Nástroje hodnocení kvality

Nástroje hodnocení kvality v oblasti dalšího vzdělávání lze rozdělit do tří základních skupin:

  • Nástroje pro hodnocení kvality vzdělávacích programů.
  • Nástroje pro hodnocení kvality vzdělávacích institucí.
  • Nástroje pro hodnocení kvality lektorů dalšího vzdělávání.

Nástroje pro hodnocení kvality vzdělávacích programů

Akreditace

Vzdělávací instituce, které chtějí získat akreditaci pro svůj vzdělávací program, musí o jeho obsahu, metodách, formě a dalších náležitostech předložit určité požadované dokumenty, které posuzuje akreditační komise.

Poměrně velká část vzdělávacích programů prochází akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Pro určité vybrané obory a kvalifikace udělují akreditace i jiná ministerstva, např. Ministerstvo práce a sociálních věcí pro oblast sociální práce, Ministerstvo zdravotnictví pro oblast nelékařského zdravotnického personálů či Ministerstvo vnitra pro oblast úředníků.

Ačkoliv je akreditace spíše formálním procesem, získaná akreditace může být určitou známkou kvality vzdělávacího programu. Nejvýznamnější praktický dopad akreditací je při realizaci rekvalifikačních programů, které formou výběrových řízení vyhlašují krajské pobočky Úřadu práce ČR. Akreditace je v tomto případě podmínkou.

Národní soustava kvalifikací (NSK)

NSK obsahuje několik set tzv. profesních kvalifikací, které jsou definovány svými hodnoticími standardy, podle nichž probíhají zkoušky uchazečů o příslušné kvalifikace. Tyto kvalifikace a jejich standardy popisují zástupci zaměstnavatelů sdružení v tzv. sektorových radách, aby odpovídaly požadavkům trhu práce.

Vzdělávací program pro oblast, kde je schválená profesní kvalifikace, získá akreditaci jen tehdy, je-li zakončen zkouškou z této profesní kvalifikace.

Právní předpisy stanovující podmínky získání odborné způsobilosti

Pro mnoho pracovních činností, zejména takových, kde jsou zvýšená bezpečnostní rizika, jsou pro pracovníky, kteří je vykonávají, stanoveny požadavky a podmínky na jejich odbornou způsobilost.

Tyto požadavky jsou stanoveny v různých zákonech nebo resortních vyhláškách a mají různou formu. Většinou stanovují povinnost složení zkoušky nebo absolvování vzdělávacího programu v určeném rozsahu a obsahu, případně dokonce obojího, Někdy i konkretizují obsah vzdělávacího programu či zkoušky.

 

Nástroje pro hodnocení kvality lektorů dalšího vzdělávání

Profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací

Nejvýznamnějším nástrojem hodnocení lektorů je profesní kvalifikace NSK Lektor dalšího vzdělávání. Na tvorbě jeho standardu se podílel tým odborníků z oblasti kvality dalšího vzdělávání s dlouholetými zkušenostmi s managementem dalšího vzdělávání i vlastní lektorskou činností. Kdo chce získat osvědčení o profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání, musí složit zkoušku podle hodnoticího standardu této kvalifikace.

Hodnocení kvality lektorů podle normy ISO 17024

Možným, ale nepříliš užívaným nástrojem je možnost certifikace lektorů a dalších pracovníků vzdělávací instituce podle normy ČSN EN ISO 17024, která se zabývá certifikací osob. Akreditačním orgánem při tuto oblast je v ČR Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIIA).

Další možnosti rozvoje kvality lektorů

Kromě osvědčení o profesní kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání existují i další možnosti získání či prohloubení kvalifikace lektorů.

Celá řada vzdělávacích institucí pořádá pro rozvoj kvality lektorské práce vzdělávací programy zaměřené na rozvoj lektorských dovedností. Příkladem může být dřívější Certifikovaný kurz lektorů vzdělávání dospělých, nyní nahrazený kurzem Profesionální lektor, který organizuje Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR. Některé kurzy dokonce vedou i k získání profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání.

Zcela specifické systémy hodnocení kvality jsou rozpracovány v dalších oborech vzdělávání a rozvoje dospělých, mezi jinými:

Krom uvedených existují i mezinárodní či oborové certifikační a akreditační mechanismy.

Nástroje pro hodnocení kvality vzdělávacích institucí

Hodnocení kvality podle normy ISO 9001

Možným, ale nepříliš užívaným nástrojem je možnost certifikace lektorů a dalších pracovníků vzdělávací instituce podle normy ČSN EN ISO 17024, která se zabývá certifikací osob. Akreditačním orgánem při tuto oblast je v ČR Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIIA).

Hodnocení kvality auditem QFOR

Qfor je modulární systém hodnocení a certifikace kvality vzdělávacích a poradenských institucí, založený na analýze spokojenosti jejich klientů a / nebo na analýze jejich procesů a zdrojů.

Qfor v sobě zahrnuje dva přístupy k hodnocení, které mohou být aplikovány společně nebo každý zvlášť.

  • Audit procesů a zdrojů: Jak instituce pracuje, jaké má k dispozici zdroje a jak s nimi nakládá ?
  • Audit spokojenosti zákazníků: Byli dosavadní zákazníci spokojeni a jak hodnotí klíčové aspekty poskytnutých služeb ?

Audit byl vyvinut s podporou Evropské komise v rámci programu Leonardo da Vinci a je realizován v Belgii, Španělsku, Francii, Itálii, Portugalsku a v České republice.

Hodnocení kvality auditem CAF

Model CAF (Common Assessment Framework; Společný hodnotící rámec) byl zpracován Evropským institutem pro veřejnou správu (EIPA) jako nástroj pro zvyšování kvality organizací veřejné správy v Evropě. Tento model je volně šiřitelný nástroj za jehož použití se nemusí platit žádný licenční poplatek. Obsahuje soubor devíti kriterií, která umožňují provést sebehodnocení organizace. Kritéria se dělí do dvou kategorií – předpoklady organizace (vedení, management lidských zdrojů, strategie a plánování, partnerství a zdroje) a výsledky organizace (vztah k zákazníkům/občanům, vztah k pracovníkům, vztah ke společnosti, klíčové výsledky činnosti a výkonnosti). Každé kriterium obsahuje další subkriteria (celkem 28), která se bodují dle panelů hodnocení. Pro objektivnější hodnocení jsou ke každému subkriteriu uvedeny příklady. Výsledky sebehodnocení slouží pro management jako zdroj informací o silných a slabých stránkách úřadu a dále mohou posloužit pro benchmarking a zvyšování kvality jako takové.

V ČR se aplikuje zejména ve správních úřadech či školách.

Hodnocení kvality prostřednictvím ratingu vzdělávacích institucí

Rating vzdělávacích institucí je unikátním nástrojem, který myšlenkově vzniknul na půdě Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR a byl později rozpracován v rámci projektu MŠMT a Národního ústavu pro vzdělávání. Cílem bylo vytvořit srozumitelný systém pro využití zákazníky z privátního i veřejného sektoru, který by jasně odlišil kvalitu od nekvality. Zákazník by tedy měl mít možnost vybrat si na trhu vzdělávací instituci odpovídající jeho potřebám. Samozřejmě jedním z neopominutelných cílů je i podpora rozvoje vzdělávání dospělých.

Více informací o ratingu v samostatné části tohoto webu.