Česká školní inspekce kladně hodnotí jednotné závěrečné zkoušky

ČŠI se ve své výroční zprávě za školní rok 2017/2018 věnuje také ukončování vzdělávání ve středních školách, a to jak v maturitních, tak v nematuritních oborech. Tyto informace jsou v podkapitole 4.3.3, na str. 128 až 131.


Celá výroční zpráva ČŠI je k přečtení zde: Vyrocni_zprava_CSI_2017_2018.pdf Vyrocni_zprava_CSI_2017_2018.pdf (24,33 MB)


ČŠI o závěrečných zkouškách

Výňatek z výroční zprávy ČŠI 2017/2018 (zvýraznění redakce)

Závěrečné zkoušky v nematuritních oborech vzdělání opět proběhly bez vážnějších problémů podle jednotného zadání. ČŠI v květnu a červnu provedla kontrolu organizace a průběhu závěrečných zkoušek v 52 středních školách a v 96 oborech vzdělání, z toho v 77 oborech kategorie H a 19 oborech kategorie E. ČŠI se účastnila písemných, praktických i ústních zkoušek. Ve všech kontrolovaných oborech vzdělání probíhaly všechny části zkoušky v souladu s organizačními pokyny uvedenými v jednotném zadání. Porušení právních předpisů bylo zjištěno pouze při praktické zkoušce v jednom oboru vzdělání. Žáci nebyli s hodnocením praktické zkoušky z odborného výcviku seznámeni v zákonném termínu. V 4,5 % oborů se uskutečnila písemná zkouška na počítačích, v jejím průběhu nebyly zjištěny žádné problémy. Učitelé oceňovali rychlost a přehlednost systému, čitelnost záznamů, objektivizaci a  usnadnění hodnocení. V  pětině kontrolovaných oborů byla součástí praktické zkoušky samostatná odborná práce. Praktická zkouška proběhla ve 21 oborech vzdělání ve firmě. V 60 oborech vzdělání (89,6 %) měli žáci u ústní zkoušky k dispozici doplňující podklady (ukázky materiálů a výrobků, obrázky, schémata apod.) Aktualizované otázky z oblasti světa práce hodnotili učitelé nejčastěji jako spíše lepší (42,6 %) nebo srovnatelné (44,1 %) s předchozími. Téměř všichni ředitelé oceňovali pomoc metodických materiálů vydávaných Národním ústavem pro vzdělávání při přípravě a realizaci závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Realizace praktické závěrečné zkoušky podle jednotného zadání přinesla opět u některých oborů vzdělání zvýšené náklady na straně školy i žáků.

Náklady vzniklé na straně žáka byly zjištěny ve třech oborech vzdělání. ČŠI opakovaně upozorňuje na nutnost systémového řešení vznikajících zvýšených nákladů na straně škol i žáků. Podle statistiky NÚV závěrečné zkoušky v roce 2017/2018 skládalo 27 970 žáků. Navýšil se počet oborů vzdělání, ve kterých mohou žáci skládat písemnou zkoušku elektronicky ze 40 na 54. V metodickém pokynu pro konání závěrečných zkoušek podle jednotného zadání NÚV zohlednil zkušenosti z předchozích let, vhodně implementoval změny v právních předpisech. NÚV získal od ředitelů škol zpětnou vazbu o dosažených výsledcích pouze cca 40 % žáků. Pro objektivní posouzení míry úspěšnosti žáků při ukončování vzdělávání závěrečnou zkouškou bude nutné zavést podobně jako u maturitních zkoušek centrální evidenci. Vyhodnocení komplexních výsledků umožní NÚV stanovovat obsah, náročnost i formu jednotné závěrečné zkoušky podle skutečných potřeb jednotlivých oborů vzdělání.