Co k ní potřebuji?

Pečlivě prostudovat následující dokumenty:

Standardy_PPRCH_FINAL_2014.pdf Standardy odborné způsobilosti

Manuál certifikátora.doc Manuál certifikátora.doc

Certifikační řád.doc Certifikační řád.doc

Metodika místního šetření.doc Metodika místního šetření

Hospitační protokol.doc Hospitační protokol

Etický kodex.doc Etický kodex

a pak připravit pro certifikační řízení následující dokumenty:

  • Zadost_a_zavazna_objednavka_NOVA.doc Žádost a závazná objednávka místního šetření 
  • Koncepce poskytovaného programu
  • Operační manuál
  • Vnitřní předpisy zařízení
  • Organizační a provozní řád zařízení
  • Plán práce nebo projekt, podle kterého organizace pracuje
  • Manuál programu
  • Vyplněný Ciselnik_novy.docx číselník programu školské primární prevence rizikového chování
  • Žadatel také zasílá nabídku termínů pro místní šetření, kdy je zároveň možné navštívit právě realizovaný program PP RCH na konkrétní škole. Žadatel připraví Ciselnik_novy.docx Souhlas zařízení s účastí certifikátora na programu.  Program by měl být realizován přímo v zařízení či v dostupné vzdálenosti od zařízení tak, aby jej mohl navštívit 1 certifikátor vozem či MHD.
  • Dva Ciselnik_novy.docx zpětnovazebné dotazníky od škol, kde organizace realizuje programy primární prevence. Tyto dotazníky zajišťuje žadatel předem, ale jsou v zalepené obálce k dispozici certifikátorům v den místního šetření.

Žádost a závaznou objednávku certifikačního řízení s podpisem statutárního zástupce organizace zašle žadatel v listinné formě na adresu Národní ústav pro vzdělávání – Pracoviště pro certifikace, Novoborská 372/8, 190 00 Praha 9 – Prosek nejpozději 30 dní před termínem místním šetřením.

Dokumentace se zasílá na CD či DVD disku s jejím seznamem v listinné formě na adresu PPC spolu se žádostí a objednávkou. Seznam dokumentace je stvrzen podpisem statutárního zástupce organizace.

Ve výjimečných případech může žadatel volit alternativu hospitace certifikátora na programu ve formě videonahrávky. Zašle ji po předchozí domluvě na DVD na adresu PPC v požadované kvalitě (nahraný je celý program včetně zahájení, průběhu a ukončení programu, jeho zhodnocení a následného rozhovoru s pedagogem, je dobře slyšet a vidět lektora a všechny účastníky programu) nejpozději 30 dní před termínem místního šetření.

Po obdržení těchto dokumentů Pracoviště pro certifikace kontaktuje organizaci, zahájí domluvu nad termínem místního šetření a sestaví konkrétní certifikační tým.

Po ukončení místního šetření Vás požádáme o zhodnocení průběhu místního šetření formou on-line evaluačního dotazníku.


Kolik stojí?

Žadatel hradí přímé náklady certifikačního řízení, o  tuto částku může žadatel požádat a soutěžit v rámci dotačního řízení MŠMT či jiných resortů.

Certifikační řízení je zahájeno dnem, kdy pracoviště pro certifikace obdrží poštou žádost o závaznou objednávku na provedení místního šetření. Žádost o provedení místního šetření podává na patřičném formuláři pracovišti pro certifikace zástupce poskytovatele. Spolu se žádostí zasílá žadatel pracovišti pro certifikace závaznou objednávku, ve které se zavazuje k úhradě nákladů certifikačního řízení. Na základě jeho objednávky bude zařízení zaslána faktura k úhradě s patřičnými údaji.

V případě žádosti o certifikaci více než jednoho programu v jeden den dochází k navýšení ceny pro žadatele o 10 % z celkové ceny místního šetření za každý další program do rozsahu maximálně 3 certifikovaných programů za jeden den. Při realizace certifikace více programů může ve výjimečných případech dojít k prodloužení místního šetření do dalšího dne. O prodloužení rozhoduje vedoucí certifikačního týmu. Cena za další den místního šetření je vypočtena z reálných nákladů na šetření.

Tedy:

Cena za 1 program v jeden den činí 25 000 Kč

Cena za 2 programy v jeden den činí 27 500 Kč

Cena za 3 programy v jeden denčiní 30 000 Kč

Certifikát odborné způsobilosti se uděluje nejvýše na dobu pěti let.