Jihomoravský

bRNO.jpg Klíčovým tématem prvního i druhého krajského akčního plánu v Jihomoravském kraji je široce pojatá podpora odborného vzdělávání. Velký důraz klade KAP I i KAP II na rozvoj podnikavosti, kreativity a tvořivosti, na polytechnické vzdělávání a v neposlední řadě i na rozvoj škol jako center celoživotního učení a posilování kariérového poradenství na středních a vyšších odborných školách.

Hlavní prioritou KAP Jihomoravského kraje je rozvoj odborného vzdělávání. V období KAP I je na prvním místě zmíněna potřeba zlepšit vybavení odborných škol (stroje, technologie, odborné učebny) a center odborného vzdělávání s využitím financování z prostředků IROP, zřizovatelů škol i dalších zdrojů. Pozitivní posun v naplňování tohoto cíle se odráží v KAP II,  v němž se do popředí dostává potřeba podporovat zájem žáků o odborné vzdělávání (zejm. technické obory), o volbu vhodného oboru a jeho úspěšné dokončení. K tomu má přispět lepší informovanost žáků ZŠ a jejich rodičů o konkrétních možnostech středoškolského studia (podpořené nejen kontakty ZŠ a SŠ, ale i působením kariérových poradců na základních školách), opatření k prevenci předčasných odchodů žáků ze vzdělávání a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, aby přípravu na svou profesní dráhu úspěšně dokončili (aktivně mají přispět pracovníci školního poradenského pracoviště - psycholog, spec. pedagog, kariérový poradce, systém doučování aj). Další prioritou jsou kvalitní učitelé odborných předmětů a odborného výcviku ve školách - zatímco KAP I hovoří především o zlepšení znalostí a dovedností těchto pedagogů, KAP II počítá navíc s nutností zatraktivnit pozci učitelů teoretických i praktických odborných předmětů (cestami k tomuto cíli jsou např. stáže pedagogů v moderních provozech sociálních partnerů školy, výměny zkušeností, tandemová výuky s odborníkem z praxe, supervize, koučin a mentoring za účelem profesního rozvoje, další vzdělávání). Při zlepšování a prohlubování dlouhodobé spolupráce škol se zaměstnavateli počítá KAP mimo jiné se zpracováním školní strategie spolupráce s firmami, se zřízením či udržením pozice školního koordinátora odborných praxí a zapojením zaměstnavatelů do aktualizací školních vzdělávacích programů, aby odpovídaly potřebám praxe a vývoji oboru.


Další významnou oblast KAP představuje podpora žákovských kompetencí k podnikavosti, iniciativě a tvořivosti (PIK). V této oblasti je velmi zřetelný kvalitativní posun KAP v rámci dvou cyklů krajského akčního plánování. KAP I deklaruje jako významnou podmínku ke zvýšení iniciativy a podnikavosti žáků a absolventů SŠ a VOŠ  změny ve výuce směrem k podpoře těchto kompetencí během studia. Například aktualizací ŠVP, spoluprací s firmami (workshopy, stínování, stáže, praxe, žáků i učitelů ve firmách aj.) a posilování měkkých dovedností žáků ZŠ, SŠ i VOŠ (prostřednictvím projektového, badatelského vyučování, zapojení žáků do programů, projektů a dalších iniciativ na úrovni místní, krajské, národní i mezinárodní)  a klíčových kompetencí vedoucích k posílení sebevědomí a motivace k práci (fiktivní i reálné žákovské firmy, start up komunity, letní školy a kurzy podnikání, podnikatelské inkubárory, spolupráce s neziskovými i korporátními organizacemi, mentoring). KAP II přistupuje k podpoře "podnikavých kompetencí" systémově a s dlouhodobou perspektivou již na úrovni kraje tím, že školám v praxi poskytne funkční model dlouhodobé systémové podpory podnikavosti, iniciativy a kreativity, vč. environmentálnho vzdělávání. Dlouhodobá podpora PIK v Jihomoravském kraji zahrnuje (již schválený) akční plán podpory PIK v kraji, vznik Regionální rady podnikavosti JMK, případně garanta pověřeného koordinací podpory rozvoje PIK v kraji, dokumenty určené školám k podpoře klíčové kompetence k podnikavosti - Standardy DVPP koordinátorů podnikavosti, Doporučení pro ředitele škol, Profily podnikavých absolventů jednotlivých typů škol a finanční podpora školních iniciativ směřujících k podpoře PIK.


V oblasti podpory polytechnického vzdělávání konstatuje KAP, že v Jihomoravském kraji došlo v minulých letech k přerušení kontituity vzdělávání v technických oborech. Jako důležitý úkol formuluje krajský akční plán zvyšit informovanost žáků i rodičů  a zájem o studium technicky, přírodovědně a environmentálně orientovaných oborů na SŠ.  KAP I zmiňuje mj. propojení s informacemi o možnostech uplatnění absolventů a zlepšení odborné materiálního i personálního zázemí škol pro polytechnické vzdělávání. Řada aktivit se uskutečnila v rámci implementačního projektu PolyGram, na nějž navazují i aktivity plánovaná v KAP II. Například partnerství  ZŠ a SŠ, ale i úzká spolupráce s firmami (tematické exkurze, rozšiřující výuka, volnočasové aktivity), činnost matematických a přírodovědných kabinetů, další vzdělávání pedagogů, tvorba a sdílení nových učebních materiálů, sdílení zkušeností. A v neposlední řadě i podpora talentů ve spolupráci středních, vyšších odborných a vysokých škol.


Velkou pozornost věnuje jihomoravský KAP oblasti celoživotního učení, kterou chce v období KAP I i II personálně podporovat, aby školy zvýšily (udržely) počty úvazků na tomto úseku, posílí své aktivity směrem k veřejnosti i firmám a propagaci směrem k zaměstnavatelům. Zástupci škol – center celoživotního učení se účastní setkání tematické skupiny při KAP JmK, KAP I naplánoval marketingového školení, na jehož základě vytvoří vlastní marketingovou strategii, KAP II dále mapuje vzdělávací potřeby pracovníků škol organizujících DV, zaměřuje se na snížení administrativní náročnosti, ale i sdílení vytvořených studijních materiálů a informací v této oblasti (newsletter).  


Význam kariérového poradenství akcentuje KAP JmK již v části věnované rozvoji odborného vzdělávání. Jako prioritu nejvyššího významu jmenuje KAP I vyčlenění samostatné pozice kariérového poradce, zajištění časové i finanční kapacity pro jeho práci. Kariérový poradce by měl metodicky podporovat všechny pedagogy při propojování výuky s poznatky v praxi, systematicky pracovat s žáky po celou dobu studia a přinášet aktuální informace z trhu práce. KAP II plánuje vzdělávání kariérových poradců tak, aby dokázali účinně zvyšovat kariérové kompetence žáků, ale i vzdělání pegaogů v oblasti práce s portfoliem v KARIPO. KAP II akcentuje v rámci kariérového poradenství rovněž jako důležitý úkol vyhledávání a podporu nadání, jakož i podporu uplatnění žáků s SVP. S ohledem na prevenci předčasných odchodů je v oblasti kariérového poradenství explicitně zmiňováno i zvyšování kompetencí pedagogů a vedení škol v oblasti práce s bezpečným klimatem školy. Odborný garant P-KAP v Jihomoravském kraji

Ing. Hana Čiháková, Ph.D.

 


KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ a další novinky ze vzdělávací oblasti v Jihomoravském kraji 

Souhrnný_krajský_report z 1. vlny dotazníkového šetření "Analýza potřeb škol" (2016) podle jednotlivých oblastí intervencí

Období KAP II

Základní informace ze druhé vlny dotazníkového šetření Analýza potřeb škol (2018): Jihomoravsky_kraj_shrnuti


INSPIRACE A ZKUŠENOSTI  Z KRAJE A ZE ŠKOL V KRAJI