Jak školy hodnotily témata závěrečných zkoušek

Po skončení červnového termínu závěrečných zkoušek měly školy možnost vyjádřit se k úrovni témat jednotného zadání. Dotazník vyplnilo 221 škol, které vyučují učební obory, tedy 44,2 %. Z toho 193 škol nemělo k tématům připomínky nebo napsalo kladný komentář. Kriticky se vyjádřilo k jednomu nebo více tématům 28 škol, tedy cca 12 procent z těch, které zpětnou vazbu vyplnily.  

Zpětná vazba k tématům letos neobsahuje připomínky týkající se písemné zkoušky v 39 oborech, které už mají banku úloh. V nich mohli žáci skládat písemky buď na počítačích, nebo nadále na papíře - všem byla ale témata vygenerována z banky úloh. Vyhodnocení e-zkoušky se v současnosti připravuje.

Připomínky škol mají nejrůznější charakter. Velká část z nich letos směřovala k otázkám ze světa práce. Ty byly v minulém období aktualizovány a získaly také novou formální úpravu. Každá otázka nyní obsahuje několik podotázek, které mají sloužit jako vodítko pro zkoušení žáka. V žádném případě nemá jít o větší náročnost zkoušení z tohoto okruhu. O otázkách ze světa práce proto píšeme více v samostatném článku s názvem: „Aktualizované otázky ze světa práce většinu škol nijak nezaskočily“.

Další část připomínek se týkala formulací otázek a použitých pojmů, které učitelům připadají v některých případech příliš náročné. Např. Výchovný ústav, SVP a SŠ Jindřichův Hradec se vyjádřil k oboru Provozní služby takto: "Je příliš složité pro žáky vysvětit rozdíl mezi jednotlivými úklidy, lepší formulace otázky by byla vyjmenovat jednotlivé úkony při úklidu denním, týdenním, popř. generálním."

V řadě případů šlo v připomínkách také o opravu drobných chyb v zadání nebo v hodnocení. Např. VOŠ a SŠ hotelová SČMSD Pelhřimov upozorňuje na nesrovnalost v oboru Cukrář: „V pokynech pro realizaci SOP je uvedeno, že se při obhajobě práce bude hodnotit prezentace v cizím jazyce. Bodově však nijak rozpracováno není.“

Potřebná je častější obměna témat

Pedagogové v některých oborech požadovali častější obměnu témat jednotných zadání. Např. Střední odborné učiliště včelařské Nasavrky se takto vyjádřilo k oboru Včelař: „Doporučujeme zařadit na nový školní rok nová témata - pokud se několik let opakuje 11 témat, i přes to, že ředitel vybírá, jsou pro žáky známá témata z minulých let. Zároveň doporučujeme zařadit témata reagující na současnou situaci ve včelařství, změny v zemědělství, legislativě atd. Popřípadě některá témata upravit, aby tyto změny postihovaly.“

Některé komentáře se týkaly pojetí závěrečných zkoušek v tom kterém oboru. Např. SPŠ stavební, Valašské Meziříčí napsala k oboru Tesař: „Široký obsah některých otázek a tomu neodpovídající počet bodů.“ SOŠ stavební Karlovy Vary si o oboru Stavební práce myslí: „Všechna témata jsou oproti zedníkům příliš náročná.“ SŠ gastronomie a služeb Nová Paka zase kritizuje obor Kuchař-číšník: „Všechna jídla smažená, z hlediska výživy zcela nevhodná.“ Podobně OA,HŠ a SOŠ Turnov: „V praktické zkoušce nejsou využity sezónní suroviny, doporučujeme obměnit sestavu pokrmů, které se stále opakují, nejsou dodržována gastronomická pravidla.“

Často se také objevovalo upozornění na příliš velkou složitost zpětné vazby. Faktem je, že pro školní rok 2017/2018 chystá NÚV zjednodušení formuláře pro školy.

Hodnocení škol se často rozchází

Zajímavé je, jak se hodnocení těch samých témat mnohdy liší. Např. u oboru Mechanik opravář motorových vozidel napsalo Gymnázium, SOŠ ekonomická a SOU Kaplice: „Se všemi vybranými tématy maximální spokojenost.“ SOU Nové Strašecí naopak: „Neodpovídající množství úkonů na jednotlivých pracovištích v časové dotaci, která je pro ně určena. Pro žáky extrémně stresující.“ VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice napsaly: „Stupnice hodnocení praktické zkoušky byla příliš benevolentní.“ Konečně SPŠ Ostrov zpracovala obsáhlé vyjádření: "Se zpracováním podkladů jsme spokojeni. Časová náročnost je podle nás odpovídající zadaným úkolům. Jako škola máme též i odpovídající vybavení k úspěšné realizaci. Známky byly v celém rozsahu tudíž i tabulku hodnocení považujeme za dobře nastavenou. Co se týká jednotlivých úkolů, navrhujeme změnu úkolu č. 1. Nastavení předstihu zážehu s kontaktním zapalováním. Chápeme, že je to základ a vychází se z RVP, ale v dnešní době sehnat takové vozidlo začíná být problém. Navrhujeme znění ´Kontrola a nastavení předstihu zážehu´. Celkově nám praktická zkouška dle JZZZ velice vyhovuje."

V dotaznících zaznívá i pochvala

Např. SŠ stavební Jihlava se vyjádřila k oboru Tesař: „Všechny otázky zpracovány přehledně a srozumitelně. Díky.“ Pochvalou reagovalo také SOU Domažlice k oboru Obráběč kovů: "Všechna témata, která jsme vybrali pro zkoušku, hodnotím výborně. Velice kladně hodnotím náhodně vygenerovaná témata u oboru Kadeřník a doporučuji stejným způsobem realizovat i ostatní zkoušky u jiných oborů. Tím se myslí písemná a ústní zadání. Praktická zkouška by měla zůstat volitelná stávajícím způsobem."

Všechny připomínky budou předány editorům jednotných zadání. Ti musí, společně s autory témat, rozhodnout, jak na ně reagovat. Složité rozhodování bude v případech, kdy se stanovisko škol k jednotlivým tématům rozchází. V každém případě ale všechny školy dostanou vyrozumění, jak byla jejich připomínka vypořádána.