Aktuální nabídka certifikovaných programů prevence a přínos certifikace z pohledu certifikovaných organizací (výsledky šetření)

V průběhu srpna byl pracovníky Oddělení pro ústavní a ochrannou výchovu a prevenci rizikového chování připraven dotazník s názvem „Mapování nabídky certifikovaných programů v jednotlivých krajích“. Dotazník zahrnoval tři hlavní bloky otázek. První blok mapoval nabídku certifikovaných programů z hlediska geografického rozložení po jednotlivých krajích ČR. Druhý blok obsahoval celkem 4 otázky, které mapovaly přínos certifikací pro organizace. Třetí blok představovala on-line verze inovovaného číselníku programů. Číselník programů je přehledová tabulka, která zaznamenává specifikaci programů, cílovou skupinu, formu programů a na prevenci jakého rizikového chování se zaměřují.

Cílem šetření bylo zejména získat zpětnou vazbu o přínosu certifikací z pohledu certifikovaných organizací a zmapovat nabídku certifikovaných programů v jednotlivých krajích tak, aby bylo možné školám a dalším zájemcům o certifikované programy nabídnout na stránkách NÚV možnost vyhledávání certifikovaných programů podle různých kritérií. Díky připravované vyhledávací aplikaci se zájemci o programy rychleji a přehledněji dostanou k informacím o poskytovatelích, kteří působí v jejich kraji a nabízejí programy na vybrané typy rizikového chování, pro určené věkové skupiny atd.

Dotazování bylo spuštěno 25. srpna, kdy byl všem organizacím, které do této doby získaly certifikát odborné způsobilosti, zaslán e-mail s odkazem na dotazník. Sběr dat probíhal elektronicky s využitím dotazníku připraveného v programu LimeSurvey a umístěného na adrese http://dotazniky.nuv.cz. E-mailem bylo osloveno celkem 50 organizací, které získaly od roku 2013 certifikát odborné způsobilosti. Organizace, které neodpověděly po první výzvě, byly e-mailem osloveny ještě podruhé a to 14. září. Dotazník nakonec do ukončení sběru dat 14. října vyplnilo 37 organizací, což znamená návratnost 74 %.

Na otázku, jestli v daném kraji nabízejí své certifikované programy, odpovědělo všech 37 organizací, které dotazník vyplnily. Nejvíce poskytovatelů nabízí své certifikované programy ve Středočeském kraji (14) a dále v Pardubickém kraji (10) a v Praze (9). Naopak nejméně organizací nabízí certifikované programy v Karlovarském kraji (4) a také Ústeckém a Libereckém kraji (5), viz graf č. 1.

graf1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

graf č. 1 – poskytování certifikovaných programů prevence v jednotlivých krajích

Každá organizace může mít až tři certifikované typy programů – všeobecné, selektivní a indikované programy. Černá čísla na mapce č. 1 vyjadřují počet organizací, které v kraji sídlí a v závorce počet certifikovaných programů, které nabízejí. Červeně je uveden počet organizací, které v dotazníkovém šetření uvedli, že v daném kraji nabízejí své programy a v závorce je počet programů, které tyto organizace v jednotlivých krajích nabízejí. Na dotazníkové šetření ovšem neodpověděly všechny organizace. Zobrazený stav je aktuální k prosinci 2015.


mapka1.jpg

 

 

  

 

 

 

  

 

 

mapka č. 1 – nabídka certifikovaných organizací a programů (v závorce) v jednotlivých krajích podle počtu vydaných certifikátů (černě) a dotazníkového šetření (červeně)

Aktuálně evidujeme celkem 51 certifikovaných organizací s 84 platnými certifikáty na programy primární prevence. Každá organizace může mít až tři certifikované programy. Podle míry zacílení se dělí na všeobecné, selektivní a indikované programy primární prevence. Některé organizace nabízí jen jeden typ prevence, zpravidla všeobecnou, jiné nabízejí a mají certifikované všechny tři typy prevence.

Pro představu o dostupnosti certifikovaných programů v jednotlivých krajích ukazuje tabulka č. 1 celkové počty certifikovaných programů poskytovaných organizacemi, které mají v příslušném kraji své sídlo. Pro informaci uvádíme nejen celkový součet certifikovaných programů, ale také jejich počty podle typu programu. Z celkového počtu 84 certifikovaných programů je 50 programů všeobecné prevence, 25 programů selektivní prevence a 9 programů indikované prevence.

kraj

počet certifikovaných organizací sídlících v kraji

počet certifikovaných programů organizací sídlících v kraji

počet certifikovaných programů všeobecné prevence

počet certifikovaných programů selektivní prevence

počet certifikovaných programů indikované prevence

Hlavní město Praha

11

20

11

8

1

Středočeský kraj

5

9

5

3

1

Jihočeský kraj

7

11

7

3

1

Plzeňský kraj

2

4

2

1

1

Karlovarský kraj

0

0

0

0

0

Ústecký kraj

2

2

2

0

0

Liberecký kraj

1

1

1

0

0

Královéhradecký kraj

2

2

2

0

0

Pardubický kraj

1

2

1

1

0

Kraj Vysočina

6

8

6

2

0

Jihomoravský kraj

3

9

3

3

3

Olomoucký kraj

3

4

3

1

0

Moravskoslezský kraj

6

8

5

2

1

Zlínský kraj

2

4

2

1

1

celkem

51

84

50

25

9

tabulka č. 1 – kompletní přehled vydaných certifikátů podle typů prevence a krajů, ve kterých sídlí certifikované organizace

Vidíme, že nejvíce organizací sídlí v Praze a Jihočeském kraji. Ve Středočeském kraji sídlí 5 různých organizací a nabízejí 9 certifikovaných programů. V dotazníkovém šetření ale odpovědělo 14 organizací, že zde nabízí školám své certifikované programy. Je to z toho důvodu, že ve Středních Čechách nabízí své programy i organizace, které sídlí jinde, zejména ty z Prahy. Podobným případem je i Pardubický kraj. V něm samotném sídlí jen 1 certifikovaná organizace se 2 certifikovanými programy, při mapování nabídky ale uvedlo 10 z 37 organizací, že zde své programy (celkem 14) nabízí.

Problémovou oblastí z hlediska nedostatečného pokrytí certifikovanými programy prevence je severozápad republiky zahrnující Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj. V těchto krajích sídlí jen minimum certifikovaných organizací. V Karlovarském kraji dokonce žádná, v Libereckém 1 organizace s 1 programem a v Ústeckém kraji 2 organizace se 2 certifikovanými programy. Zatímco v případě Pardubického nebo Královohradeckého kraje zajišťují pestrost nabídky certifikovaných programů pro školy organizace z jiných krajů, v případě těchto tří krajů to tak úplně neplatí. V těchto krajích nabízí své certifikované programy nejmenší počet organizací - 4 v Karlovarském kraji a po 5 v Ústeckém a Libereckém kraji.


   

Další blok dotazníku zahrnoval otázky na zjišťování přínosu certifikace pro organizace. Na otázku: „Přispěla certifikace a příprava na ni ke zkvalitnění Vašich programů?“ odpovědělo 15 organizací, že určitě ano a 14 spíše ano. Celkem 29 z 37 organizací (78%) tak pokládá svoji přípravu na certifikaci a její absolvování za věc, která přispěla ke zkvalitnění jejich programů.


graf2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

graf č. 2 – přispěla certifikace a příprava na ni ke zkvalitnění Vašich programů

Nejčastější reakcí na otázku: „V čem konkrétně přispěla či nepřispěla certifikace a příprava na ni ke zkvalitnění Vašich programů?“ byla odpověď, že certifikace přispěla zejména k ucelení metodických materiálů a zkvalitnění dokumentace organizace. Zmiňován přitom byl jak manuálu samotného programu, tak i směrnice a dokumenty vztahujících se k práci organizace. Certifikace tak prostřednictvím tlaku na úpravy dokumentace vedla podle vyjádření organizací i ke zkvalitnění organizačních postupů v praxi. Uváděny k tomu byly především oblasti přijímání a zaškolování nových pracovníků, evaluace programů či komunikace s třídním učitelem a školou.

Organizace, které nabízejí více typů programů, oceňovaly, že je certifikace přiměla vyjasnit si rozdíly mezi programy všeobecné, selektivní a indikované primární prevence a sjednotit si metodiky pro jednotlivé úrovně programů. Několik organizací také uvedlo, že díky náročné přípravě na certifikaci došlo k zintenzivnění komunikace v týmu, lepším vazbám mezi pracovníky organizace a jejich profesnímu rozvoji.

Mezi negativy bylo zmiňováno pouze velké množství práce a časová náročnost, kterou příprava na posouzení odborné způsobilosti organizacím přináší.

Na otázku: „Otevřel Vám certifikát lepší přístup do škol?“ uvedlo 17 organizací (46%), že jim obdržení certifikátu otevírá lepší přístup do škol. Zbytek organizací, konkrétně 20 (54%), ale tento názor nesdílí. Celkem 13 organizací vybralo prostřední neurčitou odpověď „ani ano, ani ne“, 6 organizací možnost „spíše ne“ a 1 organizace možnost „určitě ne“. Počet pozitivních odpovědí je tak větší než počet explicitně negativních odpovědí, je však znatelně menší než u ostatních dvou otázek. Organizace tak zatím nemají silný pocit, že by systém hodnocení programů primární prevence umožňoval organizacím s certifikátem lepší přístup do škol.


graf3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

graf č. 3 – otevřel Vám certifikát lepší přístup do škol?

Na otázku: „Otevřel Vám certifikát lepší přístup k finančním prostředkům?“ odpověděla většina organizací (70%), že ano. Celkem 12 vybralo možnost „určitě ano“, 14 organizací „spíše ano“. Zbylých 11 organizací si myslí, že jim zatím certifikát lepší přístup k finančním prostředkům neotevřel. 5 organizací vybralo odpověď „ani ano, ani ne“, 3 možnost „spíše ne“ a další 3 možnost „určitě ne“.


graf4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

graf č. 4 – otevřel Vám certifikát lepší přístup k finančním prostředkům?

Třetí blok otázek představovala on-line verze inovovaného číselníku programů. V něm došlo na základě zkušeností z praxe v roce 2015 k drobným úpravám, aby co nejpřesněji zachycoval charakter certifikovaných programů. Pracoviště pro certifikace nemělo tyto upřesňující detaily k dispozici od organizací certifikovaných v letech 2013 a 2014, proto je nyní touto cestou doplnilo.

Informace získané tímto šetřením poskytly cennou zpětnou vazbu pro Národní ústav pro vzdělávání a zároveň mu umožní připravit pro školy a další zájemce lepší vyhledávání v nabídce certifikovaných programů umístěných na webových stránkách NÚV.

Roman Petrenko, roman.petrenko@nuv_cz