Původním účelem informačního bloku Nadání a nadaní  bylo poskytnout návštěvníkům tohoto webu soubornou informaci z oblasti nadání a péče o nadané. V současnosti jsou však s ohledem na existenci portálu www.talentovani.cz aktualizovány převážně informace přímo související se zaměřením NÚV.


Skupina krajských metodiků péče o nadané – pedagogů 


Zatímco vzdělávání žáků se zdravotním postižením, specifickými poruchami učení či sociálním nebo kulturním znevýhodněním jsme zvyklí v našich školách věnovat již tradičně zvýšenou pozornost, problematika nadání a nadaných žáků dosud není v popředí zájmu širší pedagogické veřejnosti. Přitom i nadaní žáci často vyžadují specifické vzdělávací přístupy, jejichž plánování a začleňování do výuky je náročné a často stojí nad rámcem běžných povinností a problémů, se kterými se každý učitel denně potýká.  

Mimořádné nadání se může projevovat mimořádnými výkony ve většině nebo více oblastech vzdělávání, ale také jako zvýšený zájem, tvořivost nebo prokazování nadprůměrných znalostí a/nebo dovedností pouze v určité odborné oblasti. Specifický typ nadání také mnohdy souvisí s vybraným oborem odborného vzdělání. Proto je důležité umět nadání žáka rozpoznat, podchytit a soustavně rozvíjet jak v rámci všeobecného vzdělávání,  tak ve středních odborných školách a učilištích.

Abychom mohli věnovat nadaným žákům potřebnou péči a pozornost, musíme být s problematikou nadání a nadaných seznámeni z různých hledisek. Jedná se zejména o potřebný vhled do oblasti vyhledávání nadaných a diagnostiky nadání, o znalost specifických přístupů vhodných pro jejich vzdělávání a připravenost uplatňovat je ve výuce. Důležitá je rovněž orientace v možnostech zájmové činnosti a mimoškolních aktivit, na jejímž základě lze žákům i rodičům poskytovat vhodné tipy pro rozvoj nadání ve volném čase. Součástí péče o nadané je také poskytování služeb pedagogicko-psychologického, profesního a kariérového poradenství.

minimetodika Dítě a nadání – předškolní období
Nadání v  předškolním období si můžeme představit jako soubor vloh a schopností, které umožňují dítěti dosáhnout ve srovnání s vrstevníky nadprůměrných výkonů v určité oblasti nebo více oblastech činností. Jak rozpoznat projevy nadání? Jak bojovat s mýty a předsudky o nadaných?
mimimetodika ke stažení mimimetodika ke stažení (907,69 KB)