Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Hlaďo, Petr - Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 44 stran.

publikace ke stažení publikace ke stažení (1,38 MB)


Publikace analyzuje hlavní aspekty kariérového rozhodování žáků základních a středních škol na základě porovnání výpovědí žáků a jejich rodičů. Zdrojem údajů bylo dotazníkové šetření provedené v roce 2011, analýza vychází ze 779 dvojic dotazníků ze základních škol a 442 ze středních škol, kde byly k dispozici odpovědi jak žáka, tak jeho rodiče. 

Autoři rozebírají otázky počátku volby další vzdělávací dráhy a profesní dráhy pohledem žáků a rodičů, míru rozhodování o volbě školy a profese v rodině, přičemž jsou srovnávány názory žáků základních škol, středních odborných škol a středních odborných učilišť. Dále je pozornost věnována vlivu sociálního okolí žáka na rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze, opět v porovnání pohledu žáků a rodičů. Výrazná pozornost je věnována informačním zdrojům a jejich efektivitě, a to jak osobních, tak institucionálních, dále i využívání poradenských služeb.

V závěru jsou shrnuty zásadní poznatky k jednotlivým problémům kariérové volby a poradenství a jsou zde uvedena pečlivě zformulovaná doporučení.