Pokusné ověřování Aplikované behaviorální analýzy ve vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra v hlavním vzdělávacím proudu dle projektu PaTTAN Autism Initiative

V souvislosti s přijetím nových legislativních úprav, zejména novely školského zákona č. 82/2015 Sb. a vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, se posiluje význam podpory žáka ze strany školy, kdy cílem všech přijatých změn je mimo jiné podpořit proinkluzivní prostředí v běžných školách a vytvořit v nich takové podmínky, aby se zde žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mohli vzdělávat. Jednou ze skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou i žáci s autismem, jejichž počet se v posledních letech zvyšuje. Ve školním roce 2006/2007 bylo individuálně integrováno do běžných tříd základních škol 187 žáků s lékařskou diagnózou autismus, ve školním roce 2016/2017 bylo těchto žáků již 2 572.
Ze školské praxe vyplývá, že vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) má svá specifika, která vyžadují specifické postupy při práci s těmito žáky, jak ve školním, tak i mimoškolním prostředí, a na tato specifika je potřeba reagovat.


Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen NÚV), sekce III připravila díky spolupráci s Českou odbornou společností Aplikované behaviorální analýzy (dále jen ČS ABA) a Ministerstva školství státu Pensylvánie v USA, sekcí Speciálního vzdělávání, a zejména pak  s Pennsylvania Training and Technical Assistance Network (projekt PaTTAN Autism Initiative), pokusné ověřování modelu vzdělávání žáků s autismem. Projekt PaTTAN Autism Initiative představuje detailně propracovaný systém vzdělávání dětí s PAS na základě vědecké, četnými daty ověřené strategie využitím aplikované behaviorální analýzy (dále jen ABA). Místopředsedkyně České odborné společnosti Aplikované behaviorální analýzy MUDr. Jana Gandalovičová vstoupila v přímé jednání s Mikem Miklosem, MSc., BCBA – hlavním tvůrcem a vedoucím konzultantem projektu PaTTAN Autism Initiative a Česká republika má možnost získat „know how“ této účinné strategie ve vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. Podklady k pokusnému ověřování Aplikované behaviorální analýzy ve vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra v hlavním vzdělávacím proudu dle projektu PaTTAN Autism Initiative (dále jen pokusné ověřování) byly předloženy do porady vedení MŠMT v návaznosti na jedno z řady opatření, k jejichž realizaci vláda zavázala příslušné rezorty usnesením č. 111 ze dne 8. února 2016, které bylo přijato k „Podnětu řešení situace osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin.“


Aktéři pokusného ověřování

MŠMT vyhlásilo a řídí pokusné ověřování. Dále je oprávněno provést kontrolu dodržování jeho podmínek, stejně tak jako NÚV, který koordinuje pokusné ověřování, má po dobu pokusného ověřování v poradenské péči žáky, kteří jsou součástí pokusného ověřování, pracovníci NÚV ve spolupráci s Institutem výzkumu inkluzivního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (dále jen IVIV PedF MU) budou průběžně navštěvovat třídu, sledovat uplatňování modelu vzdělávání podle projektu PaTTAN Autism Initiative a vyhodnocovat vzdělávání zapojených žáků. IVIV PedF MU pod vedením doc. PhDr. Karla Pančochy, Ph.D. se bude ve spolupráci se školou podílet na supervidované praxi pro vážné zájemce z řad studentů ABA na Masarykově univerzitě nebo absolventy kurzů RBT, směřující k certifikaci. ČS ABA, která je garantem úrovně poskytované ABA, je v přímém kontaktu s konzultanty projektu PaTTAN Autism Initiative (Mike Miklos, MSc., BCBA, a Amiris Dipuglia, MD, BCBA), kteří jsou nedílnými partnery pokusného ověřování, neboť se podílejí na revizi vzdělávacích procesů, integritě individuálních vzdělávacích plánů a efektivitě pokusného ověřování, které je od 1. 9. 2017 připraveno pouze na vybrané základní škole – Základní škole a mateřské škole („Smysluplné škole“), fakultní škole Pedagogické fakulty UK v Praze, která sídlí na adrese Lyčkovo náměstí 6, 186 00, Praha 8. Ředitelem školy je Mgr. Jan Korda. Současně jsou do pokusného ověřování zapojeni i pracovníci školního poradenského pracoviště školy z důvodu využívání poznatků ABA i do dalších tříd v běžné škole. Neméně důležitými spoluúčastníky v pokusném ověřování jsou i rodiče žáků s PAS, kteří jsou zařazeni do pokusného ověřování, kdy jejich zkušenosti a podněty k pokusnému ověřování budou součástí hodnotících zpráv.
Pokusné ověřování bude ukončeno 30. 6. 2018, souhrnná hodnotící závěrečná zpráva z pokusného ověřování bude vypracována školou ve spolupráci s NÚV a předložena nejpozději do 31. 8. 2018 řediteli Odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání Mgr. Faltýnovi k posouzení organizace a přínosů ověřovaného modelu vzdělávání dle projektu PaTTAN Autism Initiative pro žáky s poruchami autistického spektra.

Model vzdělávání

Pokusného ověřování se účastní 4 žáci s PAS, kteří se vzdělávají podle projektu PaTTAN Autism Initiative. Tito 4 žáci jsou žáky tzv. kmenových tříd (běžných tříd ZŠ), současně část vzdělávání probíhá v tzv. pilotní třídě („ABA třídě“), která je těmto účelům přizpůsobena (např. nástěnky s plány práce pro každého žáka, pomůcky apod.). Podle individuálních potřeb každého žáka a vyhodnocení aktuální situace hlavním koordinujícím učitelem (speciálním pedagogem) zapojeným v pokusném ověřování, dochází žáci s PAS s asistentem pedagoga na vybrané předměty do kmenové třídy, kde probíhá výuka s ostatními žáky. V pilotní třídě tedy působí jeden hlavní koordinující učitel (speciální pedagog) a čtyři asistenti pedagoga.
Plán práce s žákem (vychází z úvodního otestování žáka manuálem dle metodiky ABA) je dále revidován na základě výsledků (průběžně zaznamenávaná data jsou analyzována, analýza je východiskem pro stanovení dalších cílů), je sestaven na principech ABA a tedy přísně individuální, systematický, intenzivní, založený na sběru dat a jejich průběžném vyhodnocování. Učí žáka modifikovaným vzorcům chování, novým dovednostem způsobem, který je pro žáka přijatelný a uchopitelný.
Organizace výuky v pilotní třídě je odlišná od organizace výuky v běžné třídě. Výuka v pilotní třídě je velmi intenzivní, s žáky se realizují 30 min vzdělávací bloky, ve kterých se střídají vzdělávací činnosti (intenzivní výuka v lavici, výuka v přirozeném prostředí) i asistenti pedagoga (k žákovi není přidělen stále tentýž asistent pedagoga).
Pilotní třída pracuje pod vedením konzultantky pokusného ověřování, která pracuje pod supervizí partnerů ČS ABA z Pensylvánie. Konzultantka poskytuje v pilotní třídě konzistentní instruktážní podporu, průběžnou zpětnou vazbu, je tzv. spojkou mezi pracovníky pilotní třídy, dalšími pracovníky „Smysluplné školy“ a konzultanty projektu PATTAN Autism Initiative.

Cíl pokusného ověřování

Cílem pokusného ověřování je ověřit metodiku práce na principech ABA dle modelu PaTTAN Autism Initiative ve vzdělávání žáků s PAS v České republice (dále jen ČR); získat vyhodnotitelná data o průběhu činnosti pracovníků a žáků zapojených v pokusném ověřování; připravit podklady pro rozhodování o tom, zda a jak konkrétní model využití ABA začlenit do vzdělávacího systému ČR či nikoliv.
Vizí do budoucna jsou aplikace výstupů pokusného ověřování do dalších vzdělávacích institucí v České republice s již případnými návrhy legislativních změn; vytvoření metodiky modelu vzdělávání dle ABA cestou projektu PaTTAN Autism Initiative  pro ČR v oblasti předškolního a školního vzdělávání žáků s PAS a jinými neurovývojovými poruchami.

Stáž/praxe v ABA třídě

V rámci Pokusného ověřování aplikované behaviorální analýzy ve vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra v hlavním vzdělávacím proudu dle projektu PaTTAN Autism Initiative (dále jen pokusné ověřování) je nezbytné NÚV informovat Institutem výzkumu inkluzivního vzdělávání při Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity zastoupeným doc. PhDr. Karlem Pančochou, Ph.D. o potřebě stáží/praxí studentů aplikované behaviorální analýzy nebo absolventů kurzů RBT směřujících k certifikaci.  

Stáž/praxi v ABA třídě nelze absolvovat bez předchozího souhlasu NÚV (PhDr. Jany Zapletalové, náměstkyně sekce NÚV) a ředitele školy (Mgr. Jana Kordy).  

Stáže studentů podléhají informovaným souhlasům zákonných zástupců žáka. 

Přítomnost stážisty/praktikanta v ABA třídě nelze započítávat do hodin své praxe v rámci studia aplikované behaviorální analýzy na Masarykově univerzitě nebo zahraničních univerzitách. Všechny činnosti a výstupy realizované v rámci stáže/praxe v ABA třídě, které přímo či nepřímo souvisí se vzděláváním žáků zapojených do pokusného ověřování, jsou nedílnou interní součástí podkladů pro hodnocení pokusného ověřování a nesmí být šířeny a poskytovány třetím osobám. 

Zájemci o praxi či stáž v ABA třídě mohou kontaktovat Mgr. Lucii Andrýskovou (lucie.andryskova@nuv_cz).

Použité zdroje:
Materiál „Pokusné ověřování Aplikované behaviorální analýzy ve vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra v hlavním vzdělávacím proudu dle projektu PaTTAN Autism Initiative“, který byl schválen poradou vedení MŠMT.


Důležité odkazy: