Jak se změní jednotné zadání v oborech Ošetřovatel a Pečovatelské služby

Před letními prázdninami se v NÚV konaly další dvě porady, na nichž se sešli zástupci škol a společně s pracovníky NÚV posuzovali, jaké změny je třeba provést v jednotných zadáních pro obory Ošetřovatel a Pečovatelské služby. Zároveň bylo dohodnuto, kdo se na změnách bude podílet, v jakém termínu budou úpravy provedeny a předány školám k testování a připomínkám. 


Ošetřovatel

Porada k oboru vzdělání kategorie H Ošetřovatel se uskutečnila v Národním ústavu pro vzdělávání dne 19. června 2019. Zúčastnili se jí zástupci 25 zdravotnických škol z celé ČR a odborní pracovníci NÚV. Účastníci dospěli k těmto závěrům:

Písemná zkouška – revize obsahu banky úkolů

Za základní nedostatek považovali zástupci škol příliš široké zaměření úkolů v bance. Žáci v rámci tzv. hlavní otázky řeší řadu podotázek (např. diabetes melitus – charakteristika - projevy, příčiny vzniku, rizikové faktory… vše v jedné otázce). V důsledku toho obsáhle popisují záležitost, na kterou by bylo možné odpovědět velmi krátce a jednoznačně, pokud by bylo zadání otázek zjednodušeno a systematicky uspořádáno. Žáci pak zapomínají některý z jednotlivých bodů otázky řešit. Uvedené uspořádání úkolů také velmi komplikuje objektivitu hodnocení, hodnotiteli chybí jasná kritéria pro přidělování počtu bodů. Na základě diskuse byla navržena následující struktura banky:

Oblast

Obsah banky oboru

Zadání pro žáka

Počet

bodů

Čas

minuty

Somatologie

Obrázky z anatomie s popisy–žák vždy doplní 5 chybějících údajů k obrázku do připravené tabulky

1 obrázek

10

20

Ošetřovatelská péče

Složky s úkoly zaměřenými na jednu předmětnou oblast (např. CMP, Bolest)

1 složka

70

200

Test

Průřezové otázky z Pečovatelství

20 otázek

20

20

Celkem

   

100

240

-----------------------

Na poradě bylo dohodnuto, které školy budou mít na starosti jednotlivé části banky úkolů – Somatologii, Ošetřovatelskou péči a Další odborné otázky, ze kterých vytvoří testové otázky. Editorka oboru připraví další testové otázky ze zbývajících složek původně spadajících do Ošetřovatelské péče: Nemocný s poruchou vědomí, Péče o pomůcky, Psychologická problematika nemoci.   

Praktická zkouška

Zůstává v původním stavu, pouze přibyde jedno nové téma - Péče o nemocného s ischemickou chorobou srdeční.

Ústní zkouška

Zůstává v původním stavu, pouze ji všechny autorky přečtou a navrhnou témata vhodná k vyřazení, případně jiná aktuální témata.

Celkový přehled úprav

Ústní zkouška 

Pouze revize stávajících témat a případně návrh na vyřazení či doplnění

všechny autorky

Praktická zkouška

Vytvoření jednoho nového tématu

SZŠ Opava

Písemná zkouška

Somatologie – obrázek s popisem

OA, VOŠ a SZŠ, SOŠ Jihlava

Ošetřovatelská péče – předělávání složek

 • SZŠ a VOŠ Karlovy Vary,
 • SZŠ Opava,
 • SZŠ a VOŚ Liberec  

TEST

 • SZŠ Tábor
 • VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL Petrovce u Karviné
 • SZŠ a VOŠ Mladá Boleslav
 • Církevní SZŠ Brno

------------------------

Veškeré práce na tématech a úkolech musejí být ukončeny k 31. 1. 2020. 

Přepracované jednotné zadání bude zadáváno žákům ve školním roce 2019/2020.

 


Pečovatelské služby

Porada k tomuto oboru kategorie E se uskutečnila v NÚV dne 27. května 2019. Zúčastnili se jí zástupci 18 škol z různých krajů ČR, zástupkyně MŠMT, MPSV a NÚV. Účastníci se shodli na následujícím postupu:

Písemná zkouška – revize obsahu banky úkolů

 • Vyčištění banky úkolů

Autoři projdou stávající obsah a zašlou do NÚV kódy úkolů, které navrhují z banky vyřadit (z důvodu zbytečné podrobnosti, neaktuálnosti, chyb, apod.).

 • Založení revizní banky oboru s novou strukturou

V revizní bance budou probíhat všechny změny, které se začnou naostro používat u závěrečných zkoušek od června 2020. Na základě aktualizovaného RVP oboru Pečovatelské služby (duben 2019) budou závěrečné zkoušky tvořeny ze dvou třetin obsahem z Pečovatelství a zbývající třetina jedním ze čtyř obsahových okruhů Technologie – viz bod 3.

Revidovaná banka se tedy bude skládat z následujících oblastí:

 1. Pečovatelství – složky po 12 bodech, čas na řešení jedné složky – 24 minut
 2. Biologie – obrázky po 10 bodech, čas na řešení jednoho obrázku – 20 minut
 3. Volitelná oblast se čtyřmi podoblastmi
  1. Úklidové práce - složky po 12 ti bodech, čas na řešení jedné složky – 24 minut
  2. Příprava pokrmů - dtto
  3. Šití a opravy prádla a bytových doplňků - dtto
  4. Praní a žehlení prádla - dtto
  5. Praktický příklad – výpočty po 6 ti bodech, čas na řešení jednoho výpočtu – 27 minut
   1. Test – otázky s uzavřenou odpovědí po jednom bodu – čas na řešení testu – 25 minut

Téma vygenerované z banky pro žáka bude obsahovat 6 složek s úkoly z Pečovatelství (12 až 18 úkolů, 1 úkol z Biologie, 1 složku z Volitelné oblasti (2 až 3 úkoly), 1 Praktický příklad - výpočet, a Test s 25 uzavřenými otázkami.    

Práce autorů při revizi banky:

 • Zpracovávání nových složek, úkolů a otázek podle aktualizovaného RVP (např. se sociálně-právním obsahem)
 • Úpravy nevhodného bodování u některých úkolů – u Pečovatelství i všech dalších oblastí musí součet bodů za úkoly ve složce být vždy 12!
 • Revize zbytečného používání cizích výrazů, zjednodušování formulací otázek, zadávání otázek formou řešení problémových situací.
 • Posouzení potřebnosti obrázků z Biologie (dříve Pečovatelství-somatologie) a návrhy na zjednodušení – určování pouze 5 částí z obrázků.
 • U testu navrhnout k vyřazení všechny otázky, které nejsou z Pečovatelství, a také otázky formulované záporně.
 • Nebudou používány výpočty s haléři, zaokrouhlován bude celkový výsledek.

Praktická zkouška

Obsah zkoušky bude upraven, tak aby ho ze dvou třetin tvořilo Pečovatelství a z třetiny jeden ze čtyř obsahových okruhů Technologie. Délka praktické zkoušky bude pozměněna ze stávajících dvou dní po sedmi hodinách na celkově 10 hodin. Jeden den - 7 hodin -  Pečovatelství, druhý den - 3 hodiny - zkoušení ze zvoleného okruhu.

Ústní zkouška

Obsah zkoušky bude upraven tak, že ze tří stávajících odborných otázek musí být první dvě zaměřeny na Pečovatelství a třetí otázka na obsahový okruh z Technologie zvolený školou pro celé zkoušky. Autoři provedou revizi 38 témat ústní zkoušky z hlediska jejich potřebnosti pro výkon praxe, označí témata k vyřazení, přičemž zbývajících témat ústní zkoušky musí být nejméně 30.

 

Rozdělení prací mezi školy

Zkouška/oblast

Město (škola)

 

Ústní zkouška

Hradec Králové

30 témat

Ústní zkouška

Vyšehrad (Praha 3)

 

Praktická zkouška

Vyšehrad (Praha 3)

10 témat

Praktická zkouška

Mikulov

 

Test

Mikulov

vyčištění testu

Test

Příbram IV

 

Banka - pečovatelství

Kyjov

každá 14 složek

Banka - pečovatelství

Lipová - lázně

 

Banka - pečovatelství

Kelč

 

Banka - pečovatelství

Příbram IV

 

Banka - pečovatelství

Mikulov

 

Banka - biologie

Vyšehrad (Praha 3)

14 obrázků

Banka - biologie

Hořice

 

Banka - biologie

Příbram IV

 

Banka - praktický příklad

Chomutov

14 výpočtů

Banka - úklidové práce

Hradec Králové

8 složek

Banka - úklidové práce

Kelč

 

Banka - příprava pokrmů

Hradec Králové

14 složek

Banka - příprava pokrmů

Kelč

 

Banka - šití

Kyjov

8 složek

Banka - praní a žehlení

Kyjov

8 složek

Vzhledem k rozsahu změn se na podzim 2019 uskuteční druhá pracovní schůzka škol vyučujících Pečovatelské služby za účelem závěrečné úpravy banky úkolů a jejího finálního schválení.

Veškeré práce na tématech a úkolech musejí být ukončeny rovněž k 31. 1. 2020.