Jak připravit závěrečné zkoušky pro handicapované učně

V rámci projektu KIPR (Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj) proběhly v dubnu a květnu 2017 dva tematické semináře věnované problematice závěrečných zkoušek pro žáky s handicapem. Zúčastnilo se jich cca 100 psychologů či speciálních pedagogů zaměstnaných ve školských poradenských zařízeních (pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra). Své zkušenosti jim předávali pracovníci NÚV, kteří se podílejí na reformě závěrečných zkoušek. Právě při zavádění jednotných závěrečných zkoušek byla stanovena také pravidla, jak postupovat při zkoušení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.


Obou seminářů se zúčastnilo cca 100 pracovníků, kteří se seznámili s tím, jak proběhla reforma závěrečných zkoušek, jaké byly její hlavní cíle a jakou roli při ní hrál NÚV. Účastníci získali informace o jednotných zadáních i nových prvcích závěrečných zkoušek, které reforma přinesla. Podrobně se seznámili s principy, podle nichž je třeba připravovat závěrečné zkoušky pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními, tedy pro žáky s mentálním, zrakovým, sluchovým či tělesným postižením nebo pro žáky s vývojovými poruchami apod.

Aby tito žáci mohli být při studiu i skládání zkoušek úspěšní, je třeba vytvořit pro ně individuální podmínky, které budou kompenzovat jejich handicap.

Více o seminářích si můžete přečíst v článku hlavní metodičky NZZ a lektorky obou seminářů Romany Jezberové: Seminare_KIPR.docx Seminare_KIPR.docx (15,41 KB)