Inovace RVP PV a RVP ZV

O práci v tomto dlouhodobém koncepčním úkolu informuje následující text.

V roce 2013 nejsou připravovány další změny RVP PV ani RVP ZV. V průběhu roku probíhal sběr informací o realizaci kurikulární reformy v MŠ a ZŠ. Následně byly sebrané informace uspořádány a částečně vyhodnoceny.

Cílem prací je připravit kvalitní podklady pro rozhodování o provedení případných změn v RVP PV a RVP ZV v budoucích letech.

Tyto podklady budou vycházet také z analýz a ze sledování v praxi škol. Návrhy případných úprav budou připravovány jednak v kratším horizontu 2 – 3 let (drobnější a „technické“ změny a případně upřesnění) a v delším horizontu po roce 2020 s možností podstatnějších úprav.

Při analýzách a přípravě variant návrhů na úpravy a změny spolupracují pod patronací odd. 210 MŠMT pracovníci oddělení pro analýzy a koncepce vzdělávacích programů NÚV s širším týmem expertů ve složení (Dvořák Dominik, RNDr., Ph.D., Picková Marie, Mgr., Stýblová Hana, Mgr. et Bc., Syslová Zora, PhDr., Ph.D., Šikulová Renata, doc. PhDr., Ph.D., Šmelová Eva, doc. PhDr., Ph.D., Tomášek František  Mgr., Václavík Vladimír, PhDr., Ph.D.)

Před přípravou návrhů úprav budou záměry předloženy k posouzení a připomínkám odborné pedagogické veřejnosti s cílem získat další odborné názory na případné záměry změn RVP.