Česká školní inspekce oceňuje novou závěrečnou zkoušku

V prosinci 2016 vydala Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2015/2016 a současně také tematické zprávy za stejné období. ČŠI se v nich s uznáním vyjadřuje o nové závěrečné zkoušce, a to především na stranách 96 a 97. Úryvek o NZZ je součástí kapitoly věnované střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích.

 

„Příkladem dobré praxe je úspěšná implementace závěrečných zkoušek konaných podle jednotného zadání do systému odborného vzdělávání. Ve školním roce 2015/2016 se podruhé uskutečnily závěrečné zkoušky podle jednotného zadání povinně ve všech středních školách, které vzdělávají žáky v oborech vzdělání s výučním listem (kategorie dosaženého vzdělání H a E). Ve školách má takto pojatý systém závěrečných zkoušek, kdy se na tvorbě jednotných zadání podílejí pedagogové, zaměstnavatelé a odborníci z praxe, pozitivní ohlas. Navíc po zkušenostech z předchozího roku byla provedena další zlepšení v organizaci a obsahu zkoušky. Zejména konkrétní stanovení postupu při uzpůsobení podmínek konání závěrečných zkoušek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami znamená významný kvalitativní posun, který koresponduje s filozofií inkluzivního vzdělávání. V rámci projektu Nová závěrečná zkouška 2 byla na osmi školách pilotně ověřena a následně plošně testována aplikace informačního systému, který umožňuje realizovat písemnou zkoušku na počítači. Ve školním roce 2015/2016 měly školy možnost realizovat písemnou zkoušku na počítači ve 29 oborech vzdělání.

ČŠI v květnu a červnu provedla kontrolu organizace a průběhu závěrečných zkoušek podle jednotného zadání v 79 středních školách u 133 oborů vzdělání, z toho 113 oborů kategorie H, 19 oborů kategorie E a 1 obor kategorie J. Nejvíce byly zastoupeny skupiny oborů vzdělání Strojírenství a strojírenská výroba, Gastronomie, hotelnictví a turismus a Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika. Závěrečná zkouška probíhala ve všech oborech vzdělání v souladu s organizačními pokyny uvedenými v jednotných zadáních závěrečné zkoušky. Při inspekční činnosti nebyly zjištěny žádné nedostatky v podmínkách, organizaci a průběhu závěrečné zkoušky, což svědčí o výborné připravenosti závěrečných zkoušek.

Již v minulém školním roce ČŠI upozorňovala na skutečnost, že realizace praktické závěrečné zkoušky podle jednotného zadání přinesla u některých oborů vzdělání zvýšené náklady na straně školy i žáků, které školám nebyly kompenzovány. Z anketních formulářů zadaných ředitelům škol v červnu 2016 vyplynulo, že u 48,1 % oborů si závěrečné zkoušky vyžádaly zvýšené náklady na straně školy v průměrné výši 807 Kč na žáka. Nejvyšší průměrná částka byla zaznamenána ve skupině oborů Stavebnictví (1 189 Kč) a Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (1 188 Kč). Na straně žáků vznikly náklady u 8,5 % oborů v průměrné hodnotě 339 Kč.“

Celou výroční zprávu ČŠI najdete zde.

Přečíst si můžete také zprávu ČŠI z kontroly průběhu závěrečné zkoušky podle jednotného zadání v řádném termínu 2016. Najdete ji mezi tematickými zprávami ČŠI na straně 176.