Obecné informace

Základní vzdělávání se uskutečňuje na základní škole (devítiletý program), základní škole speciální (desetiletý program), na nižším stupni víceletých gymnázií a konzervatoří v osmiletém oboru vzdělání tanec.

Základní vzdělávání lze na prvním stupni uskutečňovat také formou individuálního vzdělávání - § 41 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Základní vzdělávání je definováno školským zákonem, zejména § 44 a následujícími, které vymezují základní vzdělávání, jeho cíle a náležitosti průběhu tohoto vzdělávání.

Žák získá základní vzdělání absolvováním vzdělávacího programu podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání platný od 1. 9. 2010; dne 12. 1. 2012 byl opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy RVP ZV doplněn o "Standardy základního vzdělávání"). Toto vzdělání opravňuje k postupu do středního vzdělávání. Pro osoby, které nezískaly základní vzdělání, může základní a střední škola po projednání se zřizovatelem a krajským úřadem organizovat v souladu s rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání kursy pro získání základního vzdělání. (§ 55, odst. 3 školského zákona)

Absolvováním vzdělávacího programu podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Základní škola speciální žák získá základy vzdělání, které mu umožňují dále se vzdělávat na praktické škole jednoleté nebo dvouleté. Vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, žáků se souběžným postižením, s více vadami a autismem se zpravidla realizuje v základních školách speciálních.