Středočeský

Fotolia_44841959_Subscription_XXL.jpg Základní prioritou Krajského akčního plánu Středočeského kraje je odborné vzdělávání včetně spolupráce škol se zaměstnavateli, následuje podpora kompetencí k podnikavosti. KAP počítá i s vytvořením krajského Metodického centra, sloužícího k podpořed klíčových oblastí. Bude zároveň shromaždovat  a šířit inspirativní příklady z praxe škol.

V období KAP I i KAP II (tedy do roku 2022) představují ve Středočeském kraji v oblasti středního vzdělávání a vyššího odborného vzdělávání priority Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli, Podpora kompletencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, Podpora polytechnického vzdělávání a Rozvoj škol jako center celoživotního učení.  


V oblasti odborného vzdělávání  se stalo významným cílem KAP I i KAP II zvýšit zájem o odborné vzdělávání propagací oborů a škol a motivovat žáky ke studiu technických a řemeslných oborů, např. pořádáním veletrhů škol, vytvářením webových platforem podporujících odborné vzdělávání, ale i vyplácení stipendií žákům vybraných oborů. KAP počítá též s profesním rozvojem pedagogů a se zvyšujícím se procentem škol, které systematicky spolupracuje se zaměstnavateli.

Druhou prioritou středočeských KAP je podpora kompetencí k podnikavosti, tvořivosti a kreativitě.  V jejím rámci kraj plánuje motivovat školy k aktivní podpoře podnikavosti žáků i pedagogů např. zapojením odborníků z praxe a podnikatelů do výuky, organizováním exkurzí, projektových dnů, zapojením žáků do vedení vyučování a do školního života. Kraj chce podpořit vzdělávání pedagogů a sdílení příkladů dobré praxe, rozšířit výuku ekonomických aspektů napříč předměty, více ve školách rozvjet koncepty žákovných (fiktivnch)ú firem a účast v soutěžích a ustanovit ve školách funkci koordinátora podnikavosti a v rámci kraje metodika (garanta) podnikavosti.

Třetí nejdůležitější oblastí akčního plánování ve Středočeském kraji je podpora polytechnického vzdělávání. V rámci zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání KAP počítá jak s podporou aktivit SŠ vůči žákům základních škol, tak se spoluprací středních škol s VOŠ a VŠ vč. využívání možností tzv. šablon. Zvýšit se má i propagace polytechnického vzdělávání (veletrhy, sociální média i propagace klasickým mediálním mixem - tisk , billboardy atd.). Cílem je rovněž zlepšení vybavení škol s využitím šablon, projektů ESIF a výzev IROP a vzdělávání pedagogů.


Krajský akční plán Středočeského kraje obsahuje kromě akčních plánů všech devíti tematických oblastí i plány vlastních obených priorit, jimiž jsou: Podpora mládeže a sportu, Podpora všeobecně vzdělávacích předmětů a uměleckého vzdělávání (v KAP I též Podpora rozvoje kvality vzdělávání). 


Součástí KAP Středočeského kraje je i kapitola věnovaná problémům obecné, systémové a legislativní povahy, které byly identifikovány při sestavování KAP a v průběhu jednání se školami a sociálními partnery. Zmiňované probléy však nejsou řešitelné v rámci místní nebo krajské úrovně.


Odborný garant ve Středočeském kraji

Mgr. Jiří Havlík


KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 

Souhrnný krajský report z 1. vlny dotazníkového šetření "Analýza potřeb škol" (2016) podle jednotlivých oblastí intervencí

Období KAP II

Základní informace ze druhé vlny dotazníkového šetření Analýza potřeb škol (2018)Stredocesky_kraj_shrnuti


INSPIRACE A ZKUŠENOSTI ZE ŠKOL V KRAJI