Jaké výsledky přineslo testování bank úkolů

Od 21. 1. do 15. 2. 2019 měly školy možnost otestovat si systém elektronické písemné zkoušky. Do testování byly zařazeny banky úkolů oborů vzdělání, které jsou poprvé zveřejněny k závěrečným zkouškám ve školním roce 2018/2019, dále obory, kde proběhla významná revize banky úkolů. Banky úkolů jsou předpokladem k tomu, aby žáci mohli písemnou zkoušku skládat na počítači.


Testování na přelomu ledna a února 2019 se týkalo těchto 11 oborů vzdělání:

23-51-H/01 Strojní mechanik

23-52-H/01 Nástrojař

23-56-H/01 Obráběč kovů

26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud

26-59-H/01 Spojový mechanik

31-58-H/01  Krejčí

41-52-E/01  Zahradnické práce

41-52-H/01  Zahradník

41-55-H/01  Opravář zemědělských strojů

53-41-H/01  Ošetřovatel

66-51-E/01  Prodavačské práce

  • Možnosti testování využilo 124 škol ve všech nabízených oborech, zúčastnilo se ho 2 587 žáků. Připomínky poslalo 19 škol za 11 oborů. Podrobněji viz Testovani_prehled.docx Testovani_prehled.docx (12,97 KB)
  • Na základě připomínek jsme opravili chyby, změnili formulace či bodování úkolů apod. Otestované a na základě připomínek opravené banky úkolů byly na začátku března zveřejněny spolu s jednotnými zadáními pro rok 2018/2019.

Banky úkolů strojírenských oborů - Strojní mechanik, Nástrojař a Obráběč kovů - vytvářely autorské týmy čtyři roky.  Dne 25. 9. 2018 se v NÚV konala porada škol uvedených oborů, na které bylo domluveno, že vytvořené banky úkolů budou revidovány. Cílem bylo sjednotit ve všech třech oborech názvy oblastí a jejich bodové hodnocení (celkem 150 bodů, test 30 bodů) a zařadit úkoly společného základu oborů. Banka úkolů tak ve všech třech oborech obsahuje následující oblasti: Technická dokumentace, Rozbor uložení, Druhy uložení, Technické materiály, Technologický postup, Technické výpočty, Další odborné otázky a Test.            

Školy ve svých připomínkách upozorňovaly, že v případě písemné zkoušky na počítači bude žákům dělat potíže vytvoření technického výkresu v grafickém editoru. Na základě této informace byl úkol z technické dokumentace změněn tak, že žáci budou výkres (náčrt) zpracovávat na výkresovém listu, a to i tehdy, když budou zkoušku skládat na počítači. 

Banka úkolů pro obor Elektrikář – silnoproud následuje banku oboru Elektrikář, která byla spuštěna již loni. V obou těchto oborech se tedy témata generují z banky úkolů, nicméně charakter úloh, tj. náročnost schémat, je vhodnější pro skládání zkoušky na papíře. Pět škol ve svých připomínkách upozorňovalo na přílišnou náročnost pro žáky učebního oboru, některé otázky podle nich nepatří do oborového základu a neměly by být tudíž do banky zařazeny. Editorka zadání banku na základě připomínek upravila.                                                                    

Banka úkolů se tedy skládá z pěti oblastí a z testu: Základní úkol 1 (zakreslení elektroinstalace nebo stykačová úloha), Základní úkol 2 (výpočty – úbytek napětí, impedanční smyčka, výpočty průřezů; výkony…), Základní úkol 3 (popis technologického postupu, umístění rozvaděče, popis měření izolačního odporu…). V oblastech 4 a 5 si škola může zvolit jedno ze tří zaměření. Zaměření Přípojky, Distribuční soustava a Distribuční schémata budou volit školy, které připravují žáky pro rozvodné společnosti. Pro ostatní školy jsou připraveny úkoly „bez zaměření“.

Dokončení banky úkolů pro obor Spojový mechanik předcházela (16. 10. 2018) porada se čtyřmi školami, které obor učí. Výsledkem provedené revize jsou úkoly rozdělené do pěti oblastí: Kabely, Sítě, Měření, Zařízení a Elektrotechnika. K bance úkolů nebyly žádné připomínky.

Banka úkolů pro obor Krejčí byla představena šesti školám vyučujícím tento obor na poradě v NÚV 30. 1. 2019. Zásadní změnou je, že z písemné zkoušky byly vyčleněny úkoly z konstrukce oděvů. Ty byly převedeny do samostatné odborné práce, která byla nově zařazena do jednotného zadání. Banka má zaměření na dámské a pánské oděvy. V obou zaměřeních jsou úkoly rozdělené do pěti oblastí: Oděvní materiály, Oděvní stroje a zařízení, Oděvní technologie, Ekonomika, Další odborné úkoly. Právě v poslední oblasti našla jedna škola drobné nepřesnosti, které byly vzápětí odstraněny. Jiné připomínky nebyly vzneseny.

O důkladné revizi banky úkolů oboru Zahradník bylo rozhodnuto na poradě škol 25. 10. 2018. Úkoly ve dvou zaměřeních - Zahradník a Krajinář - byly aktualizovány a doplněny nové. Nyní jsou v bance jednak oblasti specifické pro dané zaměření a kromě toho oblasti společné pro obě zaměření (Zahradnická výroba, Květinářství, Sadovnictví a Vazačství a Test). K bance úkolů měly čtyři školy připomínky, jedna škola informovala, že si vyzkoušeli zkoušku na počítači - ke spokojenosti žáků. Podle připomínek bylo upraveno bodování některých otázek, jiné otázky byly přeformulovány či zjednodušeny.

Na poradě k jednotnému zadání oboru Opravář zemědělských strojů, která proběhla v NÚV 6. 11. 2018, školy připomínkovaly náročnost úloh vygenerovaných z banky. Tu považují za největší z oborů vzdělání, které vyučují. Banka úkolů byla proto zrevidována tak, aby se z každé oblasti generoval menší počet úkolů. Tím se náročnost snížila, přičemž zůstaly zastoupeny všechny oblasti - Motorová vozidla, Zemědělské stroje, Technologie, Technologické postupy a Test.

Banka úkolů Ošetřovatel byla zařazena do testování na přání jedné školy, nejedná se o banku novou. Nezaznamenali jsme žádnou připomínku.

Zahradnické práce jsou oborem kategorie E, kde se vzdělávají převážně žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními. Úkoly pro písemnou zkoušku jsou formulovány méně náročně, obsahují názorné obrázky a náčrtky. Banka úkolů má dvě zaměření: Zahradnické práce a Sadovnictví a květinářství. V obou zaměřeních jsou úkoly rozděleny do dvou oblastí: oblast Zahradnické práce, charakteristika a pěstování rostlin a oblast Doplňkové zahradnické činnosti. Součástí banky je test. Z reakcí tří škol, které poslaly připomínky, vyplynulo, že kladou důraz zejména na formulaci otázek způsobem, který je přiměřený žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Skládání zkoušky na počítači školy vítají.

Z devíti škol, které testovaly banku úkolů v oboru Prodavačské práce, poslala připomínky pouze jedna. Uvádí, že v porovnání s ostatními obory kategorie E, které učí, je banka úkolů příliš rozsáhlá. Je pravdou, že banka obsahuje na 800 úkolů rozdělených do oblastí Zbožíznalství, Paragon a výpočty, Reklamační list a výpočty, Prodejna, Formy prodeje, Obchodní operace, Typy prodejen, Dodavatelé, Škody a odpovědnost, Inventarizace a Test. Budeme netrpělivě očekávat zpětnou vazbu ze škol po červnových závěrečných zkouškách. Podle ní rozhodneme, zda a jak se banka úkolů zde bude měnit.