Francie: regiony jako stěžejní prvek kariérového poradenství

2. 7. 2020  Ve Francii byl zaveden nový rámec na podporu kvalitního celoživotního poradenství, který reaguje na lokální potřeby. 

Ilustrační foto

Ve snaze zefektivnit národní poradenské služby přenechal zákon o odborné přípravě, zaměstnanosti a sociální demokracii vedoucí úlohu regionům. Od roku 2015 zajišťuje veřejné celoživotní poradenství stát (nastavení politik a jejich zavádění do veřejného školství) společně s regiony (implementace na lokální úrovni, převážně do dalšího vzdělávání). Cílem je garantovat univerzální přístup k bezplatným, celistvým a objektivním informacím o pracovních místech, vzdělávání, kvalifikacích, kariérních příležitostech a úrovních mezd. 

Regiony zřizují a sledují veřejné regionální poradenské služby (tzv. Service public régional d’orientation). Služby pro různé cílové skupiny jsou zajišťovány prostřednictvím širokého spektra poradenských sítí, které mají odlišné řízení i cíle. 

Přáním regionů bylo do této oblasti efektivněji zasahovat, a to zejména rozšířením působení veřejné regionální poradenské služby na všechny potenciální příjemce na jejich územích (příkladem je zřízení informační platformy v regionu Provence-Alpes-Côte d'Azur nebo telefonní linky v regionu Pays de la Loire). V roce 2018 je k tomu zmocnil zákon upravující další odborné vzdělávání. Stát si ponechává odpovědnost za definování politik kariérového poradenství na národní úrovni a za zavádění programů kariérového poradenství do škol. Regiony mohou informovat školy o profesích a připravovat dokumentaci pro žáky a studenty (jako je například průvodce věnovaný maloobchodu s potravinami, vydaný Národním informačním úřadem o vzdělávání a profesích – ONISEP).  

Postupné zavádění rámce 

Národní referenční rámec, který byl přijat státem společně s regiony a který byl podepsán 28. května 2019, definuje roli státu a regionů a jejich společné kroky ve vzdělávacích institucích. Rámec je v regionech zaváděn na základě domluvy s příslušnými akademickými regiony (18 akademických regionů, administrativních jednotek pro vzdělávání, se nachází po celém území).  

Společně s reformou všeobecných a technických vzdělávacích programů na středních školách (lyceích) nabídne žákům tento decentralizovaný přístup k poradenství do roku 2021 větší svobodu volby, lepší podporu a informace o kariéře a vzdělávacích příležitostech na národní i regionální úrovni.  

Ve školním roce 2018/2019 byly pro kariérové poradenství vyčleněny hodiny v rozvrhu prvního ročníku středoškolských vzdělávacích programů (tj. desáté třídy, ve Francii nazývané seconde), což má pomoci žákům vybrat si profesní dráhu. Kromě toho je tento přístup postupně zaváděn od osmé třídy dál pro všechny žáky osmých až dvanáctých tříd. 

Orientační délka trvání za rok je 12–36 hodin ve vzdělávacích programech nižšího sekundárního vzdělávání (třídy 8 a 9), 54 hodin ve všeobecných a technických programech vyššího sekundárního vzdělávání (třídy 10–12) a až 91 hodin za rok v odborném vyšším sekundárním vzdělávání. 

Od roku 2019/2020 je cílem poradenství ve vyšším sekundárním vzdělávání postupně připravovat žáky na informovanou volbu jejich budoucí kariéry: 

  • první ročník (tzv. seconde) odborného vyššího sekundárního vzdělávání je uspořádaný na základě profesních odvětví (tzv. famille de métiers), aby žáci získali vhled do odvětví předtím, než si zvolí povolání; 
  • čas věnovaný poradenství a podpoře žáků (tzv. accompagnement); 
  • rozmanitější vzdělávací cesty oproti vzdělávání ve škole a učňovské přípravě; 
  • v posledním ročníku vyššího sekundárního vzdělávání je zařazen modul kariérového poradenství zaměřený na dovednosti podporující zaměstnatelnost. 

 

Přeložila Aneta Vencovská, 2. 7. 2020 

 

France: the Regions at the heart of the national career guidance system [online]. Cedefop, 05/05/2020 [cit. 2020-06-24]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/france-regions-heart-national-career-guidance-system