Inspirace pro kariérové poradenství

Součástí kariérového poradenství školy je řada aktivit, které dělá směrem k žákům základních škol (potažmo rodičům) s cílem získat je ke studiu. A samozřejme i poradenství směrované k žákům školy, které jim má pomoci  v rozhodování o dalším studiu a výběru VŠ či VOŠ nebo o profesním uplatnění. "I  díky školnímu akčnímu plánu (ŠAP) jsme si ujasnili, co vše do kariérového poradenství patří,"  říká Lenka Hrubčíková, která se spolu s vedením školy této oblasti věnuje. Vymezení kariérového poradenství, jeho součástí i cílových skupin, jimž je určené, je základem pro strategického plánování aktivit  v této oblasti.

  • Nábor: Jak přilákat nové žáky?

    237_lysa.jpg

Obchodní akademie (OA) bojuje nejen s demografickým poklesem žáků, ale i s gravitačním vlivem Prahy, která je s Lysou spojená příměstskou dopravou. Proto část aktivit kariérového poradenství směřuje k náboru.

OA pořádá tradiční náborové akce jako je prezentace na burzách středních škol v Nymburce a Mělníku či den otevřených dveří. „Na dny otevřených dveří zveme i naše absolventy, kteří spolu se žáky pomáhají při prezentaci naší školy. Současně podávají informace o své profesní dráze po ukončení studia na naší škole,“ doplňuje ředitelka školy Ivana Dvořáková.

„Navázali jsme kontakt s výchovnými poradci spádových základních škol,“ doplňuje Lenka Hrubčíková. „Výchovné poradce okresů Praha východ a Mělník informujeme e-mailem nebo do škol vyšleme naše žáky, kteří v příslušné škole absolvovali základní školní docházku.“  V Lysé, Milovicích, Čelákovicích a Všetatech se AO představuje rodičům „deváťáků“ i na třídních schůzkách nebo v konzultačních hodinách. 

Všechny důležité informace o oborech studia i aktivitách školy zájemci samozřejmě najdou také na webových stránkách škola a na Facebooku.

  • Kariérové poradenství orientované na žáky školy

V Obchodní akademii v Lysé nad Labem zaměřují na to, aby žáci byli kvalitně připraveni na současný trh práce, ale i na to, aby se v něm orientovali a zároveň aby si ještě před volbou dalšího studia nebo před nástupem do prvního zaměstnání ujasnili, jaká oblast je zajímá, jaké pracovní prostředí či styl práce jim vyhovuje víc než jiný.

Kariérové poradenství napříč předměty

2378_lysa2_o.jpg

Příprava žáků na přechod ze střední školy na vysokou nebo do zaměstnání je zakomponována do několika předmětů, dvou ročníkových projektů a praxe.

V hodinách povinně volitelných předmětů Aplikovaná ekonomie a Projektové a grantové řízení se pracuje v týmech. Žáci nejdříve zpracovávají návrh pracovních pozic, které pro tým budou potřebovat. „Stanoví si kompetence pro dané pracovní pozice a na jejich základě vypracují inzeráty. Upozorňujeme je na to, co nesmějí zapomenout, i na to, co by v pracovním inzerátu být nemělo. Na základě inzerátu pak vypracují životopis s motivačním dopisem a zašlou ho žákovi, který je volbou vybrán jako generální ředitel ve firmě (v rámci Aplikovaná ekonomie) či vedoucí týmu (Projektové a grantové řízení). Ten s uchazeči na dané místo provádí strukturovaný pracovní pohovor,“ vysvětluje Lenka Hrubčíková. „Pohovorem projdou obvykle čtyři žáci, ostatní jsou účastníky Assessment centra (AC), které připraví učitel. Ti, kteří již prošli pohovorem, jsou v AC v roli hodnotící komise. Zbývající žáci hrají heterogenní skupinu uchazečů o dříve stanovené pracovní pozice.“

Simulaci pohovorů a AC předchází teoretická průprava, aby činnosti v rámci AC i při pohovorech probíhaly správným způsobem. 

Na aktivitách souvisejících s kariérovým poradenstvím se podílejí také předměty Český jazyk a literatura a Písemná a elektronická komunikace, v nichž žáci nacvičují psaní strukturovaného životopisu a motivačního dopisu. Zpracovávají ho rovněž v hodinách cizích jazyků, zároveň nacvičují konverzaci při pracovním pohovoru – z hlediska tvorby školních akčních plánů se jedná o činnosti, podporující rozvoj výuky cizích jazyků metodou CLIL.

„Ve čtvrtém ročníku je v našem ŠVP předmět Odborný jazyk, kde se žáci učí odbornou terminologii v prostředí kanceláře. Nacvičují konverzaci a korespondenci, kterou musí zvládnout na pozicích sekretář/sekretářka dle NSK.  Do předmětu Rétorika je zařazena i simulace komunikace při pracovním pohovoru. Pohovory jsou nahrávány na kameru, žáci díky tomu získávají možnost sebehodnocení, hodnotí se navzájem a učí se své projevy kultivovat,“ dodává ředitelka. V předmětech „Ekonomika“ a „Právo“ se seznamují s pracovněprávními vztahy. 

Projekty

Žáci třetích ročníků se zapojují do Ekonomického projektu, který přispívá k propojení učiva s praxí. Jeho clem je prokázat znalosti základních ekonomických pojmů a souvislostí mezi nimi, schopnost vyhledat a zpracovat potřebné informace v dostupných zdrojích, naplánovat, zorganizovat a v týmu vyřešit rozsáhlejší praktické ekonomické úlohy. Na závěr žáci připravují prezentaci řešení úloh, obhajují ji před komisí a učí se reagovat na dotazy k dané problematice.

Na konci třetího ročníku, v rámci projektu Kam po maturitě, prezentují spolužáci navzájem výsledky svých odborných praxí na pracovištích. Představí firmu a svou pracovní pozici, pohovoří o náplni své práce. Všichni mají zároveň za úkol zjistit, zda absolvent OA by se v dané společnosti uplatnil a jestli má konkrétní firma aktuálně volné pracovní místo. Součástí prezentace je i vlastní vyhodnocení získaných informací včetně toho, zda by dotyčný o danou pozici měl zájem. (V počátcích projektu Kam po maturitě zjišťovali žáci možnosti reálného uplatnění návštěvnou či telefonátem u místních firem, propojení s místem výkonu praxe se však ukázalo jako nosnější.)

Pracovní stáže s benefitem ECVET a EUROPASS

Pracovní stáže žáků OA jsou součástí rámcových vzdělávacích programů. „Naši žáci mají pět dní praxe ve druhém ročníku a deset pracovních dní praxe ve třetím ročníku. Na konci praxe je žák hodnocen pracovníkem poskytovatele stáže – hodnocení provádí v souladu s kritérii  ECVET. Výsledek zapisuje do formuláře, který připravila škola. Pokud žák absolvuje minimálně 120 hodin praxe u jednoho poskytovatele stáže, obdrží certifikát o praxi potvrzený školou a poskytovatelem praxe,“ říká Lenka Hrubíčíková. (Pozn.: Evropský systém ECVET přispívá k přenosu a uznání znalostí, dovedností a kompetencí získaných v průběhu studijní nebo pracovní stáže doma či v zahraničí. ECVET je ve všech evropských zemích zaváděn od roku 2009.)

Žáci Obchodní akademie z Lysé nad Labem mohou vyjet i na zahraniční praxi, která v současné době probíhá ve Velké Británii. Absolventi této praxe obdrží Europass. (Pozn. Europass je soubor dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech uznávaných v rámci EU.)

Exkurze

Součástí kariérového poradenství jsou exkurze v podnicích, jejichž prostřednictvím se žáci seznamují s různými typy výrobního prostředí, např. Cukrovaru Dobrovice (Tereos, TTD a.s.), TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech s.r.o.), Spalovny Malešice (Pražské služby, a.s.), Microsoft s.r.o. Škola umožňuje žákům získat zkušenosti i z tak zajímavých pracovních prostředí, jakými jsou Evropský parlament a další evropské instituce.

  • Organizace kariérového poradenství ve škole

V současnosti má v OA Lysá nad Labem oblast kariérového poradenství na starosti stávající výchovná poradkyně ve spolupráci s ředitelkou školy. V listopadu 2017 nastoupila další pracovnice, která má kvalifikační zkoušku v rámci NSK „Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu“. Jejím úkolem je především zapracovávání prvků kariérového poradenství do výuky předmětu Aplikované ekonomie a Projektového a grantového řízení.

Foto: Facebook OA Lysá nad Labem (Studenti v rámci Projektového a grantového řízení zajistili nové letáky o škole a plakáty na Den otevřených dveří)