Jihočeský

Jiz_Cechy.jpg V Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Jihočeského kraje je na prvním místě uvedeno vytvoření podmínek pro rovné příležitosti ve vzdělávání – dokument zmiňuje respektování rozmanitosti žáků, klade důraz na podporu talentů a na vytváření bezpečného školního prostředí. K nejvýznamnějším prioritám patří rozvoj kompetencí k podnikavosti, podpora odborného a polytechnického vzdělávání.  KAP uvádí i vlastní krajské priority. 

Jeden z nejvýznamnějších cílů v oblasti inkluze v Jihočeském kraji představuje podpora vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřeného, zvyšování jejich kompetencí v oblasti inkluze, individuálí podpora pedagogickým pracovníkům, předávání příkladů dobré praxe společného vzdělávání. V KAP I je kladen důraz na práci s talenty (vč. posílení spolupráce škol s organizacemi podporujícími nadané žáky, KAP navrhuje vlastní krajský projekt Podpora nadání u žáků středních škol). V období KAP II je kladen důraz na zajištění podmínek pro budování zdravého klimatu ve školách a třídách.


Druhou prioritou je rozvoj kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. KAP I klade důraz na  rozvoj ekonomického myšlení, KAP II cílí na finanční gramotnost.  V KAP I jde o postupné zapojování škol do projektů a aktivit spojených s podnikavostí a kreativitou - školní projekty dnů otevřených dveří, sportovní dny, akademie. Kraj chce podporovat i spolupráci žáků SŠ a ZŠ v projektových dnech. K rozvoji podnikavosti a ekonomického myšlení má přispívat  zakládání fiktivních firem ve školách a volnočasové aktivity. V KAP II je cílem prohlubovat komptence pedagogů k výuce finanční gramotnosti, kreativity a podnikavosti (metodická podpora a mentoring, koordinátoři podnikavosti, motivace škol k certifikačnímu procesu Finančně gramotná škola).


Na třetím místě uvádí KAP Jihočeského kraje posílení spolupráce škol a firem. Kraj si klade za cíl zvýšit míru zapojení zaměstnavatelů do praktické výuky a lepší spolupráci škol s lokálními firmami. Kvůli efektivnímu využívání odborníků z praxe a koordinovanému navazování nových partnerství by měla vzniknou asistenční centra pro spolupráci škol a zaměstnavatelů. KAP I i II se orientují na propojení odborného vzdělávání s trhem práce a karérovým poradenstvím, na podporou znalostí a dovedností absolventů v souladu s potřebami a trendy na pracovním trhu či aktivitami asistančního centra Impuls pro kariéru a praxi, vytvořeného v rámci KAP I. 

V rámci podpory polytechnického vzdělávání chce kraj přispět ke zvýšení motivace žáků studovat technické obory. KAP I i II cílí na krajský projekt Polytechnika od ZŠ přes SŠ do pracovního procesu – společné aktivity škol, využití šablon pro DVPP v oblasti polytechnického vzdělávání či stáží u zaměstnavatelů, prohlubování systematické spolupráce se zaměstnavateli. KAP II pokračuje v trendu propojování škol různých stupňů se zaměstnavateli a podporuje inovaci polytechnické výuky. 

Spolupráce všech aktérů trhu práce a vzdělávání se propisuje i do oblasti Rozvoj kariérového poradenství. KAP I cílil na  zajištění kapacity pro kariérové poradenství, včetně vytvoření pozice kariérového poradce a oddělení této funkce od poradenství výchovného. KAP II hovoří o zajištění funkčního systému kariérového poradenství prostřednictvím metodické podpory a podpůrných nástrojů.


Pro celý jihočeský KAP jsou typické logické provazby jednotlivých tematických oblastí akčního plánování i aktivit přispívajících k jejich podpoře.


Jihočeské KAPy nastavují i vlastní priority. V období KAP I je to vznik systému výuky první pomoci a jeho implementaci do školní praxe, systematická podpora pedagogů  v oblasti měkkých dovedností a jejich motivace k dalšímu vzdělávání  a vytváření podmínek pro badatelské vyučování. V KAP II pokračuje prioritní zájem na systematické podpoře pedagogů.


Odborný garant v Jihočeském kraji

Ing. Agáta Kočí


KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ a další novinky ze vzdělávací oblasti v Jihočeském kraji 

  • KAP I - souhrnná dokumentace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Jihočeského kraje KAP I

Souhrnný krajský report z 1. vlny dotazníkového šetření "Analýza potřeb škol" (2016) podle jednotlivých oblastí intervencí

Období KAP II

Základní informace ze druhé vlny dotazníkového šetření Analýza potřeb škol (2018)Jihocesky_kraj_shrnuti

  • KAP II - souhrnná dokumentace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Jihočeského kraje KAP I

 INSPIRACE A ZKUŠENOSTI ZE ŠKOL V KRAJI