Ústecký

Fotolia_42654803_Subscription_XL.jpg Krajské akční plány I i II v Ústeckém kraji vytyčují tři obecné priorit:y Gramotnosti, Soulad výuky s požadavky trhu práce a Společné vzdělávání.

Zvládnutí gramotností (čtenářské, matematické, finanční, digitální a dalších) je podle tvůrců KAP nezbytné pro rozvoj žáků i pro zlepšení jejich výsledků při ukončování středního vzdělávní.  Cestou k rozvoji gramotnosti žáků je zvýšení odborné znalosti pedagogů v oblasti didaktiky rozvoje gramotností – podpora směřuje k VŠ připravujícím učitele i k zařízením pro DVPP.


Ve vazbě na Průmysl 4.0 plánuje KAP posílit polytechnické a digitální kompetence i podnikavost žáků. Popularizovat přírodní vědy a technické obory, zatraktivnit výuky, zvýšit její úrovně (díky podpoře pedagogů při využívání nových formy a metod výuky  i kontakty s odborníky z praxe) i zlepšit technické vybavení škol – to jsou cíle, které mají přispět ke zvýšení motivace žáků o studium polytechnických oborů.  Dalším cílem je posílit a zefektivnit spolupráci škol a zaměstnavatelů a zvýšit uplatnitelnost absolventů  na trhu práce a motivovat je k dalšímu vzdělávání. 


V oblasti společného vzdělávání je cílem KAP vytvořit příznivější podmínky pro úspěšné vzdělávání dětí, žáků a studentů v hlavním vzdělávacím proudu. Všechna školská poradenská zařízení Ústeckého kraje mají personálně posílit. Větší počet odborníků umožní více individuální přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména v sociálně vyloučených lokalitách. KAP plánuje podpořit vzdělávání speciálních pedagogů a dalších učitelů v oblasti speciálního vzdělávání


Odborný garant v Ústeckém kraji

Ing. Lukáš Vaníček


KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Souhrnný krajský report z 1. vlny dotazníkového šetření "Analýza potřeb škol" (2016) podle jednotlivých oblastí intervencí

Období KAP II

Základní informace ze druhé vlny dotazníkového šetření Analýza potřeb škol (2018)Ustecky_kraj_shrnuti


INSPIRACE A ZKUŠENOSTI ZE ŠKOL V KRAJI