Společné Evropské nástroje a principy

Společné evropské nástroje a principy v odborném vzdělávání umožňují lidem přehledným způsobem prezentovat jejich znalosti a dovednosti, získat přehled o vzdělávacích příležitostech a zlepšit jejich přístup ke vzdělávání a práci doma i v zahraničí. Vytvářely se v letech 2004–2009 na základě Kodaňského procesu.

Kodaňský proces je platformou Evropské unie pro dobrovolnou spolupráci mezi členskými státy v odborném vzdělávání a přípravě (OVP). V jeho rámci byly stanoveny společné evropské nástroje a principy, jejichž uplatnění zvýší transparentnost kvalifikací, podpoří studijní a pracovní mobilitu a občanům poskytne systematický způsob ověření a dokumentace jejich znalostí, dovedností a kompetencí. Všechny jsou založeny na výsledcích učení, které usnadňují pochopení toho, co držitel certifikátu zná, čemu rozumí a co je schopen dělat.

Europass

je celoevropským souborem dokladů o vzdělání, odborné kvalifikaci, pracovních zkušenostech, jazykových dovednostech a osobních kompetencích jejich držitele. Vydávání dokumentů bylo spuštěno v únoru 2005 a od té doby bylo on-line vygenerováno 15,5 milionu životopisů Europass. Zároveň byly vydány stovky tisíc dokladů o Europass-mobilitě a dodatků k osvědčení a diplomu.

ECVET

vytváří systém přenosu kreditů v odborném vzdělávání, podobný tomu, který existuje ve vysokoškolském vzdělávání (ECTS). Jeho účelem je umožnit uznávání výsledků, kterých žáci dosáhnou během studia v zahraničí. ECVET podporuje také další cesty k dosažení kvalifikace – vzdělávání v další odborné přípravě či neformální a informální způsoby učení, jako je například praxe v určitém oboru.  V současnosti je ECVET testován ve více než 150 evropských projektech.

EQF a EQAVET

fungují na systémové úrovni. Většina zemí se zavázala napojit své národní systémy kvalifikací k EQF do konce roku 2012 a usnadnit tak uznávání kvalifikací v celé Evropě. Tím, že EQAVET podporuje zajišťování kvality, poskytuje základ pro důvěru v národní kvalifikace OVP a v jejich mezinárodní srovnávání prostřednictvím EQF. Zlepšování kvality zvyšuje přitažlivost OVP. Evropské země vytvářejí také systémy celoživotního poradenství, které mají lidem pomáhat lépe zvládat vzdělávání a kariéru. Systémy validace poskytují lidem možnost nechat si uznat své nové znalosti, dovednosti a kompetence.

Nástroje se zavádějí dobrovolně

Země pracují na evropských nástrojích a principech dobrovolně a zavádějí je prostřednictvím konzultací a spolupráce, nikoliv evropskými směrnicemi. K dosažení pokroku je podstatné partnerství mezi světem vzdělávání a trhem práce (včetně sociálních partnerů a hospodářského sektoru) na evropské i národní úrovni. Plná realizace a účinné vzájemné působení evropských nástrojů a principů podstatně přispěje k modernizaci vzdělávacích systémů v Evropě a bude mít velkou šanci prospět občanům v pracovním životě i při vzdělávání.

Připravila Alena Nová

Pramen: Shaping lifelong learning: making the most of European tools and principles. Briefing Note, December 2011. 4 p. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9065_en.pdf