006

Kleňhová, M. - Vojtěch, J. Praha, NÚOV 2006.  

Uplatnění absolventů škol na trhu práce - 2005

Úlovcová, H. - Vojtěch, J. - Festová, J. - Trhlíková, J. - Doležalová, G. - Kofroňová, O. - Kalousková, P. Praha, NÚOV 2006.

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se situací v Evropské unii - 2005/06

Vojtěch, J. - Doležalová, G. - Festová, J. Praha, NÚOV 2006.

Přechod absolventů SOU do praxe a jejich uplatnění na trhu práce – III. etapa

Trhlíková, J. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J. Praha, NÚOV 2006.

Odvětvová a profesní struktura pracovníků ve zpracovatelském průmyslu a ostatních odvětvích v ČR v kontextu se sférou vzdělávání

Sukup, R. - Doležalová, G. - Vojtěch, J. Praha, NÚOV 2005.

Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání – 2005

Vojtěch, J. - Doležalová, G. Praha, NÚOV 2006.

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění. – I. etapa

Trhlíková, J. - Úlovcová, H. - Vojtěch, J. Praha, NÚOV 2005.

Nezaměstnanost absolventů škol se střední a vyšším odborným vzděláním - 2005

Festová, J. - Vojtěch, J. Praha, NÚOV 2005.

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků ve středním a vyšším vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se situací v Evropské unii 2004/05

Vojtěch, J. – Festová, J. - Sukup, R. Praha, NÚOV 2005.

Korektura textu

Levová, J. – Slavíčková, M. – Valešová, I. Praha, NÚOV – STÚ 2005.

Profesní nároky sektorů a odvětví – 2004

(šetření vědecko-technických parků v České republice) Sukup, R. Praha, NÚOV 2004.

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů pro vstup na trh práce – 2004

(šetření v sekundárním sektoru) Kalousková, P. – Štastnová, P. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J. Praha, NÚOV 2004.

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2004

Festová, J.; Praha, NÚOV 2004.

Přechod absolventů středních škol do praxe a jejich uplatnění. SOŠ – I. etapa

Trhlíková, J. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2004.

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků ve středním a vyšším vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce 2003/2004

Vojtěch, J. – Festová, J. - Sukup, R.; Praha, NÚOV 2004.

Uplatnění absolventů škol na trhu práce - 2004

Praha, NÚOV 2004.

Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol - 2004

Vojtěch, J. – Trhlíková, J. Praha, NÚOV 2004.

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2003

Festová, J. - Vojtěch, J. Praha, NÚOV 2003.

Analýza profesní struktury pracovních sil v ČR z pohledu sféry vzdělávání – 2003

Sukup, R. – Vojtěch, J. Praha, NÚOV 2003.

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků ve středním a vyšším vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce – 2002/03

Vojtěch, J. – Festová, J. Praha, NÚOV 2003.

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2003

Vojtěch, J. – Úlovcová, H. – Trhlíková, J. – Festová, J . Praha, NÚOV 2003.

Přechod absolventů SOU do praxe a jejich uplatnění – II. etapa

Trhlíková, J. – Vojtěch, J. – Úlovcová, H. Praha, NÚOV 2003.

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2002

Festová, J. - Vojtěch, J. Praha, NÚOV 2002.

Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání - 2002

Vojtěch, J. - Festová, J. Praha, NÚOV 2002.

Nezaměstnanost absolventů škol ve středním a vyšším odborným vzděláním - 2001

Úlovcová, H. - Vojtěch, J. Praha, NÚOV 2001.

Přechod absolventů středních škol do praxe a jejich uplatnění

Pracovní texty projektu „Uplatnění absolventů škol: analýza a výhled“ 12/2000. Úlovcová, H. - Berný, L. - Šťastnová, P. - Vymětalová, S. Praha, ÚIV - NÚOV - CSVŠ, 2000.

Historie psacího stroje

Konůpek, J. – Valešová, I., Praha, NÚOV – STÚ 2000.