Štěstí přeje připraveným

Představujeme distanční vzdělávání v systému ZEMĚ-learn-EC na Střední škole zemědělské a potravinářské v Klatovech

Jako Microsoft Showcase School měla Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech Microsoft Office 356 implementovaný do výuky mnohem dříve, než přišlo uzavření škol v souvislosti s pademií covid-19 v březnu 2020. "Při distanční výuce jsme tak mohli navázat na již dříve realizované evropské projekty*, během nichž si vyučující připravili unikátní sady elektronických výukových materiálů, které nyní využili. Jsou uložené a sdílené pro všechny zaměstnance na vytvořených portálech a intranetu školy. To, že jsme měli tyto materiály vytvořené, byla určitě výhoda oproti jiným školám, které je neměly," konstatuje ředitel školy Ing. Vladislav Smolík.

Jak jsme s distanční výukou začali aneb Komunikační kanály/platformy 

Nejdůležitější věcí při přechodu na distanční výuku bylo určit jednotnou vzdělávací platformu. "Pro nás to byla jasná volba, a to Microsoft Teams. Jako podpůrné systémy fungovaly: Bakaláři, Portál E-learning, Portál Zkvalitňování výuky, Výukové materiály DUM z projektu Inovace výuky na SŠZP Klatovy uložené také na intranetu školy. Vyučující prošli po uzavření školy dvoudenním školením na Microsoft Teams a během týdne jsme byli kompletně připraveni na distanční výuku. Školení proběhlo ve škole, vyučující byli rozděleni do skupin a školili  je ICT metodici a koordinátor školy v našich učebnách."

Organizace a zajištění výuky

Každý vyučující odučil minimálně jednu hodinu týdně v každém předmětu (online hodiny kopírovaly stanovený rozvrh při prezenční výuce). Příslušní vyučující dané hodiny vykazovali ve formuláři Výuka online v systému ZEMĚ-learn-EC, Jdeme do toho!!!. Jako dobrý nápad se osvědčilo, že online hodiny byly nahrávány pro pozdější zhlédnutí, pokud se žáci nemohli účastnit výuky. Žáci, kteří neměli dostatečné vybavení, si mohli půjčit školní notebooky. Po celou dobu pro ně byla připravena pomoc od koordinátora a metodiků ICT.

  

Nabídka pomoci ostatním školám v Plzeňském kraji: Zapojeni byli i žáci

"Online pomoc nazvaná Pomoc 365 ostatním školám s distanční výukou byla zajištěna našim ICT koordinátorem Ing. Karlem Rejtharem, který je také hlavní osobou ICT vzdělávacího centra Microsoft v naší škole. Tato pomoc byla nabídnuta ostatním školám v rámci Instrukcí OŠMS KÚPK. Při této aktivitě pomáhali také žáci IT oboru, kteří se aktivně zapojovali do řešení problémů," vysvětluje ředitel a oceňuje, že vypořádání se s krizovou situací a využívání získaných vědomostí a dovedností v praxi při řešení konkrétních problémů bylo pro žáky velkým přínosem. Ze strany vyučujících i žáků se přitom jednalo o vlastní iniciativu. Tu vyučující u žákyň a žáků zohlednili při hodnocení. Zodpovědnost za aktivitu byla na straně vyučujících. Většinu aktivit řešili žákyně a žáci s vyučujícím online.

Počet škol, které dostaly pomoc, se pohyboval v desítkách. Většina problémů se týkala nasazování Office 365 a především fungování a obsluhy Microsoft Teams. Při řešení problému se ukázala rozdílnost škol v hardwarovém i softwarovém vybavení.

Řízení školy a koordinace spolupráce online

Distanční přístup a moderní technologie využilo vedení školy ke komunikaci a k řešení úkolů v pedagogické práci i provozu školy.  

 • PRVNÍ MĚSÍC
  • 2x týdně online pedagogické porady
  • 1x týdně online provozní porady
 • Školská rada online
 • Porady ředitelů z Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Vyučující si mezi sebou průběžně vytvářeli také týmy předmětových a metodických komisí, kde se sdílely materiály, zkušenosti atd. Podle potřeby si mezi sebou navzájem předávali i materiály a informace. Příkladem mohou být sdílené testy v Microsoft Forms.

Kontakt s žáky a budoucími žáky prvních ročníků

Vedení školy využilo ICT technologie také pro komunikaci se současnými i budoucími žáky. Délka setkání byla kolem 60 minut. "Nejdříve byly sděleny aktuální informace z naší strany a pak byl vyčleněn čas na diskusi a dotazy. K dispozici byl také chat schůzky, kam mohli účastníci psát své dotazy, na které se reagovalo a odpovídalo," upřesňuje ředitel. Uskutečnila se online setkání:

 • se žáky celé školy,
 • se žáky budoucích prvních ročníků,
 • se žáky závěrečných ročníků před maturitními a závěrečnými zkouškami.

Evaluace jako podmínka pro vyhodnocování kvality a úspěšnosti aktivit

Vedení školy se již na začátku rozhodlo získávat v průběhu distančního vzdělávání zpětnou vazbu, která je velice důležitá pro zlepšení již nastavených procesů a postupů.

Zpětná vazba a dotazníky:

 • Dotazník pro vyučující na možnost využití ICT z domova (byl zaslán ihned po zahájení online výuky, aby učitelé i vedení školy znalo reálnou situaci ohledně možnosti připojení ze strany žáků).
 • Dotazník pro žákyně a žáky na spokojenost s online výukou (během online výuky byl poslán dotazník 2x, podněty ze strany žákyň a žáků byly řešeny a probírány na online poradách pedagogického sboru – např. množství a náročnost látky, kvalita prezentací atd.).
 • Dotazník pro vyučující na spokojenost s online výukou (byl vyučujícím rozeslán 1x v průběhu online vzdělávání. Opět připomínky byly řešeny na online poradách sboru).

Návratnost dotazníků byla u žákyň a žáků cca 60 %, u pedagogických pracovníků cca 95 %. Mnoho podnětů přispělo ke zkvalitňování online vzdělávání ve škole.