Závěrečné zkoušky pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními (dříve žáci se SVP)

Ve školské legislativě došlo v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v nedávném období k významným změnám. Následující text Vám proto nabízí shrnutí aktuálních informací, které se v rámci péče o tyto žáky vztahují k závěrečné zkoušce v oborech středního vzdělání (kategorie H a kategorie E).

  • Nové vymezení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - dle nové legislativy jde o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními - podrobnosti najdete zde: PPO_legislativa_ok.docx PPO_legislativa_ok.docx (19,10 KB)
  • Jak má škola při zajištění závěrečné zkoušky u žáka s podpůrnými opatřeními postupovat? Zde najdete odpověď: Postup.docx Postup.docx (13,35 KB) 
  • Jak má postupovat učitel/ka při navrhování úprav podmínek konání závěrečné zkoušky?Upravy.docx Upravy.docx (14,24 KB) 
  • Je možné pro žáka s PPO upravit i obsah jednotného zadání? Upravy_obsahu.docx Upravy_obsahu.docx (17,81 KB) 

V dalších článcích se můžete seznámit také s tím, jak se s touto problematikou vyrovnávají některé konkrétní školy a jak postupovat při přípravě závěrečných zkoušek pro žáky s různými druhy postižení.

Jak připravit závěrečné zkoušky pro handicapované učně

V rámci projektu KIPR (Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj) proběhly v dubnu a květnu 2017 dva tematické semináře věnované problematice závěrečných zkoušek pro žáky s handicapem. Zúčastnilo se jich cca 100 psychologů či speciálních pedagogů zaměstnaných ve školských poradenských zařízeních (pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra). Své zkušenosti jim předávali pracovníci NÚV, kteří se podílejí na reformě závěrečných zkoušek. Právě při zavádění jednotných závěrečných zkoušek byla stanovena také pravidla, jak postupovat při zkoušení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

„Srdce na talíři“, aneb chvályhodná péče o žáky učebních oborů kategorie E

Ke konci března proběhla zajímavá soutěž pro žáky tzv. éčkových oborů s názvem Srdce na talíři. Tuto celorepublikovou soutěž uspořádala Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Městci Králové letos již po čtvrté. Zúčastnili se jí žáci gastronomických oborů kategorie E zaměřených na kuchařské a cukrářské práce z 16 odborných škol. Soutěž dává žákům příležitost ukázat znalosti i zručnost a zároveň přispívá k lepší prestiži oborů, které se věnují znevýhodněným žákům.

 

Závěrečné zkoušky pro žáky se sluchovým postižením

Porucha sluchu či dokonce jeho absence výrazně omezuje schopnost žáka pochopit informace obsažené v tématech jednotného zadání závěrečných zkoušek. Při jejich řešení tedy může být znevýhodněn, i když potřebné znalosti a dovednosti má. Je tedy potřeba hledat takovou formu zadání, která bude vyhovující vzhledem ke komunikační bariéře daného žáka. 

 

Závěrečné zkoušky pro žáky se zrakovým postižením

Zrakově postižení žáci mají omezené nebo znemožněné vnímání okolního světa pomocí zraku, což má zásadní vliv na některé kognitivní procesy v souvislosti se studiem a s vykonáním závěrečné zkoušky. Mnohé zrakové vady lze do určité míry kompenzovat pomůckami, ale ani tak nemohou někteří žáci vnímat okolní svět zrakem ve stejné míře a kvalitě jako jejich spolužáci.

 

Závěrečné zkoušky pro žáky s tělesným postižením

Tělesné postižení ovlivňuje výkon žáka u závěrečných zkoušek v závislosti na typu a stupni postižení, a to u všech zkoušek – písemné, praktické i ústní. Projevuje se v oblasti hrubé i jemné motoriky. Nabízíme vám proto příklady dobré praxe, které ukazují, jak přizpůsobit závěrečné zkoušky podle jednotného zadání potřebám žáků s tělesným postižením.

 

Závěrečné zkoušky pro žáky s více vadami

Souběžným postižením více vadami rozumíme kombinaci tělesného postižení s mentálním, případně smyslovým postižením. Souběžné postižení více vadami ovlivňuje výkon žáka u závěrečných zkoušek v závislosti na typu a stupni postižení u všech zkoušek – písemné, praktické i ústní.