Zpravodaj 2/2014

Z glosáře Cedefopu 26 * Priority řeckého předsednictví EU v oblasti vzdělávání a mládeže * Mezi vzděláváním a zaměstnatelností *  Nové odborné školy ve Spojeném království *  Skutečné učňovství ve Spojeném království * Německé učňovství – vzor pro Francii? * Systémy školství ve Finsku a ve Švédsku

Zp1402a.pdf Zp1402a.pdf (618,25 KB)


Editorial

Dívka v slavnostním řeckém kroji zaujala v roce 2006 v Soluni našeho kolegu Petra Viceníka, který tehdy pracoval v Cedefopu. Ve starších Zpravodajích můžete najít jeho příspěvky. Tímto snímkem připomínáme, že 11. března by se dožil 65 let (zemřel 22. 7. 2011).

Překlad nejnovější stručné zprávy Cedefopu zabírá přes tři stránky. (V důsledku toho jsme museli dva dříve připravené články vytisknout menším písmem tak, aby se vešly.) Rekapituluje činnost Cedefopu v loňském roce a zároveň představuje plán na letošní rok. Překlad jsme doplnili odkazy na články Zpravodaje, které se již podrobněji zabývaly některými tématy obsaženými ve stručné zprávě, např. kvalifikací ESCO nebo Evropskou aliancí pro učňovství.

V lednovém editorialu jsme psali, že v prioritách řeckého předsednictví není výslovná zmínka o (odborném) vzdělávání. Mezitím se však na stránkách řeckého předsednictví objevil 58stránkový program předsednictví i s prioritami v jednotlivých oblastech (vzdělávání a mládeži jsou věnovány stránky 54-56 – viz strana 4-5 Zpravodaje). Stránky předsednictví jsou velmi dobře technicky, informačně i esteticky zpracované – viz rubrika Zajímavé internetové adresy.

Dva články se zabývají učňovstvím. Jeden z nich z pohledu Spojeného království, kde se připravuje revoluce, která by měla v zemi zavést skutečné, reálné nebo opravdové učňovství. Druhý článek pochází z francouzského časopisu a jeho autor si klade otázku, zda je německý duální systém vhodný pro francouzské odborné vzdělávání. Stručně se zmiňuje také o uspořádání profesní přípravy v Dánsku, Norsku a Nizozemsku. To vše u příležitosti 50. výročí zahájení spolupráce německých a francouzských odborníků v odborném vzdělávání (1963–2013). Článek uzavírá tím, že pro duální systém učňovství ve Francii chybí tradice, to však nebrání v pokračování spolupráce.

Naše učňovství mělo k německému systému mnohem blíže, lišilo se hlavně postavením učně v podniku. Problém s navázáním na starou dobrou tradici u nás spočívá hlavně v tom, že v důsledku kuponové privatizace zaniklo mnoho podniků, které byly pro přípravu učňů vybaveny personálně i materiálně. Československá námořní plavba sice učně nevychovávala, absolventi z různých technických oborů však mohli najít práci na některé z 18 námořních lodí. ČNP vždy vykazovala velký zisk, přesto byly do roku 1998 všechny lodě prodány do zahraničí – viz Hyde Park Civilizace s námořním kapitánem Karlem Zemanem (ČT, 8. 2.)

Jedna čtenářka přinesla vydání Hraběte Monte Christa z roku 1975 (Svoboda), taktéž v překladu Mileny Tomáškové, z něhož jsme citovali již v lednovém čísle. Aby snaha čtenářky nepřišla nazmar, citujeme další část rozhovoru Dantèse a abbého: „A filozofii se není možné naučit?“ „Filozofie se nedá naučit. Filozofie je souhra vědomostí, které duch postupně získal a kterých dovedl použít v praxi. Filozofie je třpytivý oblak, na němž se Kristus vznesl na nebesa.“ „Dobrá!“ zvolal Dantès, „čemu mě naučíte nejdřív? Spěchám, abych už začal. Žízním po vědění.“ „Všemu vás naučím,“ řekl abbé. A vskutku ještě ten večer sestavili oba vězni učební plán a hned nazítří ho začali provádět. (Omlouváme se za chybějící accent grave ve jménu Dantès a psaní titulu abbé (opat) s velkým A v předchozích číslech.)

Citát o vzdělávání nebo spíš o získávání kompetencí jsme tentokrát převzali od anglického spisovatele Edwarda Morgana Forstera (1879–1970): There‘s nothing like a debate to teach one quickness. (Pohotovosti se člověk nejlépe naučí v  diskusi.).                                                                        AK