Jak postupovat u škol/tříd zřízených podle § 16 odstavec 9 školského zákona ve věci vytváření individuálního vzdělávacího plánu

1) Tvorba ŠVP/IVP ve školách/třídách  zřízených podle §16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným, zrakovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, souběžným postižením více vadami, autismem

Podle opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 22. 2. 2016 jsou žáci v základním vzdělávání od 1. září 2016 vzděláváni podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) uvedeného do souladu s upraveným Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV). Uvedení ŠVP do souladu s RVP ZV (2016) se rovněž týká škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona pro jednotlivá znevýhodnění.

ŠVP těchto škol lze přizpůsobovat vzdělávacím potřebám žáků s jednotlivými znevýhodněními, pro které jsou školy/třídy zřízeny, využitím tří možných nástrojů:
A. Využitím disponibilní hodinové dotace v učebním plánu, především k realizaci výuky předmětů speciálně pedagogické péče odpovídající charakteru jednotlivých znevýhodnění žáků a posílení těch vzdělávacích obsahů, které jsou pro tyto žáky nejužitečnější.
B. Rozpracováním očekávaných výstupů (OV) RVP ZV do jednotlivých vyučovacích předmětů a ročníků s ohledem na charakter znevýhodnění žáků. V souvislosti se změnou RVP ZV (2016), která spočívala v zapracování novely školského zákona č. 82/2015 Sb. (školský zákon), nedošlo k žádným změnám v OV. OV jsou nastaveny tak, aby dovolovaly naplnění s ohledem na individuální předpoklady žáků (příklady OV z RVP ZV: „HV-3-1-01 - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase, VV-3-1-04 - interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření, TV-5-1-03 - zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojené pohybové dovednosti“ atd.).
C. Stanovením učiva v ŠVP tak, aby umožňovalo naplnění školních výstupů a zároveň bylo zvládnutelné pro žáky s ohledem na jejich znevýhodnění.

Další úpravy obsahu vzdělávání stanoveného v ŠVP jsou možné v individuálním vzdělávacím plánu (IVP) konkrétního žáka, který umožní dosáhnout každému žákovi jeho osobního maxima. K úpravě vzdělávacího obsahu na úrovni jednotlivého žáka dochází na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. Žákovi je poskytnuta jako podpůrné opatření „úprava obsahu a výstupů vzdělávání“ a to v takovém stupni, který odpovídá charakteru a závažnosti jeho znevýhodnění. Tak je naplněno znění vyhlášky č. 27/2016 Sb. i §16 školského zákona, podle kterého se „podpůrnými opatřeními rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta.“ Úpravy ve vzdělávání obecně, a tedy i úpravy vzdělávacího obsahu jsou vázány na jednotlivého žáka, kterému jsou poskytována jako podpůrná opatření.

Podpůrná opatření spočívající v úpravě obsahu vzdělávání:
U podpůrného opatření třetího stupně se jedná podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. o „úpravu obsahu vzdělávání žáka v dílčích oblastech, které žák vzhledem ke svým vzdělávacím potřebám a zdravotním omezením nemůže zvládnout nebo je zvládá alternativním způsobem.“
U podpůrného opatření čtvrtého stupně již může docházet „k úpravě obsahu vzdělávání žáka  v řadě oblastí, které žák vzhledem ke svým vzdělávacím potřebám a zdravotním omezením nemůže zvládnout nebo je zvládá alternativním způsobem. Úprava výstupů ze vzdělávání v souladu s možnostmi žáků, které vyplývají z jejich speciálních vzdělávacích potřeb, jsou vedeny snahou využívat maximálně potenciál ke vzdělávání žáka při zachování pozitivní motivace ke vzdělávání s cílem přípravy pro život.“

Z výše uvedeného tedy plyne, že další úpravy obsahu a výstupů ze vzdělávání jsou v souladu s ustanovením školského zákona i vyhlášky č. 27/2016 Sb. podpůrnými opatřeními, která jsou školou poskytována jednotlivým žákům na základě doporučení ŠPZ.

2) Tvorba ŠVP/IVP ve školách/třídách zřízených podle §16 odst. 9 školského zákona pro žáky se sluchovým postižením

Dosažení souladu mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi žáků se sluchovým postižením, lze dosáhnout uplatněním právních předpisů a RVP v jejich současné podobě.

Při konstrukci ŠVP podle upraveného RVP ZV (2016) je nutné vzít v úvahu znění §16, odstavce 7 školského zákona: „Podpůrná opatření při vzdělávání dítěte, žáka a studenta, který nemůže vnímat řeč sluchem, se volí tak, aby bylo zajištěno vzdělávání v komunikačním systému neslyšících a hluchoslepých osob, který odpovídá potřebám dítěte, žáka nebo studenta.“ Jedná se tedy o volbu pro jednotlivého studenta vázanou na fakt, že nemůže vnímat řeč sluchem. § 16 odst. 7 školského zákona dále stanoví že: „Žákům a studentům vzdělávaným v českém znakovém jazyce se souběžně poskytuje vzdělávání také v psaném českém jazyce, přičemž znalost českého jazyka si tito žáci a studenti osvojují metodami používanými při výuce českého jazyka jako cizího jazyka.“ Z uvedeného plyne, že pro tu skupinu žáků a studentů, pro kterou je mateřským jazykem český znakový jazyk, platí, že nejsou vůbec vzděláváni v mluveném českém jazyce, ale pouze v psaném českém jazyce v podstatě jako v cizím jazyce. Pro tyto žáky také lze dovodit, ačkoli to zákonodárce výslovně neuvádí, ale plyne to z logiky právního předpisu, že nejsou vzděláváni ani v těch částech jiných vzdělávacích oborů, které se přímo váží na mluvenou formu českého jazyka (jako je například zpěv). Toto zohledňuje text RVP ZV v kapitole 8.3.

Z uvedeného lze odvodit, že pokud se jedná o ŠVP pro školu/třídu, kde jsou zařazeni pouze žáci, kteří se vzdělávají v českém znakovém jazyce, lze takovou úpravu provést v souladu s uplatněním výše uvedeného ustanovení školského zákona již v ŠVP. Pro školu/třídu, kde se vzdělávají žáci s různým charakterem sluchového postižení v jeho různých stupních, takovou obecnou úpravu ŠVP uplatnit nelze. U žáků se sluchovým postižením, lze v zákonem stanoveném případě upravit ŠVP i nad rámec úprav vymezených v RVP ZV. Další úpravy obsahu a výstupů ze vzdělávání jsou v souladu s ustanovením školského zákona i vyhlášky č. 27/2016 Sb. podpůrnými opatřeními, která škola poskytuje jednotlivým žákům na základě doporučení ŠPZ. Tím je dosahováno účelu, který plyne z textu RVP ZV (2016).

3) Tvorba ŠVP/IVP ve školách/třídách  zřízených podle §16 odst. 9 školského zákona pro žáky s mentálním postižením

Školy/třídy, které vzdělávají žáky podle ŠVP zpracovaného podle Přílohy 2 RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, uvedou svá ŠVP do souladu s upraveným RVP ZV (2016) do 1. 9. 2018.

Dle Infobalíčku MŠMT  školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s mentálním postižením zapracovávají do ŠVP kromě školních výstupů podle OV z RVP ZV (2016) minimální doporučenou úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření (MDÚ). Dvě úrovně školních výstupů v ŠVP lze využít při tvorbě IVP pro konkrétní žáky s lehkým mentálním postižením. Nižší úroveň (rozpracované MDÚ), představuje úroveň, kterou lze s využitím podpůrných opatření u jednotlivých žáků v IVP případně překročit. (Pro snížení administrativní náročnosti při tvorbě IVP pro konkrétního žáka je možné pro tvorbu IVP využít například export výstupů z ŠVP do IVP v rámci systému InspIS ŠVP, případně vkládat a upravovat školní výstupy do IVP v jiném editačním prostředí.)