Pilotáž e-zkoušky proběhla na stovce škol

V průběhu listopadu školy ověřovaly elektronickou formu písemné závěrečné zkoušky   v patnácti oborech vzdělání. Pilotáže se zúčastnilo 2 300 žáků. Školy při ní ověřovaly praktické fungování systému e-zkoušky a zjišťovaly, zda je struktura i obsah zadání vyhovující.

K pilotáži se zaregistrovalo 99 škol (ze 127, na nichž se obory vyučují), zpětnou vazbu o průběhu e-zkoušek poslalo 58 škol, z toho 47 škol mělo dotazy nebo připomínky.

 


Technické dotazy

Na dotazy, které se týkaly fungování systému e-zkoušky, obratem reagovala technická podpora, tak aby školy neměly při pilotáži problémy. Dotazy se přitom netýkaly jen techniky. Např. Jiřina Šafářová z Odborného učiliště Cvrčovice chtěla vědět, jestli písemnou zkoušku může část žáků skládat na počítači a jiná část v papírové podobě (možné to je, např. pro žáky se SVP, ale témata se v obou případech generují na počítači). 

Zpětná vazba k obsahu zadání e-zkoušek 

Podstatná část připomínek se týkala formulací otázek a upřesnění použitých pojmů. Některé jednotlivé školy také poukazovaly, že zkouška je příliš náročná či rozsáhlá. „Naši studenti bývají často dyslektici, dysgrafici, neudrží dlouho pozornost. Počet otázek v písemné části je nadměrný pro udržení koncentrace,“ napsala např. Radka Mižďochová z Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně.  "Požadavky na znalosti terminologie jsou nad možnosti některých žáků,“ říká ve zpětné vazbě Marie Křížová, zástupkyně ředitele Střední školy technické a automobilní Chomutov. 

Pedagogům některých oborů by se také líbilo, kdyby zadání mělo víc obrázků a odpovědi by podle nich neměly být založeny na biflování žáků. Někteří učitelé také poukázali na nerovnoměrnost v přidělování bodů, jinde zase navrhli, aby byla zavedena možnost hodnotit na půl body, jinak podle nich nebude hodnocení vypovídající.

Všechny připomínky budou posouzeny editory v NÚV. Ve spolupráci s autory ze škol budou úkoly upraveny, tak aby mohly být využity u závěrečných zkoušek v červnu 2017.

Elektronická zkouška se zavádí postupně 

Poprvé měly školy příležitost zadat svým žákům písemky elektronicky ve školním roce 2015/2016. Tuto možnost využilo 28 škol v devíti oborech vzdělání. Ve školním roce 2016/2017 bude možné uspořádat e-zkoušku již ve více než třiceti oborech.

Elektronicky lze zkoušku skládat jen v těch oborech, pro něž byly vytvořeny banky úloh. Práce na těchto bankách bude v příštích letech intenzivně pokračovat, tak aby se e-zkouška dala skládat ve všech oborech.