Vytvoření sítě lektorů a mentorů  spolupracujících s NÚV je žádoucí z mnoha důvodů. 

Mentoři a lektoři mohou mít velký vliv na každý systém, tedy i na směrování vzdělávací soustavy ČR. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání počítá s intenzivní a rozsáhlou přímou podporou škol v procesu jejich zlepšování. Úroveň i dostupnost kvalitních, v praxi se orientujících lektorů a mentorů může být limitující pro dosahování jednotlivých specifických cílů.

Reforma vzdělávání je představovaná zavedením konceptu dvoustupňového kurikula, tedy RVP - ŠVP do praxe. Nyní se posouváme do další etapy.
Maximum pozornosti je nutno soustředit na kvalitu procesu vzdělávání a jeho výsledky.
Zaměření na proces významně souvisí s kulturou vyučování a učení přímo ve školách. V současnosti je tedy mimořádně důležité, aby lektoři a mentoři byli vybaveni nejen didaktickou znalostí vzdělávacího obsahu, ale aby také měli dovednosti, které jim umožní efektivně působit přímo na školách při podpoře učitelů.