Otázky ze světa práce

Otázky ze světa práce jsou součástí ústní části závěrečných zkoušek. V roce 2016 byly aktualizovány, aby lépe odpovídaly podmínkám na trhu práce a potřebám škol. Existují dvě sady otázek ze světa práce - pro obory kategorie H a E.

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H

Úřad práce

Kde je ve Vašem okolí úřad práce? Kdy se tam obrátíte o pomoc? Jaké služby úřady práce nabízejí?

 • Kde se ve Vašem okolí nachází úřad práce?
 • Popište služby, které úřad práce nabízí.
 • Vysvětlete pojem rekvalifikace a uveďte, kdo rekvalifikaci platí. Jak Vám může při rekvalifikaci pomoci úřad práce?

Vyhledávání zaměstnání

Popište možnosti hledání zaměstnání – kde a jakými způsoby budete hledat zaměstnání?

 • Uveďte možnosti získání informací o volných pracovních místech.
 • Znáte nějaké noviny nebo webové stránky s nabídkou volných míst?
 • Popište úkoly a význam úřadů práce.

Uplatnění v profesi

Kde (ve kterých firmách nebo podnicích) je možné uplatnit Vaši profesi? Víte, jaké jsou běžné nástupní podmínky absolventů Vašeho oboru do zaměstnání?

 • Uveďte některé konkrétní firmy (podniky) ve Vašem okolí nebo v ČR, kde je možné uplatnit Vaši profesi.
 • Víte, co jsou zaměstnanecké výhody?
 • Uveďte alespoň tři příklady zaměstnaneckých výhod, které konkrétní podnik/firma svým zaměstnancům nabízí.

Uplatnění mimo profesi

Co byste podnikl/a, kdybyste po škole nenalezl/a uplatnění v oboru a potřeboval/a pracovat?

 • Uveďte příklady prací, které lze vykonávat bez odborného vyučení.
 • Znáte některé firmy, u kterých byste mohli tzv. nekvalifikovanou práci vykonávat?
 • Kterou firmu byste si vybral/a Vy sám/sama, a proč?

Strukturovaný profesní životopis

Uveďte svůj zjednodušený strukturovaný životopis.

 • V jakých případech budete strukturovaný životopis využívat?
 • Jak byste strukturovaný životopis zpracoval/a?
 • Ke zpracování strukturovaného životopisu lze využít formuláře - kde je získáte?

 

Přijímací pohovor

Jak se jako uchazeč o zaměstnání připravíte na přijímací pohovor? Co bude o Vás zajímat Vašeho případného zaměstnavatele a co byste o zaměstnání ve vybraném podniku měl/a vědět Vy?

 • Jaké informace si před pohovorem o zaměstnavateli zjistíte?
 • Co bude při pohovoru o Vás případného zaměstnavatele zajímat?
 • Na co byste se měl/a při pohovoru zaměstnavatele zeptat?

Vznik pracovního poměru

Popište postup při uzavírání pracovního poměru. Jaká má zaměstnanec práva a povinnosti vyplývající
z pracovního poměru?

 • Vysvětlete pojmy motivační dopis, nábor, konkurz a přijímací pohovor.
 • O čem musí zaměstnavatel informovat zaměstnance před vznikem pracovního poměru?
 • Může zaměstnanec při uzavírání pracovní smlouvy požadovat její doplnění či pozměnění?

Základy pracovního práva

Vysvětlete tyto pojmy pracovního práva: zkušební doba, dovolená, pracovní doba, přestávky v práci.

 • Kde najdete informace o zkušební době, k čemu tato doba slouží a jaká je její obvyklá délka?
 • Jaká je minimální roční délka dovolené stanovená zákonem, jaký vliv má nástup do práce v průběhu roku na dovolenou?
 • Jaká je základní délka pracovní doby? Jak dlouho může pracovník podle zákona pracovat bez přestávky, pokud je nezletilý a zletilý? Jaká je nejkratší délka přestávky na jídlo a oddech?

Pracovní smlouva

K čemu slouží pracovní smlouva, kdo ji uzavírá a jaké jsou její povinné náležitosti? Uveďte příklady dalších ujednání, která byste si mohl/a sjednat v pracovní smlouvě.

 • Proč se uzavírá pracovní smlouva? Jakou formou se uzavírá a kdo ji podepisuje?
 • Co vše musí pracovní smlouva povinně obsahovat a co se stane, pokud v ní některá z těchto náležitostí chybí?
 • Co dalšího byste si mohl/a při uzavírání pracovní smlouvy sjednat?

Skončení pracovního poměru

Jakým způsobem může skončit pracovní poměr zaměstnanec? Jakým způsobem může skončit pracovní poměr zaměstnavatel?

 • Uveďte nejčastěji používané způsoby skončení pracovního poměru.
 • Jaké znáte způsoby skončení pracovního poměru ze strany zaměstnance?
 • Jaké znáte způsoby skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele?

Podpora v nezaměstnanosti

Kdy získáte právo na pobírání podpory v nezaměstnanosti? Kde budete o podporu žádat?

 • Jaké jsou podmínky přiznání podpory v nezaměstnanosti?
 • Kam se obrátíte se žádostí o poskytování této podpory?
 • Kde to v okolí Vašeho bydliště je?

 

Práce konaná mimo pracovní poměr

Jaké znáte způsoby práce konané mimo pracovní poměr? Jaká jsou rizika práce „na černo“?

 • Jaké znáte způsoby práce konané mimo pracovní poměr?
 • Co tyto dohody přináší za výhody a komu?
 • Uveďte rizika práce „na černo“.

Hrubá a čistá mzda

Co víte o mzdě, jaký je rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou?

 • Jak zaměstnavatel určí hrubou mzdu zaměstnance?
 • Popište rozdíl mezi mzdou hrubou a čistou.
 • Stručně charakterizujte tři základní srážky ze mzdy.

Sociální a zdravotní pojištění (SZP)

Jaká je podstata sociálního a zdravotního pojištění, k čemu jsou určena? Jaký je mezi nimi rozdíl? Kdo všechno se na jejich platbě podílí?

 • Kdo sociální a zdravotní pojištění platí?
 • Komu se odvádí sociální pojištění a proč?
 • Komu se odvádí zdravotní pojištění a proč?

Daně

Proč se odvádějí daně? Vysvětlete hlavní funkce daní v České republice.

 • Popište důvody výběru daní.
 • Vysvětlete pojem státní rozpočet a uveďte, jak jej ovlivňují daně.
 • Uveďte příklady daní vybíraných v ČR.

Přímé a nepřímé daně

Jaký je rozdíl mezi daněmi přímými a nepřímými? Uveďte příklady z obou skupin.

 • Vysvětlete rozdíl mezi daní přímou a nepřímou.
 • Vyberte si jednu z přímých daní a stručně ji popište.
 • Vyberte si jednu z nepřímých daní a stručně ji popište.

Podnikání v oboru, živnost

Lze ve Vašem oboru samostatně podnikat? Jaké jsou základní podmínky pro podnikání dle živnostenského zákona?

 • Vysvětlete možnosti podnikání v ČR.
 • Vysvětlete všeobecné podmínky pro získání živnostenského oprávnění.
 • Uveďte, jak se dělí živnost podle vzniku živnostenského oprávnění.

Právnické osoby

Co je právnická osoba? Jaké typy znáte? Uveďte základní podmínky pro založení s.r.o.

 • Definujte pojmy právnická osoba a právní osobnost.
 • Vyjmenujte typy právnických osob.
 • Uveďte základní podmínky pro založení s.r.o.

Finanční úřad

Čím se zabývá finanční úřad? Ve kterých případech s ním přijdete do kontaktu ve svém pracovním a osobním životě?

 • Vysvětlete náplň práce finančních úřadů.
 • Uveďte, kdy a proč se podnikatelé na finanční úřad obracejí. Co je daňové přiznání?
 • Uveďte příklady situací, kdy musíte jednat s finančním úřadem v osobním životě.

Rodinný rozpočet

Jaké jsou běžné nejdůležitější výdaje domácnosti? Sestavte jednoduchý rodinný rozpočet?

 • Vyjmenujte nejčastější příjmy a výdaje domácnosti.
 • Co je operativní a dlouhodobá finanční rezerva?
 • Proč by tyto rezervy rodina měla vytvářet?

Spotřebitelské úvěry

V jakých případech je vhodné žádat o poskytnutí půjčky/úvěru? K čemu byste využil/a spotřebitelský úvěr? Uveďte příklady institucí, které poskytují půjčky/úvěry.

 • Kdy je rozumné žádat o spotřebitelský úvěr?
 • Popište jednu z forem spotřebitelského úvěru – „kreditní karta“ a vysvětlete její bezpečné používání.
 • Uveďte instituce, které poskytují spotřebitelské úvěry.

Hypoteční úvěry

Co je hypoteční úvěr? K čemu byste jej využil/a?

 • Na co byste využil/a hypoteční úvěr?
 • Čím je podmíněno získání hypotečního úvěru?
 • Jaké je hlavní riziko hypotečního úvěru?

Bankovní služby

Jaké znáte bankovní služby? Jsou při uzavírání kupní či úvěrové smlouvy důležité všeobecné obchodní podmínky? Jaké nebezpečí plyne ze života „na dluh“?

 • Uveďte příklady bankovních služeb.
 • Co jsou všeobecné obchodní podmínky a kde je získáte? Jsou při uzavírání kupní či úvěrové smlouvy důležité? Proč?
 • Jaké nebezpečí plyne ze života „na dluh“?

Hotovostní a bezhotovostní platby

Vyjádřete rozdíl mezi platbou v hotovosti a bezhotovostním platebním stykem. Vysvětlete rozdíl mezi debetní a kreditní platební kartou; formy ovládání bankovního účtu „na dálku“.

 • Popište rozdíl mezi hotovostní platbou a bezhotovostním platebním stykem.
 • Jaký je rozdíl mezi debetní a kreditní platební kartou? Jak lze využívat platební karty?
 • Uveďte možnosti, jak lze ovládat bankovní účet „na dálku“.

Exekuce a osobní bankrot

Co je soudní platební rozkaz a kdy jej můžete obdržet? Jak byste řešil/a situaci, kdyby Vám hrozila exekuce? Vysvětlete podstatu osobního bankrotu.

 • Kdy můžete obdržet soudní platební rozkaz a co to pro Vás znamená?
 • Vysvětlete pojem exekuce a uveďte, kde jsou stanovena práva a povinnosti exekutora a povinného. Uveďte příklady věcí, které Vám exekutor nesmí zabavit a proč.
 • Uveďte, co je osobní bankrot a jaké podmínky musí dlužník splnit, aby mu byl osobní bankrot povolen.

Pojištění majetku a osob

Proč je důležité pojištění majetku a osob? Jaká majetková pojištění a pojištění osob znáte?

 • Vysvětlete účel pojištění.
 • Vyjmenujte a popište typy majetkových pojištění.
 • Vyjmenujte pojištění, která řadíme mezi pojištění osob.

BOZP

Proč je důležité dodržovat předpisy BOZP? Uveďte na příkladu ve Vašem oboru, jaké předpisy musí zaměstnanec dodržovat, jak se může bránit v případě, že je nedodržuje zaměstnavatel. Co může zaměstnanec očekávat, pokud je nedodrží sám?

 • Vysvětlete pojem BOZP.
 • Vyjmenujte základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP.
 • Vyjmenujte základní povinnosti zaměstnance v oblasti BOZP. Co se může stát, pokud tyto povinnosti neplní?

Pracovní úrazy

Jaká práva má zaměstnanec při pracovním úrazu? Kdy nemůže tato práva uplatňovat?

 • Jaká práva má zaměstnanec při pracovním úrazu?
 • K čemu slouží kniha úrazů a protokol o úrazu?
 • V jaké výši ručí zaměstnanec za škody způsobené zaměstnavateli a) pod vlivem alkoholu, b) zapříčiněné nedbalostí?

Příkaz k úhradě

Vysvětlete možnosti bezhotovostního platebního styku.

 • Vysvětlete výhody bezhotovostního platebního styku.
 • Vyjmenujte náležitosti příkazu k úhradě.
 • Popište typy příkazů k úhradě (jednorázový, trvalý) a příkaz k inkasu.

Ochrana spotřebitele

Vysvětlete pojem ochrana spotřebitele. Jak byste postupoval/a při reklamaci zboží?

 • Uveďte na několika příkladech, jak Česká obchodní inspekce chrání spotřebitele.
 • Vysvětlete, co je záruční lhůta.
 • Jaké způsoby vyřízení reklamace zboží znáte?

Vzdělávání v oboru

Uveďte příklad oboru a odborné školy, ve které byste se mohl/a dále profesně vzdělávat.

 • Uveďte příklady oborů, ve kterých byste si mohl/a zvýšit Vaši odbornou kvalifikaci.
 • Znáte nějaké školy, které tyto obory nabízejí? Víte, jaké jsou jejich požadavky na uchazeče o studium?
 • Stručně popište, jak byste při zájmu o studium postupoval/a.

                                         *****

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE E

BOZP v oboru

Jaké bezpečnostní předpisy a hygienická pravidla musíte dodržovat při své práci?

 • Uveďte příklad, jaká pravidla bezpečnosti byste měl/a při své práci dodržovat.
 • Uveďte příklad, jaká hygienická pravidla byste měl/a při své práci dodržovat.
 • Kdo Vás v zaměstnání seznámí s pravidly bezpečnosti při práci?
 • Co se může stát, když tato pravidla při práci nebudete dodržovat?

Pracovní úraz

Co je to pracovní úraz? Na co má člověk při pracovním úrazu nárok?

 • Jaký úraz se považuje za pracovní?
 • Kde a kdy se takový úraz musí stát?
 • Na co má pracovník nárok, když se mu stane pracovní úraz?
 • V jakém případě pracovník nemůže nárok v souvislosti s pracovním úrazem uplatňovat?

Pracovní uplatnění

Kde můžete pracovat?

 • Uveďte příklady pracovních míst nebo firem v oboru, který jste vystudoval/a.
 • Uveďte příklady jiných prací, které byste mohl/a vykonávat.
 • Znáte nějakou firmu, kde byste mohl/a pracovat?

Hledání zaměstnání

Kde a jak si budete hledat zaměstnání?

 • Kdo Vám může s hledáním zaměstnání pomoci?
 • Kde můžete zjistit, jaká jsou volná pracovní místa?
 • Jak nebo kde byste hledal/a práci na internetu?

Úřad práce

K čemu slouží úřad práce?

 • Jak zjistíte, kde je úřad práce?
 • Kdy půjdete na úřad práce?
 • S čím Vám na úřadu práce mohou pomoci?

Profesní životopis

K čemu slouží profesní/pracovní životopis?

 • Co v životopisu budete uvádět?
 • Jak by jednotlivé informace měly jít za sebou?
 • Kdy životopis použijete, kdo ho po Vás může chtít?
 • V jaké formě ho zaměstnavateli budete dávat nebo posílat?

Kvalita práce

Co musíte dělat, abyste odvedl/a kvalitní práci?

 • Jak musíte pracovat?
 • Na co si musíte dávat pozor?
 • Co musíte kontrolovat?
 • Co znamená dodržení termínu?

Přijímací pohovor

Jak se připravíte na přijímací pohovor do zaměstnání?

 • Jaké informace si před pohovorem zjistíte?
 • Co by o Vás mohlo při pohovoru zajímat budoucího zaměstnavatele?
 • Na co byste se měl/a při pohovoru zeptat?

Pracovní smlouva

K čemu slouží pracovní smlouva?

 • Kdo a s kým pracovní smlouvu sepisuje?
 • Vyjmenujte, co musí být v pracovní smlouvě uvedeno.
 • Kdo sepsanou pracovní smlouvu dostane, kolik se dělá minimálně stejnopisů a pro koho?

Povinnosti zaměstnance

Jaké jsou povinnosti zaměstnance?

 • Uveďte, co po Vás budou v zaměstnání vyžadovat.
 • Co uděláte, když se budete cítit nemocný/á nebo když si v pracovní době budete potřebovat něco vyřídit?

Povinnosti zaměstnavatele

Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči zaměstnancům?

 • S čím zaměstnavatel musí zaměstnance seznámit při nástupu do zaměstnání?
 • Co musí zaměstnavatel zajistit pro své zaměstnance?
 • Co musí zaměstnavatel zaměstnancům umožnit?

Ukončení pracovního poměru (zaměstnání)

Jak je možné zaměstnání ukončit?

 • Jaký je rozdíl mezi pracovní smlouvou na dobu určitou a neurčitou?
 • Můžete Vy sám/sama podat výpověď ze zaměstnání?
 • Může Vám dát výpověď zaměstnavatel, a proč?

Mzda

Co je to mzda?

 • Kdy a za co zaměstnanec dostane mzdu?
 • Co je to časová mzda?
 • Co je to úkolová mzda?
 • Ovlivní výši mzdy práce ve svátek, práce v noci nebo práce přesčas?

Srážky ze mzdy

Co jsou to srážky ze mzdy?

 • Uveďte alespoň dva příklady povinných srážek ze mzdy.
 • Na co jsou určeny?
 • Jaký je rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou?

Sociální a zdravotní pojištění

Co je to sociální a zdravotní pojištění?

 • Kdo a jak hradí zdravotní a sociální pojištění?
 • Na čem závisí výše zdravotního a sociálního pojištění?
 • Co se hradí ze sociálního pojištění?
 • Co se hradí ze zdravotního pojištění?

Dovolená

Co je to dovolená?

 • Vysvětlete pojem dovolená. K čemu má sloužit?
 • Kdy vzniká zaměstnanci nárok na dovolenou?
 • Jaká jsou pro čerpání dovolené pravidla?
 • Jaký je rozdíl mezi dovolenou s náhradou mzdy (placená dovolená) a dovolenou bez náhrady mzdy (neplacená dovolená)?

Pracovní doba

Jaká je základní délka pracovní doby?

 • Uveďte základní denní pracovní dobu a základní týdenní pracovní dobu.
 • Co znamená, když pracovník pracuje na zkrácený pracovní úvazek?
 • Jak může být pracovní doba rozložena?
 • Co je to přestávka v práci, na co je určena?
 • Má pracovník nárok na pracovní přestávku?

Zkušební doba

Co znamená v pracovním poměru zkušební doba?

 • Proč bývá při uzavírání pracovní smlouvy stanovena zkušební doba?
 • K čemu zkušební doba je?
 • Jak nejdéle může zkušební doba trvat?

Nezaměstnanost

Co znamená pojem nezaměstnanost?

 • Co by člověk, který je bez zaměstnání, měl udělat?
 • Co je to podpora v nezaměstnanosti?
 • Kdy Vám vznikne nárok na pobírání podpory v nezaměstnanosti?
 • Proč byste se měl/a přihlásit na úřad práce, když jste nezaměstnaný/á?

Příjmy a výdaje domácnosti

Jaké jsou příjmy a výdaje domácnosti?

 • Co jsou to příjmy domácnosti?
 • Vyjmenujte pravidelné a nezbytné výdaje domácnosti.
 • Jaké výdaje může domácnost odložit, když má nedostatek peněz?
 • Jak by člověk měl hospodařit se svým měsíčním příjmem?

Finanční půjčka

Co je to finanční půjčka?

 • Kde nebo koho byste o finanční půjčku požádal/a?
 • Kdy a na co byste například půjčku využil/a?
 • Na co by si člověk neměl peníze půjčovat?

Rizika zadlužení

         Co by měl člověk promyslet, než si bude půjčovat peníze?

 • Uveďte, co znamená schopnost splácet zapůjčené peníze.
 • Co jsou úroky?
 • Co se stane, když člověk nemůže splácet svoji půjčku? Víte, co je exekuce?

Bankovní účet

Co je to bankovní účet?

 • Kde si můžete bankovní účet založit?
 • Co k tomu budete potřebovat?
 • Jaké jsou výhody bankovního účtu, k čemu se využívá?

Platby

Co je to platba v hotovosti a co je to bezhotovostní platba?

 • Uveďte příklad platby v hotovosti. Kdy ji používáte?
 • Uveďte příklad bezhotovostní platby. Kdy ji můžete použít?
 • Co je to platební karta, jak ji získáte?
 • Co je to platební příkaz, kdy ho můžete použít?

Pojištění majetku a osob

Co je pojištění majetku a osob?

 • Proč uzavíráme pojištění osob nebo majetku?
 • Kde můžete pojištění majetku nebo osob uzavřít?
 • Jaká znáte pojištění majetku? Co si můžete pojistit?
 • Jaká znáte pojištění osob?
 • Co je to pojistné plnění, kdy nastane?

Záruční doba a reklamace

Co je to reklamace zboží a záruční doba?

 • Jaké zboží můžete reklamovat a z jakého důvodu?
 • Co k reklamaci zboží potřebujete?
 • Jak zjistíte, jakou záruční dobu má výrobek, který jste si koupili?
 • Co by mohl například reklamovat zákazník ve Vašem oboru?

Daně

Proč se odvádějí daně?

 • Kdo odvádí daně?
 • Jakým způsobem a kdy odvádí daně zaměstnanec?
 • Jakým způsobem a kdy odvádí daně člověk, který samostatně podniká?
 • K čemu daně slouží? Uveďte příklady, co se z daní hradí.

Rekvalifikace a další vzdělávání

Co je to rekvalifikace a další vzdělávání?

 • Co je to rekvalifikace?
 • Kdy a kde Vám rekvalifikaci mohou nabídnout?
 • Kdo rekvalifikaci platí?
 • Co je to další vzdělávání? Uveďte příklad.
 • Kdo další vzdělávání hradí?

Finanční rezerva domácnosti

Co je to finanční rezerva domácnosti a na co je určena?

 • Kdy můžete finanční rezervu tvořit?
 • Kam můžete peníze určené na finanční rezervu ukládat?
 • Na co nebo kdy finanční rezervu použijete?

Základní povinnosti pracovníka

 • Jaké jsou základní povinnosti pracovníka?
 • Co musíte dodržovat, aby s Vámi byli na pracovišti spokojeni?
 • Co je to pracovní náplň?